Stanovy Ateliér ALF,o.s., 2010 - 2012

Stanovy

I.
Název, identifikační data a kontaktní adresa občanského sdružení (dále jen sdružení)
Název: Ateliér ALF, o.s. - Registrace MV ČR dne 11. března 2008 pod číslem: VS/1-1/70 804/08 – R
IČO: 22680101 – http: www.atelieralf.eu - Sídlo: Ateliér ALF, Bořivojova 90, 130 00 Praha - Žižkov

II.

Poslání a cíle sdružení

Sdružení je dobrovolným spolkem občanů se zájmem o poskytování otevřených bezbariérových vzdělávacích, terapeutických, kulturních a sociálně prospěšných ekonomických aktivit. Za tímto účelem sdružení zejména:
1)      Realizuje aktivity vedoucí k naplňování poslání sdružení.
2)      Spolupracuje s veřejnou a státní správou, neziskovými organizacemi, soukromými firmami, školami, výzkumnými pracovišti a dalšími subjekty, právnickými jakož i fyzickými osobami.
3)      Získává finanční prostředky a jinou podporu na realizaci svého poslání.
4)      Může být zakladatelem, členem nebo jiným partnerem právnických osob v ČR i zahraničí.
5)      Může zřizovat organizační jednotky se samostatnou právní subjektivitou.

III.

Orgány a statutární zástupci sdružení

1) Orgány sdružení jsou následující:

a)      Valná hromada (dále i VH)

b)      Představenstvo

c)      Dozorčí rada (dále i DR)

 

2)      Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. VH má právo:

·        upravovat Stanovy
·        schvalovat koncepci aktivit na následující období
·        volit a odvolávat jednotlivé členy orgánů - představenstva a dozorčí rady
·        schvalovat rozpočet na další období a jeho změny
·        schvalovat výroční zprávu za předcházející období
·        přijmout a vyloučit člena
·        stanovovat příspěvky člena a zájemce a pravidla pro jejich uhrazení
·        zrušit sdružení.

3)      VH je svolávána alespoň 1x ročně. VH svolává předseda nebo člen představenstva jím zmocněný. VH může svolat také DR, jestliže není VH svolána déle jak 15 měsíců nebo neodstraní-li představenstvo v přiměřené lhůtě nedostatky, které DR zjistila při své činnosti a na které představenstvo písemně upozornila.

4)      VH je svolávána způsobem určeným předsedou. Může být svolána i na internetové síti. Jednání VH řídí svolavatel, který také odpovídá za pořízení zápisu z VH.

5)      VH je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. Usnesení se přijímají 2/3 hlasů všech přímo i via zmocnění přítomných členů sdružení. Způsob hlasování stanoví VH při zahájení jednání.

6)      Představenstvo má lichý počet členů. Funkční období člena představenstva trvá 3 roky, počet období není omezen. Člen představenstva může během období odstoupit nebo být odvolán. Odvolání je možné z důvodu nečinnosti nebo prokázaného porušení stanov.

7)      Představenstvo má následující kompetence:
·        řídí chod sdružení, když zejména usiluje o naplnění jeho poslání, koncepce činnosti a usnesení VH
·        rozhoduje o způsobech realizace usnesení, odpovídá za přípravu koncepce činnosti, rozpočtu, výroční zprávu a dalších podkladů a jejich předložení VH
·        navrhuje VH členy pro volbu do orgánů sdružení, navrhuje čekatele k přijetí za člena
·        zajišťuje řádné hospodaření sdružení a odpovídá za správné a účelné nakládání s majetkem sdružení
·        informuje členy o aktivitách představenstva mezi jednáními VH
·        odpovídá za řádné plnění ostatních povinností pro občanská sdružení dle právních předpisů ČR

8)      Představenstvo si volí předsedu a místopředsedu. Předseda a místopředseda zastupují sdružení vůči druhým osobám, a to i samostatně. U písemných úkonů uvedou své jméno, funkci a připojí svůj podpis. V důvodných případech mohou delegovat pravomoc na jinou osobu.  

9)      Představenstvo svolává předseda, a to dle potřeby, nejméně však 1x za rok. O svolání informuje předsedu DR. Předseda odpovídá za vedení jednání a pořízení zápisu.

10)   Dozorčí rada má lichý počet členů a může ji tvořit i jedna osoba. Funkční období člena DR trvá 3 roky, počet období není omezen. Člen DR může během období odstoupit nebo být odvolán. Odvolání je možné z důvodu nečinnosti nebo prokázaného porušení stanov.

