12.června 2011

Od: Edukativní konopná klinika <klinika@konopijelek.eu>
Datum: 12. června 2011 6:38
Předmět: Důležité velmi - Utok na ministerstvo zdravotnictví
Komu: Radek Matlach <radek.matlach@gmail.com>
Kopie: Edukativní konopná klinika <dusan.dvorak@konopijelek.eu>, konopi jelek <konopijelek@gmail.com>, Korinek Juraj <juraj.korinek@gmail.com>, Naomi Zamazalova <NaomiZamazalova@seznam.cz>, Kabilka Jaroslav <kabilka@ged.cz>, Jaroslav Sobisek <jaroslav.sobisek@iallianz.cz>, Radomíra Dvořáková <radomira.dvorakova@gmail.com>, antonu@rupnw.upol.cz, rodinadvorakovych@seznam.cz, martinek.paja@seznam.cz


Členové představenstvev, zejména Radku a Juraji, Zbyňo a Naomi,
advokáti mi radí útok na MZ ČR formou návrhu k řešení předběžného mimosoudního řešení a případné arbitráže
Máme termín k rozkladu do úterý!
Radku, Juraj by to v příloze podepsal za KJL, než na to kdo právně hrábne, zatelefonujte nejprve
Dozorčího radu bych rád požádal o písemný záznam o doložení hodnověrně vedeného účetnictví dle povinností kontroly dozorčího rady účetní Radomíry Dvořákové
Když DR stihne ještě komentář k příloze, nebudu se zlobit stejně jako úpravu stanov dle VAP, abychom nebyli v kolizi s FÚ nebo jmenovací a zřizovací listiny, když představenstva nekonají a já nemám kdy jim s tím pomoci
Švýcarům navrhnu odkoupit pohledávku zřizovatelů Edukativní kliniky vůči ČR od 3, 5 mil Kč za ALF, 100 mil za KJL 2009, 2010 nebo rozděleně - je možné, že budouchtít vetší právní jistiny, uvidíme, zeptám se a budu posílát statutárům a dozorčímu radovi
Ten text v příloze je opravdu potřeba kriticky, velmi kriticky posoudit, zda nebude lepší a pro právně ještě silnější pozici a větší razanci útoku na MZ věc v bodě 2 a a 3 uvést současně samostatně, aby si zachovali dekorum s ohledem na podklady k číslům jednacím.
Pěkné čtení na neděli, jdu do kostela na mši
--
Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu
Mgr. Dušan Dvořák, ředitel
Edukativní konopná klinika
www.konopijelek.eu


Příloha - rozklad


Účastník řízení a odpovědná osoba: Mgr. Dušan Dvořák, ředitel Edukativní konopné kliniky, zakladatel odborné společnosti Konopí je lék, o.s., IČO: 227 27 281 (edukace, výzkum léčby a příkladů dobré praxe fytoterapie kanabinoidy, založeno 2008, poskytování Cannabis nemocným vždy na doporučení lékaře v Edukativní konopné klinice: přípravná fáze od 14. července 2009, oficiálně se slavnostním otevřením Konopné apatyky královny koloběžky první 28. září 2009, otevření odborných pracovišť kliniky včetně šlechtitelské stanice a pěstírny genetik léčivých odrůd Cannabis od 11. září 2010, nyní o.s., resp. EKK spolupracuje cca 50 lékaři, kteří Cannabis doporučují a podávají nemocným), nar. 12.1.1962, trvalým bytem 798 55 Ospělov 6 (Ludmírov, okres Prostějov). Kontaktní adresa: Edukativní konopná klinika, Bořivojova 90, 1300 Praha – Žižkov

Adresát rozkladu a žádostí: Ministr zdravotnictví MUDr. Leoš Heger, dále též odpovědné úřední osoby MZ ČR: vedoucí Odboru komunikace s veřejností, vedoucí Inspektorátu OPL a vedoucí právního oddělení a Rozkladové komise ministra, vedoucí sekretariátu ministra zdravotnictví, Ministerstva zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 (vedoucí sekretariátu ministra zdravotnictví obdrží přílohy).
