Valná hromada zřizovatelů - leden 2011

Zápis z Valné hromady Konopí je lék, o.s. (KJL)
dne 19.1.2011, Edukativní konopná klinika, Ateliér ALF, Bořivojova 90, 130 00 Praha 3 – ŽižkovSvolavatel: Dušan Dvořák, místopředseda. Zapisovatel: Jana Matějková.
1. Usnášeníschopnost.
Přítomní:
- členové: Barešová Hana, Budařová Jana, Dvořáková Radomíra, Jesenská Jana, Skálová Hana, Černý Karel, Dvořák Dušan, Kabilka Jaroslav, Kopřiva Zbyněk, Matlach Radek, Martínek Pavel, Kafka Jaromír.
- čekatelé: Jan Marie Bém, Jana Matějková, Juraj Kořínek
Nepřítomní:
- omluveni – předali plnou moc k hlasování: Antonů Ludvík, Polívka Philip, Gerš Jakub, Kaděrka Oto
- omluven: Špaček Milan
Valná hromada (VH) je usnášeníschopná.

2. Program. Návrh:
- Členská základna, změny ve statutárních orgánech (SO). Přestávka na volbu SZ.
- Činnost
- Různé
Usnesení: VH schvaluje program dle návrhu. Hlasovat se bude veřejně.

3. Členská základna a změny v SO.
a) Jana Budařová oznámila odstoupení z Představenstva a ukončení členství v KJL z rozhodnutí člena. Bude působit v oblasti léčení konopím jako OSVČ. VH by se dále účastnila jako host.
b) Představenstvo doporučilo k přijetí za členy z řad čekatelů.:
c) Jana Budařová byla předsedkyní Představenstva, Jana Jesenská z důvodu pracovního vytížení ukončila členství v Dozorčí radě (DR) - nutno doplnit SO. Po usnesení o přijetí čekatelů za členy navrhlo Představenstvo zvolit členem DR Janu Matějkovou a členem Představenstva Juraje Kořínka.
Usnesení k bodu: VH
a) Bere na vědomí ukončení členství Jany Budařové, děkuje jí za práci pro KJL, schvaluje její setrvání na VH jako host, a ukládá Představenstvu upravit s Janou Budařovou využívání poznatků KJL a budoucí součinnost.
c) Přijímá za členy tyto čekatele: Juraj Kořínek, Jan Marie Bém, Jana Matějková.
d) Schvaluje nového člena Představenstva a nového člena DR dle návrhu Představenstva.

4. Činnost.
a) Představenstvo oznámilo výsledek volby, nová složení SO jsou: Představenstvo: Mgr. Dušan Dvořák – předseda, MUDr. Radek Matlach – místopředseda, Ing. Pavel Martínek, ing. Juraj Kořínek a Philip Polívka - členové. Dozorčí rada: Mgr. Jaroslav Kabilka - předseda, JUDr. Ludvík Antonů a Jana Matějková – členové.
b) Vzhledem k obstrukcím při výkladu poslání a cílů KJL navrhlo Představenstvo upravit stávající formulaci ve Stanovách takto: v Čl. II. Bodu 1) Stanov se tečka za větou nahrazuje čárkou a doplňuje se text „vč. šlechtění, pěstování a zpracování léčivého konopí k účelům pokusnickým a vědeckovýzkumným.“
c) Přečten zápis z minulé VH a sděleno, co se splnilo a na čem se pracuje.
Usnesení k bodu: VH
a) Bere na vědomí nové složení SO a nové SZ.
b) Schvaluje úpravu Stanov dle návrhu Představenstva.
c) Bere na vědomí zprávu o plnění usnesení minulé VH.

5. Různé
a) Kořínek: informace o jednání se SÚKL a SAV. Návrh na spolupráci se SÚKLem a SAVem.
b) Dvořák: informace o vývoji ve Výzkumně aplikačním programu (VAP) KJL. Více v navazující VH Ateliér ALF, o.s.
c) Dvořák seznámil VH s přihláškou do Unie občanské advokacie odborné společnosti KJL. Text bude upraven, redakci provede Radek Matlach, poté se předloží VH.
d) Diskuse: kasuistiky, právní kauzy apod.