11)   DR má následující kompetence:
·        kontroluje naplňování poslání a cílů sdružení a dodržování stanov
·        má přístup ke všem dokladům a dokumentaci sdružení
·        je oprávněna požadovat součinnost a vysvětlení od všech členů sdružení
·        v případě zjištění nedostatků požadovat od představenstva nápravu a stanovit její termín
·        z důvodu dle bodu 3 svolat VH.

12)   DR si volí předsedu. Pokud je DR jednočlenná, má člen postavení předsedy. Předseda svolává DR, řídí její jednání a odpovídá za pořízení zápisu a jeho doručení představenstvu. Jedná jménem DR vůči VH a vůči představenstvu, jehož jednání je oprávněn se účastnit s hlasem poradním. Své kompetence může předseda v důvodných případech delegovat na jinou osobu.

IV.

Členství ve sdružení

1)      Členem sdružení může být osoba fyzická i právnická. Fyzická osoba musí být starší 18 let způsobilá k právním úkonům.
2)      Členství ve sdružení vzniká přijetím. O přijetí rozhoduje usnesením VH.
3)      Zájemce o členství podá písemnou přihlášku, ve které uvede osobní a kontaktní údaje a podpisem potvrdí  svůj zájem o plnění poslání sdružení. Uhradí vstupní příspěvek, pokud je stanoven. Zájemce o členství je nejprve čekatelem. Projeví-li doložitelné aktivity ve prospěch naplňování poslání sdružení a koná-li v souladu s jeho stanovami a usneseními, je nejdéle do 1 roku navržen za člena. V případě, že zájem o členství zruší, nebude-li navržen k přijetí nebo přijat, bude mu uhrazený vstupní příspěvek neprodleně vrácen.
4)      Člen sdružení má právo se účastnit VH a podílet se na plnění jejích práv. V období mezi jednáními VH má právo být informován o činnosti sdružení, a to prostřednictvím webových stránek nebo poštou vč. elektronické dle vlastního výběru. Dále má právo podávat návrhy a podněty směřující k naplňování poslání sdružení, hodnotit činnost orgánů a členů sdružení, a to i formou stížnosti DR nebo VH, podávat návrhy na členy představenstva a DR, včetně své osoby, podávat podněty k přijetí nebo vyloučení člena.
5)      Člen podle svých možností přispívá aktivitami i prostředky k plnění poslání sdružení, a to zejména tím, že se podílí na jeho činnosti a rozvoji dle přijatých koncepce aktivit a usnesení, a že řádně a odpovědně vykoná funkce v orgánech a dílčí úkoly, pakliže mu byly s jeho souhlasem svěřeny.
6)      Člen je povinen zdržet se jednání s úmyslem poškodit zájmy sdružení a uhradit členské příspěvky ve řádné výši a termínu, pakliže jsou VH stanoveny.  
7)      Členství ve sdružení zaniká:
·        ukončením z rozhodnutí člena, a to ke dni doručení jeho písemného prohlášení
·        vyloučením, a to na základě usnesení VH, když důvodem vyloučení může být pouze porušování stanov, vč. neuhrazení příspěvku člena do 6 měsíců po stanoveném termínu
·        smrtí člena, a to bez přechodu jeho členských práv a povinností na dědice
·        zánikem sdružení

V.
Hospodaření a majetek sdružení
Hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a ostatními vnitřními předpisy sdružení. Majetek sdružení tvoří movitý i nemovitý majetek, finanční prostředky a nehmotná práva. Finanční prostředky sdružení jsou uloženy na samostatném účtu nebo účtech u peněžních ústavů.

VI.
Řešení sporů
Spory uvnitř sdružení vyplývající z členství nebo z činnosti řeší představenstvo sdružení. V případě, že ani po projednání v představenstvu sdružení nedojde k dohodě, rozhoduje VH.

VII.

Zánik sdružení

1)      Sdružení může zaniknout způsobem, který stanoví zákon nebo jeho zrušením usnesením VH.
2)      V případě zrušení VH je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů sdružení.
3)      Při zániku sdružení budou vypořádány veškeré závazky a pohledávky způsobem, který neodporuje zákonu. Pokud po vypořádání zbude jakýkoliv majetek, budou tato aktiva převedena na jiný neziskový subjekt.

VIII.
Závěrečné ustanovení
Tyto Stanovy upravují Stanovy sdružení registrované MV ČR dne 11. 3. 2008. Nabývají platnosti jejich schválením Valnou hromadou dne 21. 10. 2010. Stanovy nabývají účinnosti po registrací MV ČR.