Věci souhrnně: Rozklad k č. j. MZDR 35213/2011 ministrovi MZ ČR podaný v souladu s ust. § 16. odst. 1. a ust. § 20 odst. 4 písm. b) zákona 106/ 1999 sb. ve spojení s ust. § 152 odst. 1 správního řádu a žádosti o vydání Rozhodnutí MZ ČR, popř. jiné navrhované úřední dokumentace MZ ČR a žádost o urgentní jednání s MZ ČR k mimosoudnímu či případnému arbitrážnímu řešení sporu a prevenci enormních škod na občanech a státním rozpočtu v důsledku nenaplnění předmětných ustanovení zákona č. 167/1998 Sb. (strana 3 + přílohy), ze strany MZ ČR nejpozději od 28.dubna 2009 a naplnění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách v souladu s předmětnými ustanoveními zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník k vydání oprávnění MZ ČR k pěstování Cannabis nad 0,3% THC !
Úvod právně vážného sdělení: Pokud nebude konáno do 7 dnů a o zájmu MZ ČR jednat nebudeme písemně zpraveni (popř. emailem klinika@konopijelek.eu), tento dokument bude poskytnut mediím a zveřejněn. Bude předán Nejvyššímu státnímu zastupitelství a Evropské komisi a dalším dále uvedeným institucím. Věříme, že MZ ČR není zastánce divoké a neregulované legalizace marihuany a drogové turistiky s tragickými dopady pro nemocné. Věříme, že ze zákona úředně odpovědné osoby na MZ ČR ocení nabídku zákonného řešení prevence škod a ochrany zdraví občanů alespoň formou naplnění níže uvedené žádosti číslo 3 a 5 ihned a další v průběhu hledání pro ČR nejvýhodnějšího řešení, resp. ještě před rozsudkem NS ČR! Necháme toto právně vážné sdělení dozovat Evropskou komisi, pokud by došlo k popření práva EU.
Věc 1) Rozklad proti Rozhodnutí MZ ČR č. j. MZDR 35213/2011.
Věc 2) Žádost o vydání povolení/oprávnění odborné společnosti Konopí je lék, o.s., IČO: 227 27 281 k pěstování Cannabis nad 0,3% THC k vědě, výzkumu, terapii a edukaci a doložení potřebné dokumentace k vydání povolení pro oprávněnou osobu dle konem č. 141/2009 Sb., ze dne 28. dubna 2009 dané zákonné povinnosti MZ ČR
Věc 3) Žádost o vydání Osvědčení MZ ČR o odborné způsobilosti Konopí je lék, o.s., IČO: 227 27 281 k zacházení s léčivými genetikami odrůd Cannabis k účelům pokusnickým k vědě, výzkumu a edukaci bez povolení dle § 5, odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., zákona o návykových látkách.
Věc 4)  Žádost o vydání povolení/oprávnění Mgr. Dušanu Dvořákovi k pěstování Cannabis nad 0,3% THC k vědě, výzkumu, terapii a edukaci a doložení potřebné dokumentace k vydání povolení pro oprávněnou osobu dle konem č. 141/2009 Sb., ze dne 28. dubna 2009 dané zákonné povinnosti MZ ČR
Věc 5)  Žádosti o vydání Osvědčení MZ ČR o odborné způsobilosti Mgr. Dušanu Dvořákovi k zacházení s léčivými genetikami odrůd Cannabis k účelům pokusnickým k vědě, výzkumu a edukaci bez povolení dle § 5, odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., zákona o návykových látkách
Úvodní sdělení: V případě nečinnosti MZ ČR k jednání a provedení Rozhodnutí MZ ČR či jiných navrhovaných úkonů MZ ČR požádáme o podporu media a dozorování jednání odpovědných úředních osob MZ ČR Nejvyšším státním zastupitelstvím, Evropskou komisi, Policii ČR. Výbory zahraniční, kontrolní, branně bezpečnostní a zdravotní výbor PSPČR pravděpodobně disponují právníky znalé práva EU a ústavních pravidel demokratické země a zákonů ČR.  ČR díky vědomé nečinnosti odpovědných úředních osob MZ ČR hrozí miliardové škody na státním rozpočtu (viz příloha 1) v důsledku právně neúčinného (neplatného) zákona o návykových látkách.
