Smlouva o spolupráci AA a KJL

Smlouvu zpracoval dozorčí rada Ateliér ALF,os. a Konopí je lék,o.s. Mgr. Jaroslav Kabilka

Smlouva o spolupráci

Strany

Ateliér ALF, o.s.
 • IČ 226 80 101, registrace u MV ČR dne 11. 3. 2008, VS/1-1/70 804/08–R
 • Sídlo: Bořivojova 90, 130 00 Praha – Žižkov
zastoupená Mgr. Dušanem Dvořákem, předsedou představenstva

a

Konopí je lék, o.s.
 • 227 27 281, registrace u MV ČR dne 7. 8. 2008, VS/1-1/72502/ 08-R
 • Sídlo: Atelier ALF, Bořivojova 90, 130 00 Praha - Žižkov
zastoupená MUDr. Janou Budařovou, předsedkyní představenstva

uzavírají mezi sebou tuto smlouvu:


I. Úvodní ustanovení

Tato smlouva - s respektem k historii stran a jejich dosavadní součinnosti, jež vedla zejména ke vzniku Edukativní konopné kliniky - stanovuje východiska a principy další součinnosti stran při plnění jejich poslání. Je tak především základem k dokončení příprav a realizaci společného programu výzkumu a aplikace „Konopí je lék“.


II. Součinnost

1. Geneze a dosavadní součinnost stran

Duchovním otcem obou společností – smluvních stran je Mgr. Dušan Dvořák. Inicioval rovněž vznik společnosti Art Language o.s., která od začátku podporovala občanskou iniciativu a posléze odbornou společnost Konopí je lék, o.s., a byla také zřizovatelem bezbariérové školy „Atelier ALF“. Při ní pak ze zástupců partnerů školy vznikla na jaře 2009 bezbariérová společnost Atelier ALF, o.s. s hlavním posláním v otevřeném bezbariérovém vzdělávání dospělých včetně lidí s různým handicapem, se zaměřením na nové technologie a vizuální komunikaci.

Společnost Art Language o.s. ve vazbě na potíže vzniklé z přístupu orgánů veřejné správy k udržitelnosti projektu Atelier ALF dne 14. 7. 2009 rozhodnutím členů zanikla. Zbylý majetek byl převeden na Atelier ALF, o.s. 

Mgr. Dušan Dvořák byl nejen iniciátorem, ale i hlavním vykonavatelem aktivit uvedených společností, jakož i mnoha dalších aktivit, které s posláním těchto společností souvisely nebo byly těmito společnostmi podporovány (BED IN, Olomoucká nadace filantropů a mecenášů, Týden pro duševní zdraví aj.). Na aktivitách se podíleli rovněž mnozí členové dnešních smluvních stran, zejména Mgr. Radomíra Dvořáková, JUDr. Ludvík Antonů či Mgr. Jaroslav Kabilka.

V roce 2008 inicioval Mgr. Dušan Dvořák vznik společnosti Konopí je lék, o.s. Hlavním cílem nové společnosti je učinit léčbu konopím otevřeně dostupnou a odborně poskytovanou. Členy společnosti se staly fyzické osoby, zejména odborníci na otázky s tématem spojené. Tento krok byl současně inovací v plnění poslání společnosti Atelier ALF, o.s., a ta pro vznik a činnost nové společnosti poskytla organizační, materiální i hospodářské zázemí, vč. sídla.   

Aktivity stran v dalším období přinesly celou řadu pozitivních výstupů, například otevření Konopné apatyky královny koloběžky první (28. září 2009), turné po ČR Konopí je lék (říjen 2009), otevření Konopné akademie (leden 2010), sbírku Fénixovy slzy pro Ateliér ALF (listopad 2009), filmový dokument Konopné pašije (září 2010), aj. Značný rozvoj aktivit v roce 2010 umožnil projekt Edukativní konopné kliniky, který Mgr. Dušan Dvořák počátkem roku vypracoval pro Ateliér ALF, o.s. s Konopí je lék, o.s. jako partnerem, a který darem podpořilo Hlavní město Praha.

Společné aktivity vedly k potřebě upřesnit postavení a role obou stran, vč. vyjasnění otázek majetku a hospodaření. V srpnu 2010 se uskutečnilo společné setkání, na němž členové vypracovali strategický plán další součinnosti a navrhli řadu technických i organizačních opatření k jeho realizaci.

Opatření jsou postupně realizována, například otevřením Edukativní konopné kliniky včetně  jejích hlavních pracovišť, zpracováváním metodik pro výrobu léčiv a léčení, vytvořením nového portálu aj. Z organizačních opatření je mj. dokončován jednotící prezentační rámec aktivit – výzkumně aplikační program „Konopí je lék“. Byl rovněž připraven nezbytný základ pro řízení celého procesu vč. nakládání s majetkem, kterým je tato smlouva.

