Valná hromada zřizovatelů - říjen 2010

Valná hromada Ateliéru ALF, o.s.
dne 21. října 2010 v Edukativní konopné klinice v Ateliéru ALF
Bořivojova 90, 130 00 Praha – Žižkov


ZÁPIS


Svolavatel: Dušan Dvořák. Zápis: Jana Budařová Ověření: Jaroslav Kabilka
Usnášeníschopnost: Ateliér ALF, o.s. ke dni VH (13 hlasů – fyzických osob) Radúz Šmahel, Radomíra Dvořáková, Dušan Dvořák, Zbyněk Kopřiva, Jana Budařová, Pavel Martínek, Hanka Skálová, Karel Černý, Jaroslav Kabilka, Radek Matlach.
Nepřítomní, neomluveni: Jakub Balabán, Marcel Ambrož. Nepřítomni omluveni: Petr Homolka. Valná hromada (VH) usnášeníschopná.

Program - návrh:
1.     Představení nových členů
2.     Změna stanov
3.     Změna statutárních orgánů
4.     Přehled o hospodaření a majetku
5.     Smlouva o spolupráci mezi Atelier ALF o.s. (AA) a Konopí je lék o.s. (KJL)
Program schválen.

Jednání:
1.     Představení nových členů: Jana Budařová, Zbyněk Kopřiva, Pavel Martínek, Hana Skálová, Karel Černý, Jaroslav Kabilka, Radek Matlach.
2.     Usnesení: VH schvaluje změny stanov dle návrhu Dušana Dvořáka a VH ukládá představenstvu zajistit související povinnosti dle Zákona.
3.     Usnesení: VH odvolává členy dosavadních statutárních orgánů a volí členy nových statutárních orgánů, a to představenstvo Dušan Dvořák, Zbyněk Kopřiva, Jana Budařová, dozorčí rada Jaroslav Kabilka.  
4.     Podány Dušanem Dvořákem informace o vývoji hospodaření vč. geneze hlavních závazků a pohledávek a vazbách ke KJL, Radkou Dvořákovou stručně o současném stavu majetku. Podrobný rozbor a přijetí potřebných opatření nyní náleží novému představenstvu v souvislosti s převzetím funkce a posláním dle Stanov. Usnesení: VH bere na podané informace na vědomí.
5.     Seznámení se stavem příprav smlouvy mezi AA a KJL vyjasňujícím vztahy a spolupráci mezi jednotlivými subjekty při plnění jejich poslání vč. součinnosti na EKK a připravovaném výzkumně aplikačním Programu a projednány klíčové body: KJL bude plnit roli odbornou, AA servisní, hospodaření bude koncentrováno u AA, u KJL pouze evidence v rozsahu nezbytném pro naplnění povinností právnické osoby.  Usnesení: VH schvaluje záměr uzavřít předmětnou smlouvu, a ukládá představenstvu smlouvu dle předloženého a projednaného konceptu dopracovat a uzavřít.

Nové předsednictvo na místě zvolilo svým předsedou Dušana Dvořáka a svým místopředsedou Zbyňka Kopřivu. O volbě již nebude pořizován samostatný zápis.

Zapsala: 21. října 2010 Jana Budařová
Ověřil: 22. října Jaroslav Kabilka
Valná hromada a Konopí je lék, o.s.
dne 21. října 2010 v Edukativní konopné klinice v Ateliéru ALF
Bořivojova 90, 130 00 Praha – Žižkov

Svolavatel: Předsednictvo via Dušan Dvořák na výzvu Jaroslava Kabilky. Zápis: Jana Budařová Ověření: Jaroslav Kabilka. Usnášeníschopnost: Konopí je lék, o.s. ke dni VH (15 hlasů – fyzických osob). Přítomní: Jana Budařová, Dušan Dvořák, Karel Černý, Jana Jesenská, Zbyněk Kopřiva, Radomíra Dvořáková, Jaroslav Kabilka, Pavel Martínek, Hanka Skálová, Jaromír Kafka, via plné moci Philip Polívka, Radek Matlach. Omluven: Ludvík Antonů. Neomluveni: Oto Kaděrka, Hana Barešová, Milan Špaček. Valná hromada (VH) usnášeníschopná.