Porovnejte prosím rozdílný právní výklad KS Brno č.j. 3 TO 25/ 2011 oscanovaný rozsudek KS Brno zveřejněn na Respektu v blogu Rozsudek a právním názorem MZ ČR k směrnici 98/34 a taktéž kompromitovatelný výklad směrnice 98/34 předsedy vlády ČR ze dne 31.5.2011 č.j. 07066/11-OSV a případně vznesenou otázku Nejvyššího soudu ČR Evropskému soudnímu dvoru! Divoká neregulovaná legalizace marihuany není strašením, ale reálným právním stavem ČR, když MZ ČR 13 let nekoná a nenaplňuje ustanovení  trestního zákona o osobě oprávněné pěstovat pro nemocné Cannabis!
Že  je ČR povinna zřídit kontrolní úřad dle mezinárodních závazků, podle nás především instituci pro kontrolu kvality léčivého Cannabis, kde se MZ ČR nabízíme,  zná MZ ČR dříve, než byla ustanovena ČR!
Poslední termín zákonodárců vůči lhostejnosti MZ ČR byl 28. duben 2009. I tak lze interpretovat dnešní právní stav nejvyššími evropskými soudy, rozhodně však Nejvyšším soudem, resp. Ústavním soudem.
Výše náhrad škod na státním rozpočtu se může dále stupňovat nejen s podáváním účinných žalob nemocných a nejen nemocných neoprávněně kriminalizovaných občanů v odkazu na absolutní nemožnost získat Oprávnění k pěstování Cannabis nad 0,3% THC k vědě a výzkumu, terapii a edukaci Cannabis stejně jako účelům pokusnickým bez povolení k naplnění ústavou garantovaných práv (žádám osobně MZ ČR od roku 2000!) v nezdravotnickém systému financovaného dary mecenášů, granty na vědu, příspěvky filantropů a naplnění obchodní činnosti např. živnostníků, družstev invalidů, ústavů jako příspěvkových organizací, bezbariérových či vysokých škol ve zdravotnickém sytému, jak občanům garantují mezinárodní úmluvy, ústavní zákony i trestní zákoník a ukládá za povinnost zákon o zdraví lidu. Skutečnou pohromou pro nemocné jsou velkokapacitní indoorové pěstírny konopí na marihuanu a nemožnost získat původní a přírodně pěstované odrůdy léčivých genetik a šlechit je a neseparovat fytokanabinoidy, ale využívat synergie kanabinoidů a znalostí dnešní vědy a medicíny!
Zákonné právo občanů pěstovat k léčbě Cannabis nad 0,3% THC opakovaně potvrdily soudní instance ČR. MZ ČR nic neslyší a nekoná, ač má povinnost konat!
Za situace, kdy je ČR největším producentem, spotřebitelem a exportérem marihuany v Evropě (viz výroční zpráva ČR) a nemocní lidé jsou přímo policejně nuceni kupovat za 250 Kč/gram toxickou marihuanu z černého trhu, která postrádá kvality léčivého konopí, anebo kupovat si (pouze a jen na neuropatické bolesti při RS) za 8.000,- Kč za gram účinné látky konopný lék Sativex, je hrubá a zákonem nepřípustná arogance odpovědných úředníků při neplnění zákonné povinnosti MZ ČR tragickými dopady na občany a státní rozpočet! Pokud tak orgány činné v trestním řízení posoudí,  včetně trestněprávní odpovědnosti odpovědné osoby na MZ ČR, která čte tento dokument a nekoná urgentně ve prospěch České republiky a plnění poslání a odpovědnosti úřadu!
Lze důkazně doložit: Občan pěstující si 1 rostlinu Cannabis nad 0,3% THC je díky cílené desinterpretaci účinků Cannabis ze strany MZ ČR (můžeme opakovaně doložit, viz namátkou daný níže uvedený rozklad), je po sklizení 1 rostliny Cannabis ohrožen na svobodě s návrhem trestu až 8 let! Dealer marihuany dostane pokutu!
Nemocný člověk se musí v rozporu s presumpcí neviny vyvinit z nemoci při soudním řízení díky ignoranci a nečinnosti MZ ČR, tito nemocní lidé a jejich rodiny, občané roky píší na MZ a MZ nekoná, ač má ze zákona povinnost konat nejpozději od 28.dubna 2009!
Díky dlouhodobému nesplnění zákonné povinnosti  MZ ČR a desinterpretací zákona je zakázána věda a výzkum léčivých genetik, dostupná terapie pro nemocné a obchodní činnost s Cannabis pro nemocné včetně smrtelně nemocných a bolestivých stavů!
