Hezký nový rok 2012
Policie ČR
Komisařka Mgr. Petra Kopecká
U mateřské školy 2, 190 00 Praha 9

Věc: Doplnění k č.j. ORIII-31755-2/ČJ-2011-001391 ve věci trestných činů páchaných vůči rodině Dvořákových z Olomouce, společnosti pro sociální ekologii Art Language Factory,o.s. a dále proti mecenášům, věřitelům a zakládajícím členům bezbariérové společnost Ateliér ALF,o.s. a odborné společnosti Konopí je lék,o.s. a zaměstnancům společnosti Ateliér ALF,o.s. Dušanu a Radomíře Dvořákovým, Tylova 2, 779 00 Olomouc

Vážená paní komisařko
Předně Vám přejeme vše dobré v novém roce.
Chceme Vám potvrdit, že ve spisu uvedená smluvně jištěná půjčka a odměna (celkem 500 tisíc) manželům Dušanovi a Radomíře Dvořákovým, kterou měl pan Zbyněk Kopřiva a Naomi Zamazalová, jako statutární zástupci (jednatelé) společnosti  Ateliér ALF,o.s. a Radek Matlach a Juraj Kořínek, jako statutární zástupce odborné společnosti Konopí je lék,o.s. (jako spoluzřizovatele Edukativní konopné kliniky a partner Ateliér ALF,o.s.) vyplatit manželům Dušanovi a Radomíře Dvořákovým nejpozději do 31.prosince 2011, nebyla splacena ani jakkoliv vyplacena.
Pan Zbyněk Kopřiva a Radek Matlach a další žalovaní v roce 2011 po schválení téměř 100 mil. pohledávky 13. června 2011 (viz spis) ani jednou nekontaktovali manžele Dušana a Radomíru Dvořákovi s úmyslem vyřešit splátkový kalendář závazku vůči manželům Dušanovi a Radomíře Dvořákovým, neodpovídali na otázky a výzvy a odmítali i přes protesty členů obou společností svolat valné hromady obou společností, naopak po odchodu ředitele Dušana Dvořáka na konci června 2011 na nemocenskou na Moravu Dušana a Radomíru Dvořákovi veřejně lživě pomlouvali, haněli a nezákonně je utiskovali, zdravotně a sociálně poškozovali, nemluvě o spáchaných majetkových škodách včetně škod na obou společnostech konaných v rozporu se zákony, směrnicemi a stanovami obou společností. 

Radomíra Dvořáková byla při předávání účetnictví obou společností v sídle společnosti na Bořivojova 90, Praha 3 dne 8. prosince 2011 fyzicky napadena a nesměla stejně jako její manžel Dušan Dvořák a tchán František Dvořák odvézt do Olomouce z pražského sídla společnosti osobní majetky a věci společnosti Art Language Factory,o.s., které uvedení neoprávněně zadržují a dál nám jako poškozeným působí nemalé škody.
Z tohoto důvodu byl požádán soud o vydání rozhodnutí ke vstupu do objektu kliniky, kde výše uvedení již půl roku neplatí nájemné a stočné.

Rovněž tak dosud nebylo panem Matlachem a Kořínkem jako statutárními zástupci vydáno potvrzení Dušanu a Radomíře Dvořákovým prodat za společnost Konopí je lék,o.s. pohledávku za zničenou úrodu léčivého konopí z ospělovské výzkumnické farmy v roce 2009 za cca 100 mil. Kč.

Uvedené konopí Dvořákovi na svém pozemku v Ospělově vypěstovali pro výzkum „Konopí je lék“ v roce 2009 a nesli v rámci trestního řízení jako těžká břemena, a to i přes znalost výše uvedených o tíživé finanční situaci poškozených, kteří do výzkumu darovali miliony korun a zapůjčili poslední rodinné úspory. 

Aby výše uvedení zamaskovali podvody, které po odchodu Dušana Dvořáka činí, zveřejňují již půl roku na webu kliniky www.konopijelek.eu  hrubé a nepravdivé pomluvy na manžele Dvořákovi.

