Finančně analytický útvar

Finančně analytický útvar ministerstva financí ČR
Finanční úřad pro Prahu 3

Věc: žádost o kontrolu níže uvedeného jednání státních orgánů a Ateliér ALF,o.s., IČO: 226 801 01 (Mgr. Zbyněk Kopřiva a Mgr. Naomi Zamazalová, předseda a místopředsedkyně představenstva) a Konopí je lék, o.s. , IČO 227 27 281 (MUDr. Radek Matlach a Ing. Juraj Kořínek, předseda a místopředseda představenstva) jako zřizovatele Edukativní konopné kliniky se sídlem společností a kliniky na adrese Bořivojova 90, 130 00 Praha 3.

Zdůvodnění žádosti o kontrolu:
Důvodů, proč se na vás obracím, je více, z toho tři se týkají FAU a jsou pro veřejnost, státní rozpočet a Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. nejzávažnější.
Těmito důvody proto začnu.

K osobě žadatele:
Jmenuji se Dušan Dvořák, narozen 12. ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc.
Reference na mne vám mohou poskytnout rektoři olomoucké Palackého univerzity Jana Mačáková a  Josef Jařab, desítky ředitelů zdravotně sociálních služeb z celé republiky, ředitelky nadací Výbor dobré vůle, Charty 77, Konta Bariéry, předsedů lékařských společnosti nebo v tomto odkazu se scanem osvědčení odbornosti od Úřadu vlády ČR a ceny od premiéra Jana Fischera vidíte i nominace ze strany zřizovatelů Edukativní konopné kliniky: http://edicepetlice.blogspot.com/2011/12/nominace.html
Za iniciaci a tvorbu veřejných zdravotně sociálních a vzdělávacích služeb, které vykazují vysokou finanční efektivitu, vedou k integraci znevýhodněných občanů a šetří státu stamiliony korun, což je v hrubém rozporu s dnešním hospodařením na našich úřadech, jsem získal řadu českých a zahraničních ocenění.

K věci:
28. září 2009 jsem v první české bezbariérové škole pro dospělé Ateliér ALF, Bořivojova 90, 130 00 Praha 3 za přítomnosti primátora Pavla Béma otevřel první českou lékárnu s léčivým konopím s názvem Konopná apatyka královny koloběžky první.

Jsem zakladatelem a ředitelem bezbariérové školy Ateliér ALF (jako ukázka reformy terciálního vzdělávání škola získala 23.dubna 2009 cenu ministrů EU – příklad dobré praxe), rovněž tak jsem zakladatelem a expředsedou odborné společnosti Konopí je lék,o.s.  

Protože MPSV ČR ve vztahu k první české bezbariérové škole Ateliér ALF vybudované z cca 80 % za prostředky EU porušilo nejen evropské zákony a směrnici o pětileté udržitelnosti (Nařízení Rady Evropského společenství 1260/1999 ze dne 21. června 1999 a 1083/2006 ze dne 11. července 2006), ale i české zákony a zásady hospodaření se státními prostředky a dlužilo zřizovatelům bezbariérové školy několik milionů korun a odmítalo je vyplatit, navrhl jsem na jaře 2010 Radě hlavního města Prahy, konkrétně primátorovi města Prahy, že v bezbariérové škole nevládní organizace Ateliér ALF,o.s. v partnerství s Konopí je lék,o.s. vybuduji Edukativní konopnou kliniku.
Projekt jsem nazval „Praha – Brána otevřená“ a šlo o vybudování evropsky ojedinělého vědeckovýzkumného a vzdělávacího pracoviště a zatímco Amsterdam je proslavený marihuanou, Praha mohla naopak světu nabídnout ukázku léčebného využití konopí a inovativních metod jeho zpracování pro nemocné (tinktury, masti, čípky, čaje apod.). 
Finanční toky kliniky šly skrze Ateliér ALF,o.s., viz smlouva o spolupráci http://edicepetlice.blogspot.com/2011/11/smlouva-o-spolupraci-aa-kjl.html