Odborně, právně, občansky i morálně se soucitem k trpícím MZ ČR zcela zdiskreditujeme, což není třeba!
Naši rodiče a rodiny velmi trpěly konáním státních orgánů vůči nevinným občanům, tisíce nemocných jsou potenciálními pachateli, ač nic zlého nečiní a doložitelně šetří nejen sebe a své zdraví, ale i veřejné rozpočty! Nelze takto v demokratické zemi činit a porušovat zákon! Netoužíme po konfrontaci.
Nabízíme řešení prospěšné pro celou republiku a státní rozpočet ČR!
To dokládáme: velmi vážným rizikem zneplatněním zákona č. 167/1998 Sb., zákona o návykových látkách dle evropského práva dle přílohy č. 1 (výňatky právní argumentace Nejvyššímu soudu ČR z června 2011), přílohy 2 (právní argumentace pro rozklad pro MZ ČR z května 2011 k vydání povolení pěstování Cannabis nad 0,3% THC), přílohy 3 (Ocenění Dušana Dvořáka od premiéra Jana Fischera za vzdělávání v léčbě Cannabis a Osvědčení o odborné kvalifikaci Národního protidrogového koordinátora vlády ČR na občana Mgr. Dušana Dvořáka, mezinárodní asociace LEAP, asociace ANNO, doklad o neporušování plnění stanov člena České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP od roku 1993 – květen 2011) a přílohy 4 (Ukázka vizuální a obsahové podoby karty registrovaného pěstitele Cannabis – navrhujeme doplnit znakem MZ ČR).  
Důsledky dosavadní nečinnosti a popírání zákonné povinnosti MZ ČR: a) náhrady škod ze státního rozpočtu včetně náhrad škod odsouzených pachatelů závažné trestné činnosti v důsledku neplatného zákona dle evropského práva, b) doložitelně nejméně od 28.dubna 2009 nezákonné prodlužování znalého utrpení nemocných kriminalizovaných občanů léčících se nebo chtějících se léčit Cannabis nad 0,3 % THC včetně těch, kteří jim pomáhají i za cenu  kriminalizace, ač jde o pomoc kamaráda/kamarádovi, soused/ sousedovi, lékař/nemocnému a odborníky s mezinárodní reputací jako je kriminalizovaný mezinárodní vědecký tým Edukativní konopné kliniky v Praze, c) nezákonného zamezení rozvoje výzkumu a vědy, terapie, edukace a obchodní činnosti s Cannabis pro nemocné, d) šíření doložitelně nepravdivých zpráv o škodlivosti Cannabis a účincích kanabinoidů a nezákonně omezených občanských a lidských právech občanů ze strany MZ ČR, když tito občané úředníky a politiky MZ prosili, žádali řešit, MZ dlouhodobě nekonalo a ignorovalo zákonná ustanovení (doložitelně od roku 1998), e) naprosto svévolnou interpretací zákona o návykových látkách ze strany MZ ČR ubírající občanům garantovaná ústavními zákony chráněná práva, která nelze žádným zákonem absolutně popřít, pouze zákonem přiměřeně omezit, natož popřít zákonem trestním s odkazem ustanovení významu hlav trestního práva nejprve při ohrožení na životech a zdraví a majetku občanů, až v hlavě sedmé ustanovené trestné činy dle nikterak nedoloženého veřejného zájmu na nikdy nedoložené toxikomanii Cannabis u nemocných! Lidí rozumných, odpovědných a soudných, občanů léčících se dokonce na doporučení lékařů Cannabis na Edukativní konopné klinice, kdy ČR kriminalizuje vědce, nemocné i ředitele pracoviště a jeho manželku a vláčí je soudy jako vláčely soudy řadu dalších odpovědných a svéprávných občanů!
Kromě cca 50 českých dva lékaři ze Slovenska spolupracují s Edukativní konopnou klinikou na doporučení Cannabis pro nemocné a pokud vláda  Slovenské republiky svolí, zveřejníme kasuistiku léčby astmatu během cca 7 měsíců s opravdu odpovědným a vysazovaným užíváním Cannabis.