Program - návrh:
  1. Přijetí nového člena
  2. Smlouva o spolupráci mezi Atelier ALF o.s. (AA) a Konopí je lék o.s. (KJL)
  3. Program „Konopí je lék“
  4. Petice
  5. Různé
Program schválen


Jednání:
  1. Usnesení: VH přijímá za člena Jakuba Gerše.
  2. Seznámení se stavem příprav smlouvy mezi AA a KJL vyjasňujícím vztahy a spolupráci mezi jednotlivými subjekty při plnění jejich poslání vč. součinnosti na EKK a připravovaném výzkumně aplikačním Programu a projednány klíčové body: KJL bude plnit roli odbornou, AA servisní, hospodaření bude koncentrováno u AA, u KJL pouze evidence v rozsahu nezbytném pro naplnění povinností právnické osoby.  Usnesení: VH schvaluje záměr uzavřít předmětnou smlouvu, a ukládá představenstvu smlouvu dle předloženého a projednaného konceptu dopracovat a uzavřít.  
  3. Seznámení se stavem příprav programu výzkumu a aplikace „KJL“ (prezentace Jaroslav Kabilka) a projednání dalšího postupu. Program bude klíčovou činností obou organizací, realizovanou na podkladě smlouvy dle bodu 2. Nyní je třeba předložený koncept dopracovat do podoby pro sjednání hlavních partnerů, návazně do konečné podoby, a realizovat. Usnesení: VH schvaluje záměr „Program KJL“, ukládá všem členům co nejdříve se seznámit s konceptem programu a dle svých možností přispět k jeho dopracování, představenstvu pak urychleně zajistit konečné dopracování a realizaci.  
  4. Obeznámení s průběhem dopoledního jednání v EKK, po našem osvětlení budou provedeny korekce a nový návrh rozeslán k připomínkám. Ve čtvrtek 4. listopadu od 17 hodin schůzka v EKK k finalizaci textu, účastnit se mohou všichni. Usnesení: VH informace týkající se přípravy petice bere na vědomí.
  5. Různé:
-        Informace o mimořádné nabídce účasti na Bienále v Benátkách (Dušan Dvořák). Usnesení: VH záměr schvaluje, konečné rozhodnutí ukládá představenstvu po zvážení přínosů a nároků.
-        Informace o zajištění naší účasti na Nature for Life o tomto weekendu v Olomouci (Jana Budařová, Dušan Dvořák): Usnesení: VH bere na vědomí.
-        Informace o webu (Zbyněk Kopřiva), demo na www.demo.konopijelek.eu, očekávají se připomínky, články, sdělení kdo se zapojí do které rubriky. Usnesení: VH ukládá členům seznámit se s demoverzí a podle možností přispět k dokončení a provozu.Zapsala: 21. října 2010 Jana Budařová
Ověřil: 22. října 2010 Jaroslav KabilkaZápis z jednání členů o.s. Atelier ALF a Konopí je lék dne 16. 12. 2010 v Atelieru ALF


Přítomní: Dvořáková, Bém, Budařová, Skálová, Kopřiva, Dvořák, Kabilka.

Projednáno:

1) Petice: soustředěno cca 4.000 podpisů, uzávěrka při počtu 200 tis, zajišťuje Dvořák (sběr, sledování počtu).

2) Akce „semena“(rozdávání a prodej po ČR, současně petice):
- předpoklad realizace: únor, březen 2011
- o realizaci rozhodne představenstvo na podkladě realizačního plánu (projektu)
- garant přípravy plánu: Bém. Termín: do 31.1.

3) Poradenské dny o potravinových doplňcích:
- akce Skálové
- o realizaci rozhodne představenstvo na podkladě realizačního plánu (projektu)
- projekt připraví Skálová, T: do 19.12. zašle Kabilkovi ke konzultaci, poté předloží představenstvu. T:25.12.

4) Provoz a financování do zahájení VAP:
a) algoritmus práce s klienty (postup, vybavení a jiné požadavky, plán na jejich zajištění).Garant sepsání: Dvořák. T: 25.12.

b) obchodní činnost:
- přímý prodej: návrh obchodní politika (produkty, podmínky) – garant Bém, T: 31.12
- e-shop: dokument „noty“ k e-shopu (co, jak, za kolik, vč. propojení s přímým). Garant: Kopřiva. T:31.12.  

c) Cashflow na IQ 2011. Garant připravení: Kopřiva. T: 10.12.

d) komunikační systém

5) Smlouva AA-KJL: podepsána, osvětleny úkoly představenstva (vč. nezbytnosti přípravy dokladů k vyjasňujících vlastnické či nájemní vztahy k duchovnímu apod. majetku užívanému při spolupráci).

6) VAP: rozbor dalšího postupu přípravy, dílčí doplnění.

Zapsal: Kabilka