Pokud jde o nezákonné jednání MPSV a porušení evropských a českých zákonů, policie a státní zastupitelství jednání MPSV nevnímají jako porušení zákona, pravděpodobně proto, že se dotýká vysokých státních úředníků a politiků a jde o velmi rozšířené chování nejen na MPSV, viz zpráva Sociálnímu výboru parlamentu ze dne 6. dubna 2011 http://obanskadvokacie.blogspot.com/2012/01/parlament-6dubna-2011.html.
Přitom jde o systémové pochybení úřadů, na kterém republika a EU ve veřejných rozpočtech přichází o miliardy korun a FAU by se měl tímto zabývat, neboť směrnice o pětileté udržitelnosti je stále porušována, zejména v tzv. měkkých projektech financovaných z ESF.
Podklady o marné snaze domoci se práva vám rád poskytnu, policii jsem korupci na MPSV popsal zde: http://obanskadvokacie.blogspot.com/2012/01/korupce-evropske-fondy.html

Rada hl. města Prahy 11.května 2010 rozhodla o daru 1,1 mil. Kč pro Ateliér ALF,os. na vznik Edukativní konopné kliniky. Klinika byla slavnostně otevřena 11.září 2010.
Okresnímu soudu v Prostějově však při trestní kauze za pěstování léčivého konopí pro nemocné v roce 2010 pražský magistrát v září 2010 nepravdivě tvrdil, že žádné prostředky na vznik Edukativní konopné kliniky neposkytl.  Dar hl. města Prahy Ateliér ALF,os. vyúčtoval na jaře v roce 2011 právě na vybudování kliniky, vzdělávání a osvětu v léčbě konopím - ke spokojenosti pražských radních, jak stojí v dopise z magistrátu  …

Opakovaně jsem však od září 2010 žádal exprimátora Pavla Béma, aby město Praha doplatilo slíbenou druhou část daru (necelých 900 tisíc korun). Stejně tak jsem o totéž žádal nového primátora Bohuslava Svobodu, který podporu veřejně přislíbil v září 2010 před desítkami občanů na besedě s kandidáty na místo primátora, bohužel na plněn slibů nedošlo.
Protože by zpochybňování účelu daru mohlo z hlediska kontroly FÚ znamenat pro Ateliér ALF,o.s velkou finanční ztrátu, neboť o vybudování kliniky a osvětě v léčbě konopím není ve smlouvě o daru ani slovo a Ateliér ALF?o.s. nemá tuto činnost uvedenu v poslání jako právě jeho partner Konopí je lék,o.s. (projekt je z naší strany přílohou smlouvy, smlouva však na ni neodkazuje), požádal jsem v květnu 2011 magistrát v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím o sdělení, na základě jakých procesních a procedurálních pravidel rada města rozhoduje o daru nad 1 mil. Kč a na základě jaké podkladové dokumentace rozhodla RHMP 11.května 2010 o daru 1,1 mil. Kč pro Ateliér ALF,os. a případně, ať mi zašlou steno či audio záznam z jednání.
Odpověď ředitele magistrátu byla velmi překvapivá: na několika stranách byly popsány procedurální povinnosti magistrátu spojené s poskytnutím daru, avšak k podkladové dokumentaci bylo jednou větou uvedeno, že není k nalezení a že magistrát odmítá vydat audio záznam z jednání.
Ministerstvo vnitra však pražskému magistrátu nařídilo záznam vydat a magistrát mi sdělil, že tedy mohu přijít si záznam poslechnout, že zde ale nic není a o podkladech, na základě kterých byl dar poskytnut se nic nedozvím, protože se dary schvalovaly souhrnně. Přitom mám SMS z května 2011 kdy mi exprimátor Pavel Bém píše, že na magistrátu podklady kontroloval a žádnou druhou část daru nemusí Praha vyplatit.
Jsem přesvědčen, že RHMP o darech z veřejných rozpočtů rozhoduje rada zcela svévolně a v rozporu s vlastními pravidly a současně tak příjemce daru velmi ohrožuje.  