Dopady na kvalitu života člověka nemocného astmatem takto velmi bezpečně léčeného, dostupně a levně léčeného jsou neporovnatelné s předchozím utrpením daného člověka ze zdravotnického systému! Neamputaci nekrotických končetin při diabetes při podávání Cannabis ve formě masti jsme zveřejnila na blogu na Respektu s řádnou a nezpochybnitelnou kasuistikou a diagnostikou lékařů.
Státní úředník musí ctít zákon i mezinárodní závazky, ministr má jako poslanec imunitu! MZ ČR nekoná 13 let s tragickými dopady pro nemocné a situace je i za této situace ihned právně řešitelná!
Žádáme:
1) Žádáme zahájení jednání mezinárodního vědeckovýzkumného týmu Edukativní konopné kliniky a zástupců odborné společnosti Konopí je lék,o.s. s odpovědnými zástupci MZ ČR a přípravu na urgentní jednání s vrcholovými zástupci Rady vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky a zástupci Univerzity Palackého a města Olomouc – výzkum kanabinoidů a vazeb genetik na léčbu jednotlivých nemocí na mezinárodní úrovni podporují obě olomoucké veřejné instituce dlouhodobě. Komentář: Edukativní konopná klinika ma v ČR nejvíce teoretických i klinických zkušeností s léčivými kanabinoidy, adiktologickou profesionalitu ředitele Edukativní konopné kliniky stran rizik Cannabis dokládá přímo Národní protidrogový koordinátor vlády ČR (v příloze 3), máme excelentní znalostí šlechtění léčivých genetik Cannabis a znalosti vazeb genetik a kanabinoidů vůči jednotlivým nemocem, řadu inovativních aplikací (zejména stavy těžké bolesti, léčba metastáz, migrény, nezvladatelné třasy, chronické nemoci), nikdy se pracovníkům Edukativní konopné kliniky neprokázalo šíření toxikomanie či prodej drog, umíme nastavit standardy kontroly, SZ i Policie ČR využije ustanovení trestního zákoníku § 12, odst.2 v součinnosti s § 31 a policie má ochranu zdraví a majetku občanů přímo ve druhém paragrafu zákona o policii a odlišný hodnotový význam hlav trestního práva zná státní zastupitelství i policie!  
2) Žádáme urgentní vydání rozhodnutí a jiné žádané úřední dokumentace (zejména okamžité naplnění žádosti uvedené na straně 1 jako věc 3 a věc 5), zahájení jednání vedoucí k stanovení mimosoudního řešení a  vyrovnání, okamžité vyřešení notifikace zákona dle 98/34 (!!!), které by dále nečinilo právní nárok získat náhrady škod za odsouzení na základě právně nevymahatelného a neúčinného (neplatného) zákona! Komentář: Vědomé poškozování státního rozpočtu při nabídce řešení nemusí být trestními orgány považováno jen jako špatná vizitka MZ ČR vůči občanům a plnění poslání úřadu s úctou k zákonu a demokratickému právnímu řádu ČR. Při více než 7 denní nečinnosti MZ ČR předáme dozorování poslancům EU s žádostí o dozorování Evropské komise s rizikem právně účinné nekontrolované legalizace marihuany a drogové turistiky ČR, dnes prvního evropského exportéra a producenta marihuany a předáme upozornění NSZ evropským protikorupčním orgánům OLAF!
