Městské státní zastupitelství v Praze odpovídá

Městské  státní  zastupitelství v  Praze
nám. 14. října 2188/9, 150 00  Praha 5; tel.: +420 257 111 786,  fax : +420 257 111 684
datová schránka: ijeabe3
e-mail: sekretariat@msz.pha.justice.cz  ___________________________________________________________________________
SIN 1/2012 - 9                                                                                  V Praze dne 8.3.2012Pan
Dušan Dvořák
nar. 12.1.1962
Tylova 2
779 00 Olomouc
-----------------------------------------


Věc:    odpověď na žádost o podání informace dle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o
            svobodném přístupu k informacím v platném znění            Vážený pane

           
            na zdejší státní zastupitelství jste doručil prostřednictvím elektronické podatelny  dne 5.3.2012 a na výzvu doplnil dne 6.3.2012 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, ve které požadujete sdělení k Vámi podanému trestnímu oznámení spáchaných občanskými sdruženími Ateliér ALF, o.s. a Konopí je lék, o.s. a šetřených Policií ČR Praha 3 a Praha 9:

1. pod jakým číslem jednacím MSZ případ šetří,

2. zda dojde ke sloučení trestních kauz,

3. zda je z Vaší strany potřeba doložit ještě nějaké skutečnosti, aby byly právně odpovědné osoby Ateliéru ALF, o.s. ( Jan Marie Bém a Naomi Zamazalová) a Konopí je lék, o.s. (Radek Matlach a Juraj Kořínek) obžalováni a byly Vám uhrazeny škody, které Vám obě o.s. způsobily a vráceny půjčky, majetky, zadržované mzdy apod.

            V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d)  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, Vám Městské státní zastupitelství v Praze sděluje:

1. MSZ v Praze Vámi podaná trestní oznámení nešetří. Pod spisovou značkou 3 KZN 89/2012 pouze eviduje Vaše podání ze dne 16.1.2012, které postoupilo věcně a místně příslušnému Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 3, jak jste ostatně byl informován. Městským státním zastupitelstvím v Praze ve věci není vykonáván ani dozor ani dohled.

2., 3. MSZ v Praze věc nedozoruje,  a proto nemůže na uvedené otázky odpovědět.


            S pozdravem.


JUDr. Ivona Horská
I.  náměstkyně městské státní zástupkyně v Praze