Nyní je na titulní straně webu kliniky například uvedeno, že program po odchodu Dušana Dvořáka v červnu na nemocenskou pokračoval lépe (tak proč jsou takové enormní finanční škody a uvedení odmítají členům společností sdělovat výsledky hospodaření?) a současně je o Dvořákových k zákroku policie na klinice tvrzeno, citujeme: “Přes bezproblémovou prohlídku Policie ČR a námi jí podaná vysvětlení dne 8.11.2011 odpoledne provedla policie následující den z podnětu státního zástupce a na příkaz Obvodního soudu pro Prahu 3 v Edukativní konopné klinice tzv. „neodkladný úkon“, a bohužel zajistila mnohé hotové léčivé přípravky, jakož i mateční rostliny, semena a vzácnou genetiku aj. pro náš společný výzkum. Vše je bohužel důsledkem hanebného trestního oznámení podaného Mgr. Dušanem Dvořákem dne 6.12.2012 a doplněného jeho dalšími smyšlenkami ve vyjádřeních Policii ČR dne 8.12.2011. Pan Dvořák zřejmě nepřenesl přes srdce, že jeho neurvalé chování se většině členů společností již „zajídá“, jeho prolhané, sprosté, urážlivé a výhružné maily a blogy už zůstávají bez odpovědí, a zejména, že klinika pracuje a program pokračuje i bez něj, a to lépe. Navíc - s tím jak noví odpovědní zástupci společností (když on sám se pod líbivými prohlášeními 11.5.2011 odpovědnosti vzdal) postupně odhalují i „ekonomické“ a jiné praktiky jeho a paní Dvořákové (byla v pozici účetní obou společností), zřejmě zapomněl na všechny tolik jím hlasitě proklamované ideály („zlegalizovat konopí - podnikat vše, aby nemocní mohli užívat konopí jako lék, lidská práva a demokracie“), a usoudil, že „nejlepší obrana bude útok“, a že „tisíckrát zopakovaná lež se stane pravdou“

Nejvyšší soud rozhodl již v roce 2003, že i na internetu – zvláště pak velmi frekventované webové na stránce – je šíření nepravdivých pomluv trestným činem (č.j. 7 Tdo 254/2003), výše uvedení tak činí přes půl roku a bez možnosti se proti tomuto bránit.

Veškeré důkazy zveřejňujeme na http://edicepetlice.blogspot.com/ 

V Olomouci dne 1.ledna 2012               

Za poškozené Dušan a Radomíra Dvořákovi


Obvodní soud pro Prahu 3. Dne 19. prosince 2011 10:58 podatelna@osoud.pha3.justice.cz napsal(a): Vaše podání ve věci "Městský soud pro Prahu 3, Jagellonská 1734/5, 130 05 Praha 3, poštovní zaslání" s evidenčním číslem: "2902768b-4c74-4bd9-bf72-e7a3b92856f8" a běžným číslem 64196/2011, doručené dne 18.12.2011 v 07:12:05 a ověřené dne 18.12.2011 v 07:12:40, bylo přiřazeno ke spisové značce "18 NC 5655/2011" a ke zpracování dne 19.12.2011 v 10:58:07.

Městský soud pro Prahu 3, Jagellonská 1734/5, 130 05 Praha 3


Vážený soude
Obracím se na Vás s výše uvedenou žádostí, kterou dokládám následujícím zdůvodněním.   
Na http://www.konopijelek.cz/  a dále rovněž na http://www.edicepetlice.blogspot.com/ a svědectví členů a partnerů kliniky, můžete ověřit, že jsem autorem vzniku vědeckovýzkumného, terapeutického a vzdělávacího pracoviště Edukativní konopné klinika, ředitelem kliniky, společně s manželkou Radomírou rovněž mecenášem, věřitelem a letitým dobrovolníkem tří nevládních neziskových organizací (Ateliér ALF,o.s., Konopi je lék,o.s. a Art Language Factory,o.s), které kliniku 11.září 2010 na výše uvedené adrese založily. 
Na právní zástupce Ateliér ALF,o.s. a Konopi je lék,o.s. (Zbyňka Kopřivu a Radka Matlacha a členy statutárních orgánů obou společností) jsme jako rodina a společnost Art Langauge Factory,o.s. podali 28.října 2011 trestní oznámení za podvodné jednání, útisk, pomluvy, zneužití funkce při správě svěřeného majetku a rovněž ublížení na zdraví, viz příloha – výpověď pro policii. 

Účetní společnosti Konopí je lék,o.s. a Ateliér ALF,os. Radomíra Dvořáková v roce 2011 opakovaně žádala učinit inventuru majetku na adrese Edukativní konopné klinika, výše uvedení statutární zástupci či dozorčí rada inventuru neučinili, dokonce odmítali převzít účetnictví obou společností, přestože Radomíru Dvořákovou nepravdivě veřejně pomlouvali, že odmítá vydat účetnictví a činí podvody a machinace. 

