OS Praha 3 odpovídá k JUDr. Markétě Písaříkové zcela odlišně žalobcům ( 53 Si 145/2015 dne 31.7.2015) a žalovanému (53 Si 11/2016 dne 6.2.2016)Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

Obvodní soud pro Prahu 3

Věc: Žádost o stanovisko/informace

K žadateli a předmětu žádosti: Žadatel zastupuje poškozené právnické a fyzické osoby, které byly investory, smluvními věřiteli, partnery, pracovníky a zaměstnanci zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v Praze na Žižkově (Ateliér ALF, Bořivojova 90), viz níže v odkazu uvedený scan podání s razítkem podatelny Úřadu vlády ČR k naléhavé žádosti vládě od všech tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ze dne 8. 3. 2011 (Art Langauage Factory, o.s., IČ: 227 24 303, Konopí je lék,o.s., IČ: 227 27 281, Ateliér ALF,o.s., IČ: 226 80 101) a signované za zřizovatele dozorčím radou Mgr. Kabilkou dne 4. 3. 2011 na titulní straně http://vlada-cr.blogspot.com/

Žádost číslo 1)
Kontext žádosti: OSZ Praha 3 a MSZ Praha přes tři trestní podněty 12.2.2014,21.8.2015 a 22. 10. 2015 v rozhodnutích pod stejnou spisovou značkou SIN 2/2016 ze dne 19. 1. 2016 uvedlo, že neeviduje žádný trestní podnět na soudkyni OS Praha 3 JUDr. Markétu Písaříkovou. OS Praha 3 odpověděl k JUDr. Markétě Písaříkové v rozhodnutích v roce 2015 zcela odlišně žalobcům č.j. 20 C 2/2012 a č. 20 C178/2011, jako odpověděl v roce 2016 žalovanému č.j. 20 C 2/2012 a č. 20 C178/2011. Žalovanému (Ateliér ALF,o.s., jednatelky Mgr. Naomi Zamazalová a Bc. Jan Marie Bém/dozorčí rada Mgr. Jaroslav Kabilka) OS Praha 3 (53 Si 11/2016 dne 2. 2. 2016), uvedl, že soudkyně JUDr. Markéta Písaříková byla od 15. 2. 2012 do 1.10 2012 zákonnou soudkyní spisu č. j. 20 C2/2012 (a spisu č. 20 C178/2011) a byla oprávněna jednat jejich jménem, žalobcům naopak OS Praha 3 v rozhodnutí uvedl, že soudkyně Písaříková nikdy nebyla zákonnou soudkyní spisu č. j. 20 C2/2012 a spisu č. 20 C178/2011 a nejednala jejich jménem a nevyřizovala ani žádné správní řízení žalobců (53 Si 145/2015 dne 31. 7. 2015)
Sdělte prosím
Ve kterém z výše uvedených protichůdných rozhodnutí OS Praha 3 (53 Si 145/2015 dne 31. 7. 2015 a 53 Si 11/2016 dne 2. 2. 2016) došlo ve vztahu k právnímu postavení JUDr. Markéty Písaříkové k omylu? Šlo o písařskou chybu? Sdělte zcela jednoznačně, byla/nebyla JUDr. Markéta Písaříková zákonnou soudkyní spisu č. j. 20 C2/2012 a spisu č. 20 C178/2011 a vyřizovala/nevyřizovala oprávněně/neoprávněn úkony předmětných spisů?  JUDr. Markéta Písaříková, totiž mj. také umožnila žalovanému odročením řízení č. j. 20 C2/2012 a č. j. 20 C178/2011 další výhody k nezákonnému jednání a stalo se tak po okopírování soudkyní nezákonně získaných (4. 8. 2012) a chráněných citlivých zdravotnických materiálů na žalobce od OS Prostějov (č.j. 2T 104/2010) chráněných trestním zákoníkem. Označená pachatelka trestné činnosti, kterou policie a OZS Praha 3 a MSZ Praha odmítá trestně řešit, Mgr. Naomi Zamazalová, je pak ze spisu 20 C2/2012 dne 29. 8. 2012 okopírovala. Prosíme odpovědět zcela jednoznačně.

Žádost číslo 2)
OS Praha 3 (č.j. 53Si 136/2015 na pokyn předsedkyně senátu dne 1.12.2015) doložil skutečnosti ze spisu 20 C2/2012 (ověřované rovněž žalobcem ve spisovně), že dne 28.8.2012 nahlížela do uvedeného spisu jednatelka žalovaného Ateliér ALF,o.s. Mg. Naomi Zamazalová. Dne 28. 8. 2012 však jednatelka Zamazalová ukončila funkci jednatele. Avšak druhý den 29. 8. 2012 pak ze spisu 20 C2/2012 okopírovala citlivé listiny se (zfalšovanou) zdravotnickou dokumentací žalobce, za které zaplatila 1780 Kč z prostředků žalovaného Ateliér ALF, os. Dokumentaci do spisu neoprávněně vložila JUDr. Písaříková a následně 4. 9. 2012 podala návrh na omezení právní způsobilosti žalobce a přerušila řízení. OSZ Praha 3 však dne 20.1.2016 pod č.j. 3 ZN 60/2014-57 uvedlo, že Naomi Zamazalová nahlížela do spisu a kopírovala spis dne 28.8.2012 To, že je na stvrzence za okopírování datum 29.8.2012 je prý písařská chyba OS Praha 3.  Protože přijetí peněz za okopírování spisu do pokladny soudu lze jistě ověřit včetně datace, neměl by být problém do věci vnésti světlo a potřebné informace získat.

