Edukativní konopná klinika, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3- Žižkov

Žaloby na Edukativní konopnou kliniku, Ateliér  ALF, Bořivojova 90, Praha 3 u Obvodního soudu na Praze 3 po odchodu ředitele Dušana Dvořáka, MMCA na nemocnskou (26.6.2011), o kterých víme: č.j. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/2012,  23 C 136/2013, 21 C 317/2013 + 134 EX 20124/14-022
 
 Bratranci a sestřenice MUDr. Radek Matlach, Bc. Jan Marie Bém, Mgr. Jaroslav Kabilka, Mgr. Naomi Zamazalová, Ing. Juraj Kořínek a ing. Pavel Martínek způsobili jako odpovědné právně způsobilé osoby zcela VĚDOMĚ bez zájmu policie, státního zastupitelství a soudu na Praze 3 (žádáno předběžné opatření) zneužitím pravomoci při správě svěřeného majetku, podvody, krádežemi, poškozováním cizích práv, šířením poplašných zpráv a hrubých lživých pomluv veřejně na www.konopijelek.eu a dalšími trestnými činy mnohamilionové škody a zcela VĚDOMĚ způsobili úpadek Ateliér ALF, o.s., což je doloženo v nevymahatelných žalobách poškozených právnických a fyzických osob u OS na Praze 3, neboť Ateliér ALF,o.s. bez likvidace do data 2.  vyročí vzniku kliniky 11.září 2012 opustili a majetky kliniky převedli na Konopí je lék,o.s., tuto společnost pak přejmenovali v roce 2013 na Bohemp se sídlem na Praze 7, kde na stejné  adrese následně v roce 2014 založili s miliardářem Karlem Janečkem Kanabos, s.r.o., přičemž Karel Janeček byl o podvodech a nezákonném jednání výše uvedených osob zpraven již v létě v roce 2012 v Olomouci osobně Dušanem Dvořákem (viz seminář v Divadle hudby, který těmto výše uvedeným "bratrancům a sestřenicím", kteří všechny důležité dokumenty dávali podepisovat na smrt nemocnému člověku Mgr. Zbyňku Kopřivovi, o kterém důkazně věděli, že umírá a je od 22. června 2011 absolutně bez informací, daroval následně 200 tisíc Kč a ti jej pak jaksi zapomínali vyúčtovat 
 

Stav na "kontě" kliniky a výzkumu ke dni 1.7.2011 po odchodu naprosto vyčerpaného  a vyhořelého ředitele byl: 155 tisíc Kč v bance a pokladně, ředitelem s majiteli se skřípěním zubů dne 8.6.2011 vyjednaný odpuštěný nájem do srpna 2011, vybavená klinika, galerie, zakreslený objekt kliniky pro katastrální úřad, kde nebyl objekt kliniky vůbec veden jako samotatný majetek majitelů, členy od září 2011 zpracované podklady k PR brožuře z výzkumu VAP KJL do tisku (dozorčím radou Mgr. Jaroslavem Kabilkou záměrně v dubnu 2011 nevydané a odmítajícím se bez omluvy a vysvětlení účastnit téměř měsíc předem řádně svolané velmi důležité Valné hromady členů na 11.5.2011) , laboratoř, vzorky, laboratorní deník + sklad ( cca 1 mil. Kč ) + pohledávky + právní argumentace k pohledávkám (13.6.2011 specifikována pro prodej zahraniční společnosti pohledávka za první konfiskaci ospělovské farmy ve výši cca 92 mil. Kč ke dni podpisu - stačí kliknout) 


1) Vyjádření emeritních rektorů Univerzity Palackého v Olomouci k odbornosti a činnosti Dušana Dvořáka z roku 2012 - ZDE, stačí kliknout

2) Vyjádření Úřadu vlády ČR soudu ze dne 25.5.2011 k odbornosti a činnosti Dušana Dvořáka - ZDE, stačí kliknout

