Nařízení rady - pětiletá udržitelnost

K otázce státním orgánům, jak byla v prvním a druhém programovacím období čerpání fondů EU řešena právní implementace Nařízení rady ES k tzv. pětileté udržitelnosti projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, v roce 2012 státní orgány odpověděly zcela jinak, než v roce 2009 -2010, kdy závazek pětileté udržitelnosti popíraly, zejména pak MPSV ČR a MF ČR: 


Poslanecká sněmovna
Vážený pane Dvořáku

Kancelář Poslanecké sněmovny obdržela Váš dotaz na zjištění implementace
nařízení Rady ES 1260/1999 a 1083/2006 do právního řádu České republiky z hlediska tzv. pětileté udržitelnosti projektů financovaných ze
Strukturálních fondů.

K obecné charakteristice nařízení uvádíme následující:


Nařízení jsou jedním z pramenů sekundárního práva Evropské unie, jsou to
obecně závazné právní předpisy, jsou závazné ve všech svých částech a platí v okamžiku vstupu v platnost bezprostředně ve všech členských státech.

K přímé aplikovatelnosti a vymahatelnosti nařízení tedy není nezbytné
jejich zakotvení v právním řádu příslušné členské země. Nařízení působí samo o sobě a je nadřazeno všem zákonům členských států, které jsou s ním
v rozporu.

Co se konkrétně Vašeho dotazu týče, dovolujeme si Vás odkázat na příslušné
ministerstvo, neboť se jedná o značně specifickou otázku věcného, nikoli právního, charakteru.

Dne 23. listopadu 2012

Mgr. Petr Babinec
Legislativní odbor Kanceláře Poslanecké sněmovnyMinisterstvo práce a sociálních věcí


V Praze dne 13. listopadu 2012
Č. j.: 2012/86857-102

Vážený pane Dvořáku,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené MPSV dne 1. 11. 2012, Vám v úvodu odpovědi sděluji, že Váš dotaz není v souladu s tímto zákonem. Na Vaše podání přesto odpovídám následující:

Nařízení je jedním z typů předpisů, které tvoří tzv. sekundární právo EU. Nařízení je svou povahou obdobné zákonu. Vždy z něj přímo vyplývají práva a povinnosti pro jednotlivé osoby (včetně jednotlivých právnických osob). Je bezprostředně závazné ve všech členských státech, nevyžaduje žádné zapracování do národního zákonodárství a členské státy jsou povinny podle něj postupovat, jako by se jednalo o jejich vlastní právní předpis.
Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. 6. 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech vymezuje závazek udržitelnosti v čl. 30 odst. 4. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. 7. 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 obsahuje samostatný článek č. 57 věnovaný tzv. stálosti operací.
V praxi v České republice (a to v obdobích 2004-2008 i 2007-2013) jsou jednotlivý příjemci podpory ze strukturálních fondů k udržitelnosti zavazování v právním aktu o poskytnutí podpory na konkrétní projekt (přesněji jsou zavazováni, pokud jejich projekt má parametry, které jsou v příslušném nařízení vymezeny). Toto vychází z textace nařízení, kdy povinnost zajistit udržitelnost není v nařízeních uložena přímo příjemci podpory, ale stanovuje se, že členský stát nebo řídící orgán musí zajistit, aby podpora byla poskytnuta a příjemci ponechána pouze za podmínky splnění závazku udržitelnosti (přesné znění viz výše uvedené odkazy na příslušné části nařízení). Právní akt o poskytnutí podpory má různou obdobu, záleží na typu poskytovatele podpory i na typu příjemce. V případech, kdy dotaci ze státního rozpočtu poskytuje organizační složka státu ve prospěch subjektu soukromého či neziskového sektoru, má právní akt formu rozhodnutí o poskytnutí dotace, které je vydáváno dle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
Nedodržení závazku udržitelnosti, který byl poskytovatelem stanoven jako podmínka poskytnutí podpory, je řešeno dle platných právních předpisů. Pokud se jedná o případ nedodržení podmínky stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace, je nedodržení závazku udržitelnosti porušením rozpočtové kázně dle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

S pozdravem
                                                                                                                                                         
                                                                                   Zdeněk Kadlec v. r.
                                                           ředitel odboru kabinet ministra
                                                         Ministerstvo práce a sociálních věcí
 
Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.37611/2012 

 Vážený pane Dvořáku,

 ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo") obdrželo dne 1.11.2012 Vaši žádost o informaci, zaregistrovanou podatelnou MMR pod č.j. 37611/2012, kterou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím"), žádáte o sdělení, který právní předpis v České republice obsahoval zajištění tzv. pětileté udržitelnosti projektů financovaných ze Strukturálních fondů obsažený v Nařízení Rady Evropského společenství  1260/1999 ze dne 21. června 1999 a 1083/2006 ze dne 11. července 2006 k Vašemu dotazu uvádíme, že stálost operací byla pro programové období 2004 - 2006  upravena v odst. 4 článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1; Zvláštní vydání: Kapitola 14, svazek 01, s. 31 – 72). Pro programové období 2007-2013 je stálost operací řešena v článku 57 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25).

 Nařízení, jako jeden z pramenů sekundárního práva  Evropské unie (dále „EU“), jsou závazné předpisy práva, které jsou bezprostředně aplikovatelné v členských státech. To znamená, že na rozdíl od směrnic, které musí být do vnitrostátního právního řádu transponovány, se v případě nařízení nevyžaduje jejich inkorporace do právního řádu příslušného členského státu. 

 Nařízení, které by se v rámci systému právních předpisů dalo přirovnat ke vnitrostátnímu zákonu, má přímý účinek. V praxi to znamená, že v členských státech působí přímo bez toho, aby bylo nutné přijat nový vnitrostátní zákon nebo novelizovat stávající právní předpis.

 Z uvedeného vyplývá, že nebylo a není nutné, aby byla 5-letá (resp. v případě malých a středních podniků podpořených v rámci programového období 2007-2013 3-letá) udržitelnost upravena i na vnitrostátní úrovni, protože ji v současném i předchozím programovém období upravují výše uvedená nařízení.
  
Česká legislativa pojem „stálost operací“ ani pojem „udržitelnost“ přímo neupravuje. Pro úplnost uvádíme, že v České republice se stálost operací řeší v programové dokumentaci jednotlivých operačních programů a větší pozornost se tomuto tématu věnuje v metodické dokumentaci jednotlivých programů.

 S přáním pěkného dne
 Mgr. Romana Voříšková
odbor komunikace 
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 224 861 526
fax: +420 224 861 350