Dozorčí rada k půjčce manželů Dvořákových

Od: Mgr. Jaroslav Kabilka <kabilka@ged.cz>
Datum: 16. února 2011 19:18
Předmět: Fw: Finance AA
Komu: Ateliér ALF <dusan.dvorak@artlanguage.org>, Zbyněk Kopřiva <konopijelek@gmail.com>, pepina.konopijelek@gmail.comUsnesení VH AA k bodu 4.: VH bere na vědomí zprávu představenstva o hospodaření a opatření omezujícím pravomoci SZ, a souhlasí s přijetím půjčky za podmínky uzavření písemné dohody o půjčce a jejím splácení.
 
Stačí třeba takto:
 
Dohoda o půjčce.  
 
Na základě projednání mezi představenstvem Atelier ALF, o.s. a manžely Mgr. Radomírou a Mgr. Dušanem Dvořákovými, Ospělov ... a v návaznosti na schvalující Usnesení k bodu 4. Valné hromady Atelier ALF, o.s. dne 19.1.2011
1. Manželé  Dvořákovi poskytnou Atelieru ALF, o.s., IČ ... půjčku v souhrnné částce 200.000,- (dvěstětisíc) Kč.
2. Částka může být čerpána i po dílčích částech (podle možností Atelier ALF, o.s.), přičemž požadovanou dílčí částku poskytnou Dvořákovi na požádání a to vždy nejpozději do tří kalendářních dnů.  
3. Částka může být vracena po dílčích částech (podle možností Atelier ALF, o.s.), nejméně však po částkách 20.000,- (dvacettisíc) Kč.
4. Na částky půjček, resp. splátek se vystaví příjmový, resp. výdejový doklad Atelieru ALF, o.s.,  ve dvou exemplářích, z nich jeden obdrží Atelier ALF o.s. a jeden Dvořákovi.  
5. Celá půjčená částka musí být ze strany Atelier ALF o.s. manželům Dvořákovým splacena do (31.12.2011), pokud se strany následně nedohodnou jinak.
6. Konečné splacení půjčky bude manžely Dvořákovými stvrzeno na tomto dokumentu při poslední splátce.
 
V Praze dne 20.1.2011
 
Manžele Mgr. Radomíra a Mgr. Dušan Dvořákovi ...........................................................................................              Za Atelier ALF, o.s. (Mgr. Zbyněk Kopřiva, Jan Maria Bém) .....................................................................................
 
Stvrzujeme, že ke dni ............................... nám byla půjčka bezezbytku splacena. V Praze dne .................................. Manželé Mgr. Radomíra a Mgr. Dušan Dvořákovi..................................................................................................