3) Vyjádření primátora města Olomouce soudu ze dne 16.10. 2010 k odbornosti a činnosti Dušana Dvořáka - ZDE, stačí kliknout

4) Řada vyjádření Magistrátu hl. města Prahy z let 2009 – 2014 k odbornosti a činnosti Dušana Dvořáka a jím vedených nevládních organizací a darům Magistrátu hl. města Prahy na Ateliér ALF a vznik Edukativní konopné kliniky v letech 2006 - 2010 - ZDE, stačí kliknout

5) Nominace manželů Dušana a Radomíry Dvořákových od zřizovatelů Edukativní konopné kliniky z června a července 2010 na cenu Mecenáš roku adresovaná vyhlašovateli (nadaci Via), ZDE, stačí kliknout

6) Smlouva o spolupráci Ateliéru ALF, o.s. a Konopí je lék,o.s. ze dne 10.12.2010 dokládající majetky, pohledávky, závazky jednotlivých občanských sdružení (majetky třetího zřizovatele Edukativní konopné kliniky, tj. Art Language Factory,o.s., byly již od 28.9.2009 zdarma zapůjčeny ve prospěch Konopné apatyky královny koloběžky první, jednoho z odborných pracovišť Edukativní konopné kliniky) – ZDE, stačí kliknout a Zřizovací listina první české bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF (2006), Bořivojova 90, Žižkov (Praha), zakladatel a ředitel Dušan Dvořák, MMCA - ZDE

7) Ekonomické směrnice Edukativní kliniky, resp. Ateliéru ALF,o.s., který měl dle výše uvedené smlouvy o spolupráci jako jediný ze zřizovatelů Edukativní konopné kliniky oprávnění hospodařit a měl také potřebná živnostenská oprávnění a kde je uvedeno, že pouze ředitel a dle jeho pokynů účetní jsou oprávněni činit finanční operace – ZDE, stačí kliknout 

8) Jedna z mnoha marných žádostí zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Vládě ČR ze dne 4.3.2011 k zastavení zneužívání policie a dodržování zákonů a mezinárodních závazků ČR a odpověď premiéra – ZDE, stačí kliknout

9) Jedna z mnoha marných žádostí zřizovatelů Edukativní konopné kliniky policejnímu prezidentovi k zajištění policejní ochrany výzkumu Konopí je lék a Edukativní konopné  kliniky k prevenci páchání zločinů proti lidskosti ze dne 11.5.2011 (zahájené šetření zakázaly všechny stupně SZ) -  ZDE, stačí kliknout
Odpověd následného policejního prezidenta z roku 2012 tvrdícího vědomou lež, že police porušováním mezinárodních závazků a zákonů ČR s charakterem páchání zločinů proti lidskosti dle § 401 trestního zákoníku, navíc v době nenotifikovaného zákona o návykových látkách dle povinnosti Směrnice 98/34/ES ve věci pěstování, zpracvání Cannabis a neexistenci právně závazné metidiky měření obsahu THC v Cannabis a v rozporu s §§ 5, odst 5 a 29 zákona o návykových látkách v platném znění v době konfikskací, postupuje v souladu s právním řádem - ZDE, stačí kliknout (police přes řady urgencí včetne marných stížnostní OSZ a MZS v Praze odmítá vydat protokoly o zabaveném majetku Edukativní konopné kliniky z konfiskací v letech 2011(12) a 2012 (9).