3) Žádáme urgentní zahájení edukace lékařů (o akreditaci nástavbového rekvalifikačního kurzu bude rozhodovat rozkladová komise ministra školství ČR 16.června 2011!), což neznamená, že akreditaci nemůže přidělit v součinnosti s MZ ČR, ba právě naopak! Nabízíme maximální kapacity pro spolupráci včetně osvěty občanům České republiky, zejména rodičům a politikům a ekonomům. Nelze podceňovat rizika marihuany, nejvíce však marihuany z černého trhu. Pokud si babička pěstuje konopí na své nemoci, měli by odpovědní rodiče požádat dítě o pomoc babičce a odměnou mu povolit získání méně rizikového a venkovně pěstovaného konopného květu. Kontrola rodičů je pro společnost a stát vždy levnější a humánnější, než kontrola policie, úřadů, soudů či vězeňského systému! Cíl: V roce 2012 jsou v ČR nejméně 2 lékaři v každém kraji proškoleni v podávání Cannabis nemocným zařazeným do mezinárodního výzkumu Konopí je lék. K 1.6. 2011 jsou v ČR pouze 3 lékaři, u kterých můžeme hodnověrně doložit minimálně potřebných 120 hodin teoretického vzdělávání a praktického podávání Cannabis doložených následně kasuistikou s veřejnou prezentací na odborném fóru. MUDr. Budařová má cca 500 hodin odborného studia a praxe a uvědomuje si klíčový význam léčivých genetik vůči daným nemocem a synergie kanabinoidů. Vědu a výzkum zajišťuje mezinárodní vědecký tým s nejvyšší erudicí! Soudní lékař MUDr. Radek Matlach, předseda odborné společnosti Konopí je lék,o.s., celou věc dlouhodobě monitoruje nejen právně, ale i z hlediska analýz kanabinoidů! Do května 2011 nám prováděl srovnávací analýzy kanabinoidů Kriminalistický ústav ČR. Ředitel Národní protidrogové centrály PČR Mgr. Jakub Frydrych viděl kartu registrovaného pěstitele (příloha 4) a osobně Mgr. Dušanu Dvořákovi navrhl řešení postupu policie a státního zastupitelství skrze § 31 v odkazu na § 12, odst 2! Policie ČR zahájila v červnu 2011 šetření oznámení předsedy odborné společnosti a soudního znalce MUDr. Radka Matlacha a dalších zástupců neziskových organizací jako zřizovatelů Edukativní konopné kliniky policejnímu prezidentovi ve věci doložitelného působení škod nemocným v důsledku mylné aplikace trestního zákona při neznalosti zákonné povinnosti policie v odkazu na základní ustanovení zákona o policii! Členem dozorčí rady odborné společnosti Konopí je lék,o.s je JUDr. Ludvík Antonů, právník Univerzity Palackého v Olomouci, čestný občan města Olomouce i vysoce kvalifkovaný právní univerzity a filantrop.
Navrhujeme: 1) Navrhujeme v předložených žádostech naplnit řešení, kterým si MZ ČR zachová tvář a věc urgentně vyřeší v souladu se zákonem a přijme řešení, které bude výše uvedené negativní dopady eliminovat a neohrožovat Českou republiku a občany a povede ke kontrolovanému pěstování a vydávání Cannabis! 2) Navrhujeme řešení, které pozvedne dosavadní úspěchy české vědy na poli bádání léčivých kanabinoidů, přinese nemocným úlevu a ČR prestiž, finance a čest, nikoliv evropské prvenství v produkci mnohdy toxické marihuany! 3) Navrhujeme MZ ČR pověřit odbornou společnost Konopí je lék,o.s. činností národního kontrolního úřadu pro Cannabis a kvalitu léčivého konopí ke zpracování pro vědeckovýzkumné a obchodní účely.
ADD 1 – Odůvodnění Věc 1) Rozklad proti Rozhodnutí MZ ČR č. j. MZDR 35213/2011.
Musím na zavěr uvést text návrhu Rozhodnutí ministra
tímto podáváme v souladu s § 152 odst. 1 správního řádu rozklad proti usnesení č.j. 67245/10-5/OPL a č.j. 67245/10-6/OPL Ministerstva zdravotnictví – odbor inspektorát omamných a psychotropních látek, který jsme obdrželi 20.dubna 2011
omítnutí podání informace k právně nepodloženému omezení a zúžení významu zákona č. 167/1998 Sb., zákona o návykových látkách ze strany MZ ČR pro zacházení občanů s Cannabis bez povolení k účelům pokusnickým dle § 5, odst. 5, zákona 167/ 1998 Sb. dávajícího právní záruky absolutního popření zákony garantovaných práv demokratického řádu nemocných spoluobčanů, aby v souladu s Dle Hlavy I., § 2 zákona č. 273/ 2008 Sb. o Policii ČR § , a naplnění bodů  2 a/nebo 3 žádosti MZ ČR.