Třetím argumentem pro kontrolu FAU je právě připravovaný vládní projekt „Marihuana do lékáren“, což je skutečně podvod na podvod, který poškodí nemocné i státní rozpočet, neboť léčivé konopí je nepravdivě označováno za marihuanu, což možná vyhovuje kuřákům marihuany a majitelům uměle osvětlovaných pěstíren, ne však nemocným a národnímu hospodářství. Výsledkem takového jednání jsou pak „vědecké objevy“ farmaceutických společností jako je smrtící lék Acomplia zneužívající výsledků skutečných vědeckých objevů o léčivých účincích konopí (stažen z trhu pro vysoký počet sebevražd) nebo britský Sativex na roztroušenou sklerózu za 8 tisíc korun za gram účinné látky, přičemž jde o minimálně účinné farmaceutické zboží za extrémně předraženou cenu a mnohem účinnější léčivé konopí se synergií všech kanabinoidů, které vám může vyrůst na zahrádce, je s nepravdivou právní argumentací zakázáno!
Není pravda, že mezinárodní úmluvy zakazují občanům pěstovat konopí (viz Španělsko, Kalifornie, Indie apod). Za situace, kdy je podle evropského práva zákon o návykových látkách dokonce neplatný a hrozí miliardové škody na státním rozpočtu, na což ministerstvo zdravotnictví, vládu a poslance již přes rok upozorňuji, je toto jednání pro FAU významným důvodem k hloubkové kontrole dané problematiky a dopadům na státní rozpočet, viz http://www.konopijelek.cz/Evropskekomisi/pdf.pdf Z vládního projektu „Marihuana do lékáren“ si jako občan nemůžete zajistit kvalitní konopnou mast, která například zachrání diabetikům končetiny před amputací (až 3000 osob ročně!), jak jsme asi jako první na světě publikovali s MUDr. Irinou Huberňákovou. Škody a trápení, které toto jednání způsobuje občanům a státním rozpočtu jsou rovněž v miliardách korun a slz.

Důvod pro kontrolu FÚ Prahy 3.
11. května 2011 jsem navrhl na valných hromadách členů nevládních organizací, které kliniku založily, mé odstoupení z funkce předsedy Konopí je lék,o.s. a místopředsedy Ateliér ALF,o.s. (čestné funkce) a zůstal pouze ředitel, protože jsem byl za plnění poslání Konopí je lék,o.s. odsouzen a nově obžalován a byl jsem zcela vyčerpán a vážně nemocný. Nyní zpracováváme ústavní stížnost, neboť policii znehodnocené konopí z výzkumnické farmy, kterou jsem vedl, vážně poškodilo nejen státní rozpočet, ale především stovky nemocných zapojených do výzkumného programu a trestní zákon odporuje ústavě, mezinárodním úmluvám a zákonům, neboť zcela popírá možnost vědeckého výzkumu a svobodu léčby. V červnu 2011 jsem odešel na nemocenskou, na které jsem do dnešního dne.

Avšak po mém odchodu z Prahy stávající vedení společností v rozporu se zákony, směrnicemi a stanovami znemožnilo účetní (bez vysvětlení) vedení účetnictví a přístup k bance, odmítá podávat členům zprávy o hospodaření a způsobilo společnostem enormní finanční škody, současně však po nezákonném rozvání pracovního poměru účetní v září 2011 (řeší soud) odmítá převzít účetnictví včetně mzdového účetnictví, byť je toto nutné ze zákona a potřebě archivace, stejně jako odmítá svolat valné hromady členů a své jednání vysvětlit.
V této souvislosti jsem se 8. prosince 2011 obrátil na kriminální Policii ČR na Praze 3, ta však na návrh OSZ Praha 3 způsobila klinice další škody, viz http://edicepetlice.blogspot.com/2012/01/obvodni-statni-zastupitelstvi-pro-prahu.html

K červenci 2011 bylo na účtu kliniky (resp. účtu Ateliér ALF,o.s., klinika nemá právní subjektivitu) 155 tisíc korun a za cca 1 mil. korun léčiva do výzkumu. Pokud jde o hospodaření, Konopí je lék,o.s. na příjmové stránce přijímalo pouze dary léčivého konopí od občanů, Ateliér ALF,o.s. vedl rovněž mzdové účetnictví, obě společnosti formou podvojného účetnictví. Za čestností a odbornou erudicí účetní, která vedla pod auditem i velké evropské projekty, si stojím. Zda stávající vedení vůbec vede účetnictví, byť toto musí vést velmi pečlivě i z důvodu sbírky, nevím. Výroční zpráva Ateliér ALF,o.s. za rok 2010 nebyla dosud zpracována mj. i z důvodu jednání stávajícího vedení, předchozí VZ je uvedena zde: http://www.atelieralf.eu/atelier%20alf_vyrocni%20zparava.pdf

V Olomouci dne 3.ledna 2012

S pozdravem                                                   Mgr. Dušan Dvořák