10) Jedno z mnoha čestných prohlášení majitelů objektu Bořivojova 90, Praha 3 policii ke zřizovatelům Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3 a činnosti Dušana Dvořáka ze dne 3.ledna 2012, dokládající  škody způsobené po jeho odchodu na nemocenskou (červen 2011), škody majitelům objektu jsou celkem cca 500 tis. – ZDE, stačí kliknout

11) Jedno z mnoha čestných prohlášení svědků policii k nezákonnému jednání podezřelých od července 2011, zde konkrétně Kateřiny Cerinové (zemřela v červenci 2014) ze dne 1.12.2011 - ZDE,stačí kliknout

12) Čestná prohlášení nezákonně vyloučených členů Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. policii k jednání podezřelých. Vyjádření jsou ze září – října 2012,  ZDE, stačí kliknout

13) Jeden z mnoha důkazů podezřelými poškozených (společnost Vodafone) zaslaných policii, sdělení o škodě Ateliérem ALF,o.s. cca 39. tisíc Kč ze dne 26.11.2012 (výše škody společnosti Telefonica nám není známa), ZDE, stačí kliknout

14) Jedno z mnoha čestných prohlášení policii ke škodám způsobeným podezřelými nevládní organizaci Art Language Factory, o.s., nyní od zakládacího člena Ateliér ALF,o.s. Jakuba Balabána ze dne 8.11.2011 -  ZDE, stačí kliknout

15) Důkaz, že již dne 27.4.2012 Juraj Kořínek (člen Ateliér ALF,o.s. a současně místopředseda Konopí je lék,o.s.) nakoupil za prostředky Ateliér ALF,o.s. doménu bohemp.cz (web kliniky konopijelek.eu byl v dané době zlikvidován, majetky Ateliér ALF,o.s. převedeny na Konopí je lék,o.s. a Konopi je lék,o.s. následně v roce 2013 přejmenováno na Bohemp) - ZDE, stačí kliknout

16) Pomluvy podezřelých vůči ředikteli a účetní kliniky (manželům Dvořákovým) na webu kliniky po odchodu ředitele na na nemocenskou z roku 2011 a 2012 - ZDE, stačí kliknout

17) Důkaz poskytnutý osobou zmocněnou podezřelými k převzetí účetnictví Ateliér ALF,o,.s a Konopí je lék,o.s., že podezřelí si odmítali převzít účetnictví (čestné prohlášení ing. Petra Fritze ze dne 15.4.2013), ZDE, stačí kliknout

18) Důkaz o pouze dílčím převzetí účetnictví 7.11.2011 Ing. Fritzem od účetní Radomíry Dvořákové, - ZDE, stačí kliknout

19) Jedno z mnoha čestných prohlášení poškozených policii o nezákonném jednání podezřelých, nyní z 8.7. 2012 od Radomíry Dvořákové - ZDE, stačí kliknout

20) Upozornění Dušana Dvořáka soudu a státnímu zastupitelství Praha 3 ze dne 13.7.2012, že podezřelí chtějí vyvést majetky (další podklady zaslány v srpnu 2012 i policii),  ZDE, stačí kliknout

21) Reakce podezřelých (zastoupen Naomi Zamazalovou) advokátovi poškozených majitelů objektu Bořivojova 90, Praha 3 ze dne 14.8.2012 zaslaná obratem Dušanem Dvořákem policii, státnímu zastupitelství a soudu na Praze 3 (podezřelými uznaná výše škody k červenci 2012 cca 450 tisíc Kč bez jediného důkazu křivopřísežně svalována na manžele Dvořákovi, z čehož se manželka ředitele kliniky Radomíra zhroutila), ZDE, stačíkliknout

22) Dohoda o půjčce 200 tis. Kč manželů Dvořákových poskytnutá Ateliér ALF,o.s. ze dne 19.1.2011 a schválená Valnou hromadou dne 19.1.2011 a celkové škody cca 650 tisíc Kč způsobené podezřelými manželům Dvořákovým a členům rodiny Dvořákových ke dni 31.12.2011 - ZDE, stačí kliknout  
V roce 2015 byla přesná výše škody podrobena důkladné analýze a částka byla nepatrně změněna.