Historie a dosavadní součinnost stran přinesla také několik kauz týkajících se majetkových záležitostí, a to ve vztahu k fyzickým i právnickým osobám, uvnitř i vně smluvních stran. Tyto záležitosti jsou ošetřeny dále.

2. Program „Konopí je lék“

„Konopí je lék“ je programem výzkumu a aplikace. Konečným a hlavním cílem tohoto programu je „otevřené léčení konopím“: stav, ve kterém je společnost (odborná i laická), dostatečně seznámená s možností užívat konopí k prevenci a léčení ve vztahu k různým nemocem, kdy existuje dostatečná poradenská síť pro osoby, které se pro takovou léčbu rozhodnou, kdy léčiva z konopí jsou občanům dostupná a případně si je mohou obstarávat i sami, aniž by přitom taková činnost byla považována za společensky nežádoucí, případně byla nepřiměřeně komplikovaná z hlediska na ni vázaných požadavků státu, a kdy léčba konopím a úkony s ní související jsou přiměřeně akceptovány i v systému úhrad ze zdravotního pojištění. Klíčovými dílčími cíli jsou znalost aplikovatelnosti ve vztahu k různým onemocněním a návazně standardy dobré konopné léčby z hlediska léčby, jakož i standardy pěstitelství a zpracovávání léčivého konopí.

Doprovodným cílem je „obecná rehabilitace konopí“ ve společnosti, a to jako rostliny mnoha přínosů pro člověka a životní prostředí, když toto původní a správné poznání a chápání konopí bylo v minulém století účelově a zločinně potlačeno některými zájmovými skupinami. 
   
Náplní programu je zjišťovat co, kdo a případně proč „otevřenému léčení konopím“ a také „rehabilitaci konopí“ brání, nacházet prostředí a době adekvátní řešení, jak tyto zábrany odstraňovat, a tato řešení (přímo nebo zprostředkovaně) aplikovat.

Realizace programu je rozvržena do čtyř hlavních tématických sekcí, a to:
        znalost (s cílem přiměřená vědomost odborné i laické veřejnosti o možnostech léčby konopím a látkami z něj a jejích náležitostech).
        dostupnost (s cílem veřejná dostupnost konopných léčiv, jakož i potřebného vybavení k jejich přípravě vč. pěstování a k léčbě, a s tím souvisejících poznatků).
        legitimnost (s cílem legitimnost a legálnost veškerých úkonů souvisejících s léčbou konopím a látkami z něj, vyloučení možnosti pronásledování osob z důvodu účasti na těchto úkonech, vč. akceptovaní léčby v systému ZP).
        rehabilitace (s cílem rehabilitace konopí jako uznávané součásti lidské kultury)
Sekce budou vedeny odborným garantem a realizovány s vhodným odborným partnerem nebo partnery. Vlastní proces bude probíhat provázaně (mezisekčně), a bude podléhat jednotnému managementu.

Autorem myšlenky programu „Konopí je lék“ jako jednotícího rámce aktivit je Mgr. Jaroslav Kabilka, programový dokument je zpracováván s přispěním členů obou společností. Nositeli a realizátory programu jsou obě smluvní strany. Jejich s tím související postavení a role jsou upraveny dále.

Program předpokládá zapojení většího počtu třetích osob, a to na více úrovních. Především jimi budou hlavní realizační partneři (zejména pro realizační sekce), další partneři a podporovatelé,  a rovněž účastníci. Účastníkem se rozumí osoba, která dobrovolně přistoupí na pravidla účasti v programu a zaplatí účastnický poplatek. Účastník bude oprávněn v případě svého zájmu v přiměřeném rozsahu užívat dílčích výstupů programu.  

