Edukativní konopná klinika, Bořivojova 90, 13000 Praha u Žižkova, www.konopijelek.eu


Stanovy, směrnice a smlouvy zřizovatelů Edukativní konopné kliniky /dále jen kliniky/

  • Edukativní konopná klinika má 3 zřizovatele: Art Language Factory,o.s. /dále jen ALF, www.artlanguage.org/, Ateliér ALF,o.s. /dále jen AA, wwww.atelieralf.eu/ a Konopí je lék,o.s./dále jen KJL, www.konopijelek.cz/ -  viz příloha 2 žádosti Evropské komisi .

  • Stanovy ekonomicky aktivních zřizovatelů kliniky jsou z hlediska procesních a procedurálních pravidel vyjma poslání totožné a tyto se řídí směrnicemi.  Ekonomicky aktivní jsou pouze společnosti AA a KJL vázané smlouvou o spolupráci z 10. prosince 2010  - viz např. stanovy společnosti KJLOkresní soud
Č.j. 17 C 572/2009
Mgr. Iveta Nedozrálová
Třída Svobody 16
771 38 Olomouc


Věc: 17 C 572/2009 - žádost o poskytnutí informací a podkladů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní soudkyně,
 Obracím se na vás s dotazem, v jakém stadiu se nachází šetření žaloby Č.j. 17 C 572/2009 a kdy bude probíhat ústní jednání nebo zda toho není třeba. Děkuji.

S pozdravem Dušan Dvořák

Dne 16.prosince 2011


Dušan Dvořák, narozen 12 . ledna 2011, Tylova 2, 779 00 Olomouc

Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy
oddělení sdružování
Náměstí Hrdinů č. 3
140 21 Praha 4

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  
Jako předseda Konopí je lék, o.s., IČ 227 27 281 jsem v souladu s odst. 1. § 11, zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. po Valné hromadě Konopí je lék, o.s. 19.ledna 2011 zaslal k přeregistraci stanovy Konopí je lék, o.s. , přičemž MV ČR dle odst. 2. § 11, o.s. sdělilo, že přeregistraci stanov v podobě, kdy je součástí stanov uvedeno pěstování léčivého konopí, nepřijme a odmítá a žádalo úpravy stanov.

Dle odst. 2. § 11 bylo Konopí je lék,o.s. povinno tyto  závady odstranit do  60 dnů ode dne doručení upozornění a ve lhůtě dalších 10 dnů o tom ministerstvo vyrozumět. Což se ze strany o.s.nestalo a v průběhu roku 2011 pěstovalo léčivé konopí.

V takovém případě však dle 2. § 11 zákona č. 83/1990 Sb. MV ČR sdružení rozpustí.
Což se také nestalo.

Sdělte mi:
1) proč jste Konopí je lék, o.s. nerozpustili
2) jakou dokumentaci k rozhodnutí nerozpustit Konopí je lék, o.s. MV ČR zpracovalo
3) zda zahájíte kroky k rozpuštění Konopí je lék, o.s.


Předsedou Konopí je lék,o.s. je od 11.května 2011 MUDr. Radek Matlach, soudní znalec.

S pozdravem


V Olomouci 19.ledna 2012


Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 0lomouc