Zapsala: Jana Matějková
Ověřil: Mgr. Jaroslav KabilkaZápis z Valné hromady Atelieru ALF, o.s. (AA)
dne 19.1.2011, Edukativní konopná klinika, Ateliér ALF, Bořivojova 90, 130 00 Praha 3 – ŽižkovSvolavatel: Dušan Dvořák, předseda. Zapisovatel: Jana Matějková
1. Usnášeníschopnost.
Přítomní: a) členové: Barešová Hana, Budařová Jana, Dvořáková Radomíra, Jesenská Jana, Skálová Hana, Černý Karel, Dvořák Dušan, Kabilka Jaroslav, Kopřiva Zbyněk, Matlach Radek, Martínek Pavel, Radúz Šmahel, Kafka Jaromír, b) čekatelé: Jan Marie Bém, Jana Matějková, Juraj Kořínek.
Nepřítomní: a) omluveni - předali plnou moc k hlasování: Antonů Ludvík, Polívka Philip, Gerš Jakub, Kaděrka Oto, b) omluveni: Balabán Jakub, Ambrož Marcel, Homolka Petr, Špaček Milan
Valná hromada (VH) je usnášeníschopná.

2. Program. Návrh:
- Členská základna, změny ve statutárních orgánech (SO). Přestávka na volby v SO.
- Hospodaření.
- Činnost.
Usnesení: VH schvaluje program dle návrhu. Hlasovat se bude veřejně.

3. Členská základna, změny ve statutárních orgánech (SO).
a) Jana Budařová oznámila odstoupení z Představenstva a ukončení členství v AA z rozhodnutí člena. VH by se dále účastnila jako host.
b) Představenstvo doporučilo k přijetí za členy z řad čekatelů.
c) Jana Budařová byla místopředsedkyní Představenstva, to dále doporučuje zvýšit počet členů DR na tři - nutno doplnit oba SO. Po usnesení o přijetí čekatelů za členy navrhlo Představenstvo zvolit členem představenstva Jan Marii Bém a členy DR Radomíru Dvořákovou a Janu Matějkovou.
Usnesení k bodu: VH
a) Bere na vědomí ukončení členství Jany Budařové, děkuje jí za práci pro AA, schvaluje její setrvání na VH jako host, a ukládá Představenstvu upravit s Janou Budařovou do 14 dnů vztahy s AA a EKK.
b) Přijímá za členy čekatele: Juraj Kořínek, Jan Marie Bém, Jana Matějková.
c) Schvaluje nového člena Představenstva a nové členy DR dle návrhu Představenstva.
Po přestávce oznámeny výsledky voleb, nová složení SO jsou: Představenstvo: Mgr. Dušan Dvořák – předseda, Mgr. Zbyněk Kopřiva - místopředseda, Bc. Jan Maria Bém – člen. DR: Mgr. Jaroslav Kabilka - předseda, Mgr. Radka Dvořáková a Jana Matějková – členové.

4. Hospodaření.
Představenstvo informovalo o stavu hospodaření, konkrétně pak stavu závazků a pohledávek, finanční situaci a rozpočtu, a o sjednání bezúročné překlenovací půjčky v částce 200 000,- Kč od manželů Dvořákových, přičemž žádá VH o stanovisko k jejímu přijetí. Dále oznámilo interní opatření omezující pravomoci SZ: od této VH je vznik závazku společnosti nad částku 5000,- podmíněn souhlasem předsedy a jednoho člena představenstva.

Usnesení: VH bere na vědomí zprávu představenstva o hospodaření a opatření omezujícím pravomoci SZ, a souhlasí s přijetím půjčky za podmínky uzavření písemné dohody o půjčce a jejím splácení.

5. Činnost.
a) Kontrola plnění úkolů z minulé VH: sděleno, co se splnilo a na čem se pracuje.
b) Informace a aktivitách: Šmahel: součinnost s EDUCAT – běží grafické kurzy (příprava na Uměleckou školu, spolupráce s ÚP). Dvořák: aktivity EKK a koncept účasti pro chudé, 8.2. přednáška pro pražské drogové koordinátory, přednášky pro školy. Kabilka: návrh přednášek pro Universitu 3 věku v Olomouci. VAP: Kabilka - stav, aktuální úkoly. Je potřeba určit prozatímní garanty sekcí a dopracovat detaily u sekcí (k tomu bude garantům zaslán podklad) a vypracovat podmínky pro externí účastníky VAP (nejméně 3 úrovně).
Usnesení: VH
a) Bere na vědomí zprávu o plnění úkolů minulé VH a informace o probíhajících a plánovaných aktivitách.
b) Ustavuje garanty sekcí VAP: Znalost - Radek Matlach, Dostupnost - Jan Maria Bém, Rehabilitace - Karel Černý, Legitimnost - Jaroslav Kabilka, Medializace - Zbyněk Kopřiva, ukládá garantům doplnit potřebné údaje do 7 dnů po obdržení podkladu, a ukládá Představenstvu do 30 dnů vypracovat návrh podmínek pro účastníky.

Zapsala: Jana Matějková Ověřil: Jaroslav Kabilka