V objektu Edukativní konopné kliniky jsem s manželkou v roce 2006 prostřednictvím nevládní organizace Art Language,o.s. a partnery (Konto Bariéry Nadace Charty 77, Sananim, Česká unie pro podporované zaměstnávání, Rytmus, Ježek a čížek – vše nevládní sociálně zdravotní organizace) vybudovali první českou bezbariérovou školu pro dospělé Ateliér ALF (cena příklad dobré praxe Evropské unie, 23.dubna 2009) a v době pobytu v Praze jsem zde byl ubytovaný, abych nezvyšoval náklady nevládní neziskové organizace. 
Na klinice mám řadu osobních věcí, které jsem si zde za 5 let ředitelování „nanosil“.

5 - 8. prosince 2011 jsem se majitelem objektu (Karel Havlíček, tel:603 981 734.) marně pokoušel do kliniky dostat, stejně tak účetní společností Radomíra Dvořáková a členové obou společností (Jakub Balabán a Hana Barešová, číslo telefonu 775 465 043 a 723 816095). 
Statutární zástupci Ateliér ALF,o.s. nám odmítali vydat věcí (Naomi Zamazalová a Jaroslavem Šobíšek), které nejsou v majetku ani Konopí je lék,o.s., ani Ateliér ALF,os.. Přivolané policii 8.prosince 2011 osoba pověřená zastupováním předsedy Zbyňka Kopřivy (Jan Marie Bém) nepravdivě tvrdila, že má s rodinou pana Milana Davida (majitel obrazů galerie Jaroslavy Moserové, tel..602 176 242) vyjednáno, že obrazy zůstanou v Praze. Zastupuji rovněž třetího ze zřizovatelů (Art Language Factory,o.s.), který má v objektu řadu obrazů (studentská galerie a galerie Jaroslavy Moserové), fotografií a grafik, odborných, beletristických a uměleckých knih a jejich seznam je na klinice, do které nemáme přístup.

Je velice těžké sestavit přesný a úplný seznam věcí k vydání bez přímé osobní návštěvy a paměťové vizualizace, stejně jako doložit vlastnictví, což platí recipročně. 
Při mém odchodu na nemocenskou v červnu 2011 jsem vůbec netušil, že se výše uvedení dopustí kriminálních skutků a dokonce mi a dalším členům odmítnou vstup na kliniku. Posuďte prosím: Z knih jsem například dostal darem přímo od autora Jacka Herera prostřednictví jeho asistenta Chucka  Jacobse (USA) jeho poslední vydání knihy Spiknutí proti konopí, které mám na klinice rovněž v českém vydání, od Olgy Ivsin (USA) mám darovány dvě knihy, od nakladatelství Grada po zajištění spolupráce jsem dostal např. kompendium Konopí a konopné drogy atd. atd. 

Mám na klinice desítky knih o Ospělově na Bouzovsku (Morava), Hudba Praha mi darovala DVD „Degenerace“ s věnovanou skladbou „Jinej svět“, režisér Oliver Morgenstern Malina mi daroval autorské DVD s filmem Konopné pašije  s klipem, paraguayští indiáni sošku jelena a vějíř,  v šuplících mám DVD o Jaroslavě Moserové, CD Alabama od zakládajícího člena JSP, umělecké pohlednice, drobné grafiky, sošky, archiv historie školy, na serveru je  uloženo spousty fotek a grafik, server je navíc v majetku Art Language Factory, o.s. – viz příloha. 

Na klinice mám řadu fotografického papíru, megafon, varný hrnec na rýži, diplom od premiéra Fischera etc etc., manželka cca 10 květináčů s květinami apod. drobnosti, kterými jsme objekt „zlidšťovali“ a nijk smluvně neřešili. 
 Předpokládám, že mám právo jako člen Konopí je lék,o.s. a Ateliér ALF,os. vlastnit alespoň kopie důležitých smluv, které jsem podepsal, jsou na klinice a potřebuji je nyní k soudnímu a správnímu jednání. 

Proto soud laskavě žádám, abych mohl nejprve na klinice sestavit seznam věcí, tyto soudu doložit včetně například čestných prohlášení o daru apod.  Podotýkám, že dnešní vedení kliniky neplatí nájemné již 7 měsíců (škoda 210 tisíc) a lze očekávat soudní žádost majitelů o vyklizení objektu a byl bych moc nerad, kdyby byly pro nás vzácné věci znehodnoceny či zcizeny. 

S pozdravem                                                                                                   Dušan Dvořák
Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc