Převzetí účetnictvíObvodní soud pro Prahu 3, Jagellonská 1734/5, 130 05 Praha
Zasláno emailem podatelna@osoud.pha3.justice.cz a poštou s podpisy žalobců

Věc: specifikace žaloby sp.zn. "18 NC 5655/2011"
OS Praha 3 vydal dne 13. 3. 2012 usnesení, ve kterém žádá žalobce o přesnější specifikaci žaloby podané žalobci 19.12. 2012 a vedené pod sp.zn. "18 NC 5655/2011".
Uvedený popis s důkazy je rovněž určen pro policejní šetření proti žalovaným vedeným Službami kriminální policie a vyšetřování Police ČR Praha 9 (komisařka Petra Kopecká, č.j. ORIII-31755-2/ČJ-2011-001391), U mateřské školy 2, 1900 00 Praha 9 a dále SKPV Policie ĆR Praha 3 (komisař Petr Donátek, č.j. ORIII-12615-5/ČJ-2011-001374 DON), Lupáčova 11, 130 00 Praha 3.
Popis uvádí nové důkazy a souvislosti o jednání žalovaných občanských sdružení a zejména právních zástupců ve funkci předsedů a místopředsedů a rovněž dozorčího rady.
Žalobci společně se členy rodiny podali na žalované trestní oznámení za ublížení na zdraví, zneužití funkce a porušení povinnosti při správě svěřeného majetku, neoprávněné užívání cizí věci, podvod (popř. krádež), útisk, pomluvy, omezování cizích práv, vyvádění majetků o.s. a šíření toxikomanie a nově v roce 2012 právně neplatnými valnými hromadami členů trestného činu podvodu ve věci pohledávky ve výši cca 100 mil. Kč.

I.               Označení účastníků řízení dle § 79, ods. 1 o.s.ř

Žalobci: Dušan Dvořák,  narozen 12.ledna 1962, r.č. 6201122213, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc, Radomíra Dvořáková, narozena 18.května1963, r.č. 6355181019, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc, Jana Dvořáková, narozena 20.března 1939, r.č.395320456, bytem Za vodojemem 4, 772 00 Olomouc a Art Language Factory, o.s. , Tylova 2, 779 00 jako státem neregistrovaný nevládní spolek, který Dušan Dvořák vede, spolek nemá IČO, nevyvíjí ekonomickou činnost, má jen majetky dárců k vzdělávací a kulturní činnosti a je jedním ze tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, Praha 3, což dokládáme níže v přílohách uvedených souhrnně v příloze 1 na společných dokumentech všech tří zřizovatelů vládě ČR a policejnímu prezidentovi a v příloze 2, kdy zřizovatelé Edukativní konopné kliniky nominovali v roce 2010 manžele Dušana a Radomíru Dvořákovi na cenu nadace Via Bona Mecenáš roku 2010 a dále v příloze 3, kdy různí občané potvrzují dary, které Art Language Factory,o.s. k provozu Edukativní konopné kliniky darovali, a to v době, kdy měl spolek Art Language Factory,o.s. sídlo na adrese Bořivojova 90, Praha 3
Příloha 1 - společné dopisy zřizovatelů Edukativní konopné kliniky vládě a PČR: http://edicepetlice.blogspot.com/2012/03/zrizovatele-edukativni-konopne-kliniky.html
Příloha 2 – nominace manželů Dvořákových – žalobců – od zřizovatelů Edukativní konopné kliniky na cenu VIA Bona: http://edicepetlice.blogspot.com/2011/12/nominace.html
Příloha 3 - dary občanů předaných Dušanu Dvořákovi, resp. Art Language Factory,o.s.: http://edicepetlice.blogspot.com/2012/03/dary-pro-art-language-factoryos-od.html

Žalovaní: Ateliér ALF,o.s., IČ 22680101, Bořivojova 90, Praha 3 a Konopí je lék, o.s., IČ 227 27 281, Bořivojova 90, Praha 3  jako dva ze tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (http://www.konopijelek.eu) se sídlem tamtéž. ALF je akronym pro Art Language Factory. Dle smlouvy o spolupráci v příloze 4 obchodní činnost vykonával Ateliér ALF,o.s. Právními zástupci dle stanov v příloze 5 a 6 jsou u Ateliér ALF,o.s. Jan Marie Bém jako předsedkyně a Naomi Zamazalová jako místopředsedkyně, u Konopí je lék,o.s. Radek Matlach jako předseda a Juraj Kořínek jako místopředseda, a to od Valné hromady členů 11.května 2011, viz příloha 7, kdy v době vážné nemoci spojené s úmrtím předsedy Ateliér ALF,o.s. Zbyňka Kopřivy, jeho funkci zastává Jan Marie Bém. Dozorčího rada obou o.s. je Jaroslav Kabilka.
Příloha 4 – smlouva o spolupráci na provozu Edukativní konopné kliniky a zajištění výzkumu Konopí je lék, majetky, závazky a pohledávky a jiné důležité skutečnosti
Příloha 5 – stanovy Ateliér ALF,o.s. http://edicepetlice.blogspot.com/2012/03/stanovy-atelier-alfos-2010-2012.html  a Příloha 6 – stanovy Konopí je lék, o.s.
Příloha 7 – zápis z Valné hromady zřizovatelů Edukativní konopné kliniky 11. května 2011 http://edicepetlice.blogspot.com/2012/03/valna-hromada-zrizovatelu-edukativni_426.html

II. – Vylíčení rozhodujících skutečností a označení důkazů a svědků, jichž se žalobce dovolává dle § 79, ods. 2 o.s.ř

Žalobci Dušan a Radomíra Dvořákovi byli zakládajícími členy všech tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, letitými dobrovolníky a mecenáši (viz výše příloha 2).
Dušan Dvořák byl do 11.května 2011 předsedou Konopí je lék,o.s. a místopředsedou Ateliér ALF, o.s. Žalovaní a především pak statutní právní zástupci a dozorčí rada se stali členy Konopí je lék,o.s. a Ateliér ALF,o.s. až v druhé polovině roku 2010 a v první polovině roku 2011.

Svědectví, že jsou žalobci zakladatelé a mecenáši první české bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF v Praze na Žižkově (2006) a zakladatelé a mecenáši mezinárodního výzkumného programu Konopí je lék (2008) a Edukativní konopné kliniky (2010) vzniklé v prostorách první české bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF mohou dosvědčit spoluzakladatelé ze zřizovatelské a zakladatelské nevládní organizace Art Language, o.s. (viz příloha 2- nominace a dále na http://www.artlanguage.org/predstavenstvo.php): Robert Nováček (telefon: 608122979, email:kovadlina@razdva.cz, narozen 2.8.1968, Moravičany 81, 78982) a Lenka Holá (telefon: 775637714, email: Lenka.Hola@email.cz,  narozena 20.10.1964, Doubravice 53, 78982 ) a ze známých osobností toto tvrzení mohou dosvědčit ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků (Bozena.Jirku@bariery.cz), Národní protidrogový koordinátor Úřadu vlády ČR Jindřich Vobořil (voboril.jindrich@vlada.cz), ředitel Asociace nevládních organizací Jiří Richter (richter@sananim.cz), hudebník David Koller (kollerdavid@hotmail.com), filmový producent Jan Hrnčíř (Hrncir.J@seznam.cz), zakladatelka České unie pro podporované zaměstnávání Pavla Baxová (pavlab@rytmus.org), ředitelka Společnosti pro kvalitu Milena Johnová (milena.johnova@kvalitavpