Reakce žalobkyně Radomíry Dvořákové

Soudní řízení pro neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru Radomíry Dvořákové dle par. 55 pro hrubé porušení pracovní kázně vůči Ateliéru ALF,o.s. a reakce žalobkyně na výpověď Ateliéru ALF,o.s. soudu (uvedeno zde)


Mgr. Dominika Kovaříková, advokátka
ČAK: 12414, IČ: 73950211
kancelář: Olomouc, Riegrova 14
tel.: 603 279 603
e-mail: kovarikova@akkovarikova.cz
č.ú. 2400036044/2010


Obvodní soud pro Prahu 3
Jagellonská 5
130 00 Praha 3

ke sp.zn.: 20 C 178/2011


Vyjádření žalobkyně k výpovědi žalovaného ze dne 16.4.2012


Žalobkyně: Mgr. Radomíra Dvořáková, nar. 18.5.1963
                   bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc

                   zast. Mgr. Dominikou Kovaříkovou, advokátkou
                   se sídlem Riegrova 14, 772 00  Olomouc

Žalovaný:    Ateliér ALF
                   IČ: 266680101
                   se sídlem Bořivojova 90, 130 00 Praha 3


Vyhotoveno: 2x

Přílohy: dle textu


Dne 25. 4. 2012 obdržela žalobkyně prostřednictvím své právní zástupkyně vyjáření žalovaného k podané žalobě. K tomuto vyjádření žalobkyně uvádí následující:

Žalovaný ve svém vyjádření uvádí, že žalobkyně neměla oprávnění k rozhodování o nakládání s majetkem společnosti a k provádění neschválených převodů finančních prostředků. K tomu žalobkyně uvádí, že v případě předmětné výplaty 15.000,- Kč z titulu vracení půjčky, kterou sama žalovanému s manželem poskytla, nešlo o převod, který by podléhal schvalování. Dle vnitřního předpisu sdružení - Směrnice č. 1/2006, Oběh účetních dokladů, odst. 4 „příkazy k úhradě vystavuje na pokyn ředitele účetní jednotky jím pověřený odpovědný pracovník“. V době vracení části půjčky (15.000,- Kč) byla odpovědným pracovníkem žalobkyně, která jednala na základě pokynu ředitele – Mgr. Dušana Dvořáka. Svým jednáním tedy žádnou povinnost neporušila.

Důkaz: ekonomické směrnice žalovaného Ateliér ALF, o.s.

Žalovaný uvádí v odst. 4 vyjádření k žalobě, že ani ředitel nebyl oprávněn uložit žalobkyni provedení úhrady bez souhlasu nejméně 2 členů Představenstva. Taková podmínka v žádných dokumentech žalovaného nefiguruje. Je pravdou, že na Valné hromadě žalovaného konané dne 19. 1. 2011 bylo schváleno pravidlo omezující pravomoci staturátního zástupce organizace, a to, že „vznik závazku společnosti nad částku 5.000,- Kč je podmíněn souhlasem předsedy a jednoho člena představenstva“. Avšak toto pravidlo se týká vzniku nového závazku a nelze tedy na případ výplaty/vrácení části půjčky žalobkyní aplikovat. V době výplaty předmětné částky totiž již závazek vrátit poskytnutou půjčku existoval – přijmutí půjčky (a závazek k jejímu vrácení) bylo odsouhlaseno na téže valné hromadě.

Důkaz: zápis z valné hromady žalovaného konané dne 19. 1. 2011
              pracovní smlouva žalobkyně vč. náplně práce
              výslech žalobkyně

Žalovaný uvádí, že dle smlouvy o půjčce mu měla být celá částka 200.000,- Kč k dispozici po celý rok 2011. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě, nic takového ze smlouvy o půjčce nevyplývá. Ve smlouvě je pouze uvedeno, že „celá půjčená částka musí být ze strany Atelier ALF, o.s. manželům Dvořákovým splacena do 31. 12. 2011, pokud se strany následně nedohodnou jinak“. Vzhledem k tomu, že v této otázce k jiné dohodě nedošlo, je potřeba toto ustanovení smlouvy vykládat tak, že půjčka musí být celá vrácena nejpozději do 31. 12. 2011, avšak nic nebrání tomu, aby byla vrácena dříve. Je s podivem, že žalovanému nevadila první výplata splátky půjčky ve výši 30.000,- Kč v květnu 2011, avšak druhá splátka ve výši 15.000,- Kč už vadí, a to takovým způsobem, že ji považuje za hrubé porušení pracovních povinností.

Důkaz: dohoda o půjčce ze dne 20. 1. 2011 (kopie založená ve spise)
              výslech žalobkyně


Nad rámec shora a v žalobě tvrzeného žalobkyně poukazuje na fakt, že nejpozději od 23. června 2011 (viz listinný důkaz uvedený níže) měla k účtu žalovaného přístup také místopředsedkyně Naomi Zamazalová, která rovněž prováděla platby, a tak bezesporu věděla o převodu splátky půjčky ve výši 15.000- Kč realizovaném žalobkyní. Dle ust. § 58 odst. 1 zákoníku práce v platném znění „pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci nebo z důvodu, pro který je možné okamžitě zrušit pracovní poměr, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď nebo s ním okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru dověděl...“. Bez ohledu na to, že žalobkyně jakékoliv porušení svých pracovních povinností popírá, je zřejmé, že žalovaný ani nesplnil dvouměsíční prekluzivní lhůtu pro možnost okamžitě zrušit pracovní poměr dle ust. § 56 písm. b) zákoníku práce, a tedy i v případě, že by žalobkyně porušila povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících s k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (což rezolutně odmítá), by okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem bylo pro nedodržení lhůty dle § 58 odst. 2 zákoníku práce neplatné.


Důkaz: e-mailová korespondence mezi žalobkyní a Naomi Zamazalovou (prokazující, že ke dni 23.6.2011 měla Naomi Zamazalová jako místopředsedkyně přístup k účtu žalovaného)
                                  výslech žalobkyně
               výslech Naomi Zamazalové, M.A., místopředsedkyně představenstva žalovaného


Žalobkyně na podané žalobě trvá a navrhuje, aby jí soud v plném rozsahu vyhověl.
V Olomouci dne 22. 5. 2012
                                                                           Mgr. Radomíra Dvořáková