23) Pohledávka vůči ČR ve výši cca 100 mil. Kč odborné společnosti Konopí je lék,o.s. ze dne 13.6.2011 - ZDE, stačí kliknout

24) Hospodaření Edukativní konopné kliniky do Valné hromady 11.5. 2011 -  ZDE,stačí kliknout

25) A takové to bylo krásné snění: Fotografie ze slavnostního zahájení provozu Edukativní konopné kliniky 11.9.2010. Zápisy z valných hromad - ZDE, stačí kliknout
Zakladatel a vedoucí výzkumu Konopí je lék, Olomoučan Dušan Dvořák byl v roce 2006 na adrese Bořivojova 90, Praha 3 zakladatelem a ředitelem první české bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF (cena auditorské firmy Ernst Young, leden 2008, cena EU - příkladdobré praxe projektů EU, duben 2009) a v roce 2010 po získání vládní ceny za vzdělávání veřejnosti v léčbě konopím (prosinec 2009) na téže adrese zakladatelem a ředitelem Edukativní konopné kliniky. 

Zřizovatelem Ateliéru ALF byla olomoucká nevládní organizace Art Language, o.s. ve smluvním partnerství s Nadací Charty 77 – Konto Bariéry, Českou unií podporovaného zaměstnávání a nevládními organizacemi Sananim,o.s., Rytmus,o.s. a Ježek a čížek, o.s. Zřizovatelem Edukativní konopné kliniky byly nevládní organizace Ateliér ALF, os., Konopí je lék,o.s. a Art Language Factory, o.s. 

Zakladateli výše uvedených nevládních organizací byli manželé Dvořákovi, kteří byli rovněž mecenáši uvedených nevládních organizací a od roku 2010 také smluvní věřitelé Ateliér ALF,o,s . Manželé Dvořákovi byli tvůrci stamilionových pohledávek Konopí je lék,o.s. vůči ČR za neoprávněnou konfiskaci výzkumnické farmy léčivého konopí v Ospělově a následně i Edukativní konopné kliniky (viz § 5,odst 5 a 29 ZoNL ve znění do 1.4.2013). 

V letech 2010 – 2014 byl Dušan Dvořák přes protesty odborné a  laické veřejnosti 7x obviněn většinou pro nedovolenou výrobu konopných produktů, protože odmítal, odmítá a bude i nadále odmítat zákaz výzkumu léčebných účinků konopí (viz § 24b ZoNL od 1.4.2013), dostupnosti konopí nemocným a kriminalizaci občanů zneužíváním policie, což je v hrubém rozporu s čl. 2 a 3 Úmluvy o lidských právech, Umluvou OSN o právech zdravotně postižených, Úmluvou OSN o drogách (viz preambule). Naprosto zkorumpovaný ústavní soud 4x zapřel, že umí česky, zakázal Dušanu Dvořákovi přístup k Soudnímu dvoru EU a věc řešil Evropský soud pro lidská práva, který však stížnosti bez zdůvodnění odmítl projednat. 

V červnu 2011 odešel Dušan Dvořák zcela vyčerpán z Edukativní konopné kliniky domů do Olomouce na nemocenskou, kdy v květnu 2011 v důvěře ve své „kolegy“ odstoupil ze statutárních funkcí Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. a tito „kolegové“ během jednoho roku svou doložitelně kriminální činností způsobili různým fyzickým a právnickým osobám mnoha milionové škody, pokusili se zcizit pohledávky a aby své jednání zamaskovali, činili za toto jednání odpovědné manžele Dvořákovi, které veřejně na webu kliniky pomlouvali. Následně web www.konopijelek.eu s bohatým archivem (za cca 50-60 tis. Kč) zrušili a majetky Ateliér ALF,o.s. převedli na nevládní organizaci Konopí je lék, o.s., resp. Bohemp, což je zcizené IČ nevládní organizace Konopí je lék, o.s., kterou takto bez svolení nezákonně vyloučených členů přejmenovali. 

Ministerstvu vnitra odboru sdružování toto nezakonné jednání vůbec nevadilo, policie a zastupitelství v tomto kriminálním jednání nespatřuje prvky zločinu, soud s podezřelými dokonce kooperuje proti žalobcům.