Sdělte prosím
Okopírovala a uhradila Naomi Zamazalová za kopie spisu č. j. 20C2/2012 za 1780 Kč za prostředky Ateliér ALF,os. dne 28. 8.2012, nebo dne 29. 8. 2012? Jaké jiné skutečnosti lze povinným doložit k tvrzení, že spis okopírovala a uhradila 1780 Kč dne 29. 8. 2012, jak je uvedeno na stvrzence? Nebo šlo o písařskou chybu, jak tvrdí OSZ Praha 3 a spis byl okopírován a kopie uhrazeny skutečně 28. 8. 2012? Prosíme odpovědět zcela jednoznačně.

Žádost číslo 3)
Kontext žádosti: OS Praha 3 eviduje pod níže uvedenými čísly jednacími od roku 2011 žádosti o předběžná opatření a žaloby na Ateliér ALF,o.s (ve výše uvedeném personálním složení statutárního orgánu od 11. 5. 2011 – 6. 9. 2012) a Konopí je lék,o.s. (jednatelé MUDr. Radek Matlach, Ing. Juraj Kořínek/ing Pavel Martínek a dozorčí rada Mgr. Jaroslav Kabilka, všichni členové Ateliér ALF,o.s. v uvedeném složení statutárního orgánu od 11. 5. 2011 – 6. 9. 2012). Celkové škody způsobené výše uvedenými jednateli, kteří zneužili funkce při správě svěřeného majetku, jsou několik milionů korun včetně nevyjasněných převodů nemalých práv. Konkrétně jde u OS Praha 3 o spisy žalob – o kterých víme - na výše uvedené subjekty, především na Ateliér ALF o.s. č.j. 18Nc 5656/2011,  20 C 178/2011, 20 C 2/2012,  23 C 136/2013, 21 C 317/2013 Žaloba Art Langauage Factory, o.s.  a dalších poškozených s žádostí o vydání předběžného opatření ke vstupu do Edukativní konopné kliniky č.j. 18Nc 5656/2011 byla ukončena MS v Praze dne 9.11. 2012 (č.j. 21Co 531/2012-90, právní moc dne 2.1.2013). Usnesením MS Praha bylo řízení zastaveno na základě zpětvzetí žaloby. Žaloba č.j. 20C 2/2012 byla ukončena OS pro Prahu 3 dne 22. 5. 2013 (č.j. 20C 2/2012-170, právní moc dne 27.5.2013) usnesením o smíru s opatrovníkem pro neexistenci žalovaného Žaloba 20C 178/2011 byla ukončena z téhož důvodu OS pro Prahu 3 dne 31. 7. 2013 (č.j. 20C 178/2011-150, právní moc dne 1.8.2013). Žaloba č.j. 21 C 317/2013 byla ukončena dne 19.1.2015, kdy poškození členové Ateliér ALF,o.s., kteří společnost ke konci roku 2013 převzali zpět, za výše označené pachatele uhradili exekuční výměr č.j. 134 EX 20124/14-022.   

Sdělte prosím
1)    Eviduje OS Praha 3 na žalovanou společnost Ateliér ALF,o.s., IČ: 226 80 101 a Konopí je lék,o.s. IČ: 227 27 281 ještě jiné, než jsou uvedené žaloby č. j. 18Nc 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/2012,  23 C 136/2013, 21 C 317/2013? Pokud ano, specifikujte je prosím.

2)    Byla již ze strany OS Praha 3 pravomocně rozhodnuta žaloba č.j. 23 C 136/2013? Pokud ano, kdy došlo k nabytí právní moci a současně prosím sdělte, zda je proti žalovanému vedeno exekuční řízení (žalobcem je Pražská plynárenská) a pod jakým č.j. a jakým exekučním úřadem.


3)    Pokud byla žaloba č.j. 18Nc 5656/2011 pravomocně ukončena dne 2.1.2013 usnesením MS Praha č.j. 21Co 531/2012-90 pro zpětvzetí žaloby, OS Praha 3 vidí, že žalovaný Ateliér ALF,o.s. svými jednateli před opuštěním rozkradené a vytunelované společnosti bez její likvidace v čase od 11.5.2011 -6.9. 2012 napáchal nemalé škody a současně je limitní čas pro obnovu řízení prošlý, je právně přípustné po OS Praha 3 žádat v civilní žalobě u OS Olomouc vyžádání si tohoto spisu, případně všech výše označených žalob?

Děkujeme za čas a zájem, který jste žádosti věnovali.

Dne 7. února 2016
Mgr. Ivan Chalaš, správní rada