2. května 2011 jsme uvedli v rozkladu č.j. 67245/10-5/OPL a č.j. 67245/10-6/OPL Ministerstva zdravotnictví ČR – odbor inspektorát omamných a psychotropních látek, který se týkal odmítnutí vydat povolení k pěstování Cannabis, že postup MZ ČR odporuje zákonu (viz příloha 1)
2) Žádost o vydání povolení k pěstování Cannabis nad 0,3% THC k vědě, výzkumu, terapii a edukaci odborné a laické veřejnosti a pověření odborné společnosti Konopí je lék,o.s. (statutární zástupci MUDr. Radek Matlach a Ing. Juraj Kořínek, stanovy: http://www.konopijelek.cz/stanovy.pdf) MZ ČR pověřenou organizací pro kontrolu kvality pěstování, zpracování, distribuci a vydávání Cannabis dle podmínek Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách pro:
·        Výzkumnické farmy pěstování léčivého konopí pro výzkum Konopí je lék
·        Šlechtitelské stanice pěstování léčivého konopí pro výzkum Konopí je lék
·        Terapeutická, klinická, edukativní pracoviště a vědeckovýzkumná pracoviště výzkumu Konopí je lék

Příloha 1 – kopie
Rozklad proti usnesení č.j. 67245/10-5/OPL a č.j. 67245/10-6/OPL Ministerstva zdravotnictví
Vážený pane ministře,
tímto podávám v souladu s § 152 odst. 1 správního řádu rozklad proti usnesení č.j. 67245/10-5/OPL a č.j. 67245/10-6/OPL Ministerstva zdravotnictví – odbor inspektorát omamných a psychotropních látek, který jsme obdrželi 20.dubna 2011:
1)     Jak požaduje rozhodnutí ministra zdravotnictví č.j. MZDR 5841/2011-3/PRO, které na základě rozkladu účastníka řízení zrušil 2 usnesení Ministerstva zdravotnictví s identickým č.j. MZDR 67245/10-296/6 OPL, a na základě kterých byla přijata předmětná usnesení č.j. 67245/10-5/OPL a č.j. 67245/10-6/OPL, nelze použít § 148 odst. 1 písm. b) správního řádu, jež se týká meritorního rozhodnutí, když jde toliko o procesní rozhodnutí, na které je aplikovatelný § 66 odst. 1 psím. b) správního řádu.  
2)     Ministerstvo zdravotnictví – odbor inspektorát omamných a psychotropních látek tak přijalo předmětná usnesení č.j. 67245/10-5/OPL a č.j. 67245/10-6/OPL na základě § 66 odst. 1 psím. b) správního řádu.
3)     Uvedené představuje nezákonný postup v tom ohledu, že se jak ministr tak odbor inspektorát omamných a psychotropních látek mýlí, že nelze věc meritorně přezkoumat, neboť neexistuje právní nárok na vydání požadovaných povolení.
4)     Jak implicitně vyplývá z mého prvního rozkladu: tento právní nárok vyplývá ze skutečnosti, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách (dále jen „zákon o 167/1998 Sb.“) nebyl v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (dále jen „směrnice 98/34“) oznámen Evropské komise po vstupu ČR do EU v rámci jeho dalších novelizací, např. zákonem č. 141/2009 Sb., ze dne 28. dubna 2009, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.
5)     Tím se stala dotčená ustanovení zákona o návykových látkách, které nám zabraňují vykonávat požadovanou činnost a které je třeba v unijním smyslu požadovat za technické předpisy dle směrnice 98/34/ES, nevymahatelná.
6)     Cituji bod 33 tohoto rozsudku Soudního dvora EU: „Zaprvé je třeba zkoumat, zda povinnost umístit na nosič takovýto znak může být kvalifikována jako „technický předpis“ ve smyslu článku 1 směrnice 98/34. V případě kladné odpovědi bude třeba zkoumat, zda byl návrh technického předpisu oznámen italskými orgány Komisi, bez čehož jej vůči K. J. W. Schwibbertovi nelze namítat.“ 
7)     Odbor inspektorát omamných a psychotropních látek tak pochybil, když nevydal meritorní rozhodnutí v dané věci, které by vyhovělo požadované(ým) žadosti(em) o povolení.
8)     Žádáme ministra o
a.      zrušení napadnutých usnesení,
b.     vydání meritorního rozhodnutí v dané věci, které by vyhovělo požadované(ým) žadosti(em) o povolení.
c.      resp. aby ministr nařídil odboru inspektorát omamných a psychotropních látek vydání takového rozhodnutí.


S pozdravem                           Mgr. Dušan Dvořák


Datum: 2.května 2011                                                Podpis