3. Potenciál, postavení a role stran

3.1. Atelier ALF, o.s.
 • posláním společnosti je poskytování otevřených bezbariérových vzdělávacích, terapeutických, kulturních a sociálně prospěšných ekonomických aktivit.
 • členská základna: celkem 13 členů – fyzických osob
 • představenstvo: Dušan Dvořák (předseda, statutární zástupce), Zbyněk Kopřiva (místopředseda, statutární zástupce), Jana Budařová. Statutární zástupci jsou oprávněni zastupovat společnost i samostatně
 • dozorčí rada: Jaroslav Kabilka
 • další předpoklady - potenciál: dosavadní výsledky - renomé „firmy“, živnostenská oprávnění, portfolio obchodních, zejména dodavatelských a dále neziskových partnerů a podporovatelů, vzniklé při dosavadních aktivitách, zkušenosti se servisními a logistickými úkony, zejména organizací akcí výchovně vzdělávací činnosti vč. e-learningu a on-line vzdělávání, produkcí akcí, výrobou propagačních a osvětových materiálů a PR aktivitami, dále zajištěné sídlo v ul. Bořivojova (formou nájemní smlouvy) vč. jeho napojení na sítě se zajištěním jejich využívání (elektřina, voda vč. odpadní, odpadky, služby spojů), zřízená provozní střediska, vybavenost sídla a středisek, webový portál 
 • postavení v procesu součinnosti:
a)     celkový procesní management: zázemí a související servisní a doprovodná činnost – zejména zajišťovatel veškerých potřeb procesu ve věcech organizačních, materiálně technických, financování a evidence, nakladatelská a vydavatelská činnost apod.  
b)     odborný management a náplň procesu ve věcech týkajících se vizuální komunikace
 • hlavní role:
-        péče o hlavní sídlo a jeho střediska a o další předpokládaná pracoviště (ležící mimo sídlo)
-        financování procesu
-        vedení účetnictví procesu, resp. vedení účetnictví obou společností
-        provoz portálu
-        veškeré potřebné servisní a logistické úkony (administrativa procesu, zajišťování propagačních materiálů a PR apod.)
-        on-line a e-vzdělávání

3.2. Konopí je lék, o.s.
 • posláním společnosti je získávání a šíření poznání o účincích a využití konopí, zejména léčby a samoléčby konopím, vytváření a šíření příkladů dobré praxe, popularizace, osvěta a vzdělávání laické a odborné veřejnosti.
 • členská základna: celkem 12 členů - fyzických osob
 • představenstvo: Jana Budařová (předsedkyně, statutární zástupce), Dušan Dvořák (místopředseda, statutární zástupce), Philip Polívka, Pavel Martínek, Radek Matlach. Statutární zástupci jsou oprávněni zastupovat společnost i samostatně
 • dozorčí rada: Jana Jesenská, Ludvík Antonů, Jaroslav Kabilka (předseda)
 • další předpoklady: dosavadní výsledky – renomé „firmy“, odborné předpoklady, zkušenosti a produkty členů, portfolio jejich odborných partnerů, portfolio pěstovatelů, zpracovatelů a obchodníků v oboru, portfolio zájemců o léčbu konopím a zdravotních kauz, připravenost řady metodik pro aktivity související s pěstováním a přípravou léčiva a léčbou, dílčí připravenost personálního zajištění chodu odborných středisek, připravenost obsahu řady osvětových a PR materiálů, webový portál
 • postavení v procesu součinnosti: odborný management a náplň - zajišťování veškerých potřeb procesu ve věcech týkajících se odborných otázek souvisejících s cíli výzkumně aplikačního programu
 • hlavní role:
-        příprava obsahu metodik
-        odborné konzultace pro účastníky
-        lektorské vedení odborných seminářů a kursů
-        odborná náplň portálu
-        odborná náplň ostatních potřebných aktivit (např. turné Konopí je lék, dozor nad pěstiteli a výkupem surovin, zpracovávání léčivého konopí, metodická správnost šetření, potřebná odborná úroveň výstupů ke zveřejnění apod.)

4. Řízení spolupráce
 • Postavení komplexního manažera procesu součinnosti stran náleží dle bodu 3.1 Atelieru ALF, o.s., přičemž základní řídící mechanismy jsou dány Stanovami společnosti.   
 • Pro výzkumný a aplikační Program bude ustaven Management Programu. Ve věcech týkajících se Programu je v případě neshody rozhodnutí Managementu programu nadřazeno rozhodnutí představenstva Atelier ALF, o.s. (dále představenstvo)
 • V důvodných případech může představenstvo uplatnit na rozhodnutí Managementu Programu právo veta. Musí tak být učiněno neprodleně, nejpozději však do tří pracovních dnů, a to v písemném provedení a doručeno všem členům Managementu Programu, přičemž akt musí být doložen souhlasem předsedy Dozorčí rady Atelieru ALF, o.s.
 • Takto vetované rozhodnutí Managementu Programu pozbývá platnosti a účinnosti okamžikem doručení prvnímu z členů Managementu Programu. Úkony vykonané v souvislosti s rozhodnutím do uplatnění aktu veta se považují za oprávněné.


