Valná hromada zřizovatelů - 23.ledna 2012

Valná hromada

Atelier ALF, o.s., IČ: 22610180 sídlem Bořivojova 90, 130 00 Praha - Žižkov

per rollam 


Já Bc. Jan-Marie Bém, předseda Představenstva Atelier ALF, o.s. svolávám tímto v souladu s bodem 4. stanov Valnou hromadu Atelier ALF, o.s.


Zahajuji tuto Valnou hromadu ke dni a času rozeslání tohoto emailu uvedených v jeho záhlaví, s tím, že s ohledem na výjimečnost a závažnost situace se tato Valná hromada koná „per rollam“, a má pouze jeden programový bod, a to vyloučení člena. Usnášeníschopnost Valné hromady bude posouzena podle počtu všech platných hlasů k návrhu Usnesení ke způsobu hlasování. Pokud bude Valná hromada usnášeníschopná, a pokud dále bude schváleno Usnesení ke způsobu hlasování, považuje se za její ukončení čas 24 (dvacetčtyři) hodin pozdější času zahájení. Následně oznámím, zda se Valná hromada uskutečnila a pokud ano zda byla nebo nebyla přijata jednotlivá navržená usnesení. Potřebná ověření provedu nejméně se dvěma dalšími členy, odpovědní emaily (viz dále) budou přílohou Zápisu z této Valné hromady.  Návrhy usnesení:


Usnesení ke způsobu hlasování. Valná hromada přijímá usnesení na podkladě hlasování učiněného výhradně prostřednictvím elektronické pošty – emailu, když každý člen je povinen zaslat na emailovou adresu remedium.naturalis@gmail.com tento email zpět, čili jako odpovědní, a to po případném doplnění, jak hlasuje k jednotlivým návrhům Usnesení. Hlas se uděluje doplněním varianty dle předepsaného výběru. Počátkem hlasování je datum a čas zahájení této Valné hromady. Koncem hlasování se stanovuje čas o 24 hodin pozdější po datu a času počátku, přičemž rozhoduje čas odeslání odpovědního emailu v jeho záhlaví. Odpovědní email musí být členem odeslán z téže adresy, na kterou mu byl zaslán tento email. V případě, že obeslaný člen do konce hlasování a požadovaným způsobem odpovědní mail nezašle, má se zato, že se této Valné hromady nezúčastnil. V případě, že člen odpovědní mail zašle, ale bez doplnění jak hlasuje, má se za to, že se zdržel hlasování. Zmocnit ke hlasování jinou osobu není přípustné.

Hlasuji (doplňte za závorku „pro“ nebo „proti“)Usnesení o vyloučení člena: Valná hromada vylučuje z členství v Atelier ALF, o.s. pro opakované porušování stanov člena Mgr. Dušana Dvořáka.

Hlasuji (doplňte za závorku „pro“ nebo „proti“)


Jan-Marie Bém

-------------------------------------------

                Valná hromada

                Konopí je lék, o.s., IČ: 227 27 281, sídlem Bořivojova 90, 130 00 Praha - Žižkov

per rollam


                Já MUDr. Radek Matlach, předseda Představenstva Konopí je lék, o.s. svolávám tímto v souladu s bodem 4. stanov Valnou hromadu Konopí je lék, o.s.


                Zahajuji tuto Valnou hromadu ke dni a času rozeslání tohoto emailu uvedených v jeho záhlaví, s tím, že s ohledem na výjimečnost a závažnost situace se tato Valná hromada koná „per rollam“, a má pouze jeden programový bod, a to vyloučení člena. Usnášeníschopnost Valné hromady bude posouzena podle počtu všech platných hlasů k návrhu Usnesení ke způsobu hlasování. Pokud bude Valná hromada usnášeníschopná, a pokud dále bude schváleno Usnesení ke způsobu hlasování, považuje se za její ukončení čas 24 (dvacetčtyři) hodin pozdější času zahájení. Následně oznámím, zda se Valná hromada uskutečnila a pokud ano zda byla nebo nebyla přijata jednotlivá navržená usnesení. Potřebná ověření provedu nejméně se dvěma dalšími členy, odpovědní emaily (viz dále) budou přílohou Zápisu z této Valné hromady.  Návrhy usnesení:


Usnesení ke způsobu hlasování. Valná hromada přijímá usnesení na podkladě hlasování učiněného výhradně prostřednictvím elektronické pošty – emailu, když každý člen je povinen zaslat na emailovou adresu radek.matlach@konopijelek.eu tento email zpět, čili jako odpovědní, a to po případném doplnění, jak hlasuje k jednotlivým návrhům Usnesení. Hlas se uděluje doplněním varianty dle předepsaného výběru. Počátkem hlasování je datum a čas zahájení této Valné hromady. Koncem hlasování se stanovuje čas o 24 hodin pozdější po datu a času počátku, přičemž rozhoduje čas odeslání odpovědního emailu v jeho záhlaví. Odpovědní email musí být členem odeslán z téže adresy, na kterou mu byl zaslán tento email. V případě, že obeslaný člen do konce hlasování a požadovaným způsobem odpovědní mail nezašle, má se zato, že se této Valné hromady nezúčastnil. V případě, že člen odpovědní mail zašle, ale bez doplnění jak hlasuje, má se za to, že se zdržel hlasování. Zmocnit ke hlasování jinou osobu není přípustné.

Hlasuji (doplňte za závorku „pro“ nebo „proti“)Usnesení o vyloučení člena: Valná hromada vylučuje z členství v Konopí je lék, o.s. pro opakované porušování stanov člena Mgr. Dušana Dvořáka.

Hlasuji (doplňte za závorku „pro“ nebo „proti“)


Radek Matlach


-------------------------------------
Výsledek VH, ve které nebyli členové - přes protesty členů od července 2011 - svoláni osobně, vysvětleno hospodaření současného vedení (od 11.5.2011), které způsobilo ztráty a škody v řádech milionů korun, nevyjasnilo se navrácení půjčky manželům Dvořákovým do 31.12. 2011 a celé kriminální jednání vedení AA a KJL od června 2011 
Navíc počty hlasů hlasujících členů jsou zcela zmatečné, za AA například nebyli osloveni dlouholetí členové Jakub Balabán a Radúz Šmahel, za KJL např. Ludvík Antonů a Jana Jesenská
Jan Marie Bém se výše tituluje předsedkyní AA, ale nikdy nebyla předsedkyní AA na VH zvolena ....


Z emailu 2.února 2012 od Naomi Zamazalové a Radka Matlacha členům: 

Výsledek hlasování:
KJL
pro formu valné hromady a pro vyloučení Dušana Dvořáka hlasovalo 9 členů
proti formě hlasování a proti vyloučení hlasovali 2 členové
zdrželi se 2 členové


AA
pro formu valné hromady a pro vyloučení Dušana Dvořáka hlasovalo 6 členů
proti formě hlasování a proti vyloučení nehlasoval nikdo
zdržel se 1 člen


Dušane, oznamujeme Ti tímto, že jsi přestal být členem KJL a AA.