III. Majetek a hospodaření

1. Majetek ke dni 31.10.2010

1.1 Majetek Atelieru ALF, o.s.
 • Hmotný a nehmotný investiční majetek: žádný.
 • Hmotný a nehmotný drobný majetek: dle evidence v účetnictví.
 • Majetek charakteru duševního vlastnictví: soupis, doklady k právům a případné ocenění (dle povahy a potřeby) zajistí představenstvo Atelier ALF, o.s. do 31.12.2010.
 • Finanční prostředky na účtech a v hotovosti
- Raiffeisenbank, č.ú. (transparentní): 4261244001/5500              195.793,31 Kč
- Poštovní spořitelna (běžný), č.ú.: 222736670/0300                       4.297,03 Kč
- Poštovní spořitelna (sbírkový), č.ú.: 229139510/0300                 20.601,49 Kč
- Pokladna                                                                                          3.519,00 Kč
 • Závazek 300.000,- Kč vůči manželům Dušanovi a Radomíře Dvořákovým.
 • Ostatní majetkové záležitosti:
a)     Pohledávka 3.538.261,- Kč vůči MPSV ČR
b)     Závazek 50.000,- Kč (odhad) vůči dodavatelům energie.
c)      Závazek 93.120,64 Kč – požadavek Telefonica O2, a.s.
d)     Závazek do výše 3.538.261,- Kč, platný v případě vymožení pohledávky dle bodu a). Výše závazku je přitom vázána na výši vymožené částky. Upřesnění v příloze č. 2.
e)     Smlouvy se vztahem k majetku:
- Smlouva o nájmu nebytových prostor, ing. Karel a ing. Zdeněk Havlíčkovi, 30.000,- Kč/měs.
- Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny, Pražská energetická a.s.
- Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního planu, Pražská plynárenská a.s.
- Smlouva na odvoz odpadu, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 3086,,- Kč/rok
- Smlouva o nájmu (tiskárna Canon), Canon CZ, s.r.o., 2.243,- Kč/měs.
- Pojistná smlouva (movité a nemovité věci), Generali Pojišťovna a.s., 6.639,- Kč/rok
- Pojistná smlouva (účetnictví), ČSOB pojišťovna a.s., 500,- Kč/rok.
- Služby spojů
a) Telefonica O2 - pevná linka Atelier ALF Praha
b) Vodafone - mobilní telefony 
c) Fiber Kobilák - internet Atelier ALF Praha, 3000,- Kč/měs.
d) Telefonica O2 - internet Olomouc, 750,- Kč/měs.
e) Telefonica O2 - internet Ospělov, 750,- Kč/měs.

1.2 Majetek Konopí je lék, o.s.
·        Hmotný a nehmotný investiční majetek: žádný.
·        Hmotný a nehmotný drobný majetek: žádný
·        Majetek charakteru duševního vlastnictví: soupis, doklady k právům a případné ocenění (dle povahy a potřeby) zajistí představenstvo Atelier ALF, o.s. do 31.12.2010.
·        Finanční prostředky na účtech a v hotovosti
- Raiffeisenbank, č.ú. 5578251001/5500      0,00 Kč 
- pokladna                                                         0,00 Kč.
·        Ostatní majetkové záležitosti
a)     Pohledávka cca 100 mil. Kč za ČR (kvalifikovaný odhad) za zabavené konopí v letech 2009 a 2010.
b)     Závazek cca 100 mil. Kč, platný v případě vymožení pohledávky dle bodu a). Výše závazku je přitom vázána na výši vymožené částky. Upřesnění v příloze č.2
c)      Smlouvy se vztahem k majetku: nejsou

2 Hospodaření – základní pravidla

·        Majetek a proces včetně VA programu bude v souladu s bodem II.3.1 spravován Atelierem ALF, o.s., aktiva i pasiva Konopí je lék, o.s. budou převáděna do evidence Ateliéru ALF, o.s.,
·        u Konopí je lék, o.s. bude vedeno účetnictví pouze v rozsahu nezbytném dle zákonů,
·        nositeli programu Konopí je lék jsou obě strany rovným dílem, k finančním transakcím bude dle potřeby užíváno kteréhokoliv z účtů obou stran,
·        oprávnění rozhodovat o majetku ve vztahu k úkonům VA Programu náleží v souladu s bodem II.4 Managementu Programu. Tím není dotčeno výše uvedené ustanovení o správě a majetku a procesu z hlediska vlastního výkonu správy Atelierem ALF o.s., resp. pravomocech jeho představenstva.    


IV. Závěrečná ustanovení

1.     Tato smlouva je formálním naplněním příslušných usnesení Valných hromad každé ze smluvních stran ze dne 21. října 2010. Nabyla tak platnosti a účinnosti dnem 21. 10. 2010.
2.     Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Ukončení smlouvy je možné dohodou stran nebo jejím písemným vypovězením. Výpovědní lhůta činí tři měsíce od doručení výpovědi. Strana, která smlouvu vypoví, nemůže být druhou stranou za vypovězení žádným způsobem sankciována, avšak pozbývá veškeré nároky na jakýkoliv majetek vzniklý za spolupráce stran od jejího počátku.
3.     Případné změny smluvních ustanovení vyžadují písemný dodatek stvrzený statutárními zástupci stran.  
4.     Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích z nichž každé straně náleží jeden.
5.     Platnost a závaznost smlouvy a jejích ustanovení stvrzují níže podepsaní statutární zástupci společností.

V Praze dne 10. 12. 2010

za Konopí je lék, o.s.                                                                    za Ateliér ALF, o.s.
Jana Budařová                                                                              Dušan DvořákPříloha č. 1 Smlouvy o spolupráci mezi AA a KJL ze dne 17. 11. 2010 (zpracoval dozorčí rada Mgr. Jaroslav Kabilka) 
Upřesnění k ostatním závazkům, pohledávkám a ostatním majetkovým záležitostem.


a) 300.000,- Kč – závazek AA vůči manželům Dušanovi a Radomíře Dvořákovým za práce pro Ateliér ALF, o.s. v letech 2009 – 2010, odměna schválená VH dne 21.10.2010 v rámci usnesení o uzavření této smlouvy. Splatnost do 31. prosince 2011, a to v dílčích splátkách, pokud se strany následně nedohodnou jinak. Splátkový kalendář není dohodnut.

b) 50.000,- Kč (odhad) - závazek AA vůči poskytovatelům energií za rok 2010, a to doplatek celkem (z toho do 31.10. relevantní podíl). Částka bude upřesněna po vyúčtování dodávek (v roce 2011).

c) 93.120,64 Kč – závazek AA vůči Telefonica O2, a.s. – souhrnná výše, faktury za služby a posléze za předčasné ukončení smlouvy. V ./2009 byly ze strany Atelieru ALF, o.s. nároky písemně zpochybněny, od této doby žádná upomínka neobdržena, na opakované výzvy k projednání 02 nereaguje. Závazek není zahrnut v účetnictví.

d) 3.538.261,- Kč – pohledávka AA za MPSV ČR. Zaslána faktura ze dne 28. 10. 2010. Právně nezajištěno. Za zajištění udržitelnosti provozu a poskytování veřejných služeb zaměstnanosti bezbariérové školy Ateliér ALF dle směrnic EU a zákonů ČR za období 9/ 2008 – 7/2010 v uvedené částce. Částka je současně vedena jako závazek (viz dále bod f).

e) cca 100 mil. Kč (kvalifikovaný odhad) - pohledávka KJL vůči ČR. Právně nezajištěná, státními orgány neoprávněné odebrané konopí z Ospělova v letech 2009 a 2010 (parametry uplatněné pro odhad: ceník Police ČR se sazbou 250,- Kč / gram, zabaveno cca 1300 rostlin resp. 400 kg květů a listů). Částka je současně vedena jako závazek (viz dále bod f).

f) k pohledávkám d) a e), resp. ke k nim vázaným závazkům. Se souhlasem VH obou subjektů dne 21. 10. 2010 se strany dohodly, že:
a) budou společně usilovat o vymožení částek, přičemž přijato bude i přiměřené dílčí plnění
b) v případě úspěchu nebo dílčího úspěchu budou získané prostředky použity následovně:
·        K uhrazení ostatních závazků existujících ke dni 31.10.2010 (vč. uhrazení závazku vůči Telefonica O2 a případných úroků, pokud bude tento nárok řádně stvrzen), a pakliže již bude některý závazek v mezidobí uhrazen, bude tomu odpovídající částka refundována do majetku spolupráce.
·        Zůstatek (v uvedeném pořadí):
- 20% do majetku spolupráce jako reciprocita za výdaje spojené s vymáháním,
- vyplacení odměn členům za přínosy pro spolupráci, a to dle dodatečného upřesnění na návrh předsednictva Atelieru ALF o.s. a po projednání s jednotlivými členy, přičemž zohledněny budou zejména úsilí o vymožení částek, ve prospěch spolupráce poskytnuté hodnoty charakteru duševního vlastnictví (práva k užívání značek, postupů apod.), a získané dary a sponzorské příspěvky
- případný konečný zůstatek rovněž do majetku spolupráce


V Praze dne 10. 12. 2010za Konopí je lék, o.s.                                                                      za Ateliér ALF, o.s.
Jana Budařová                                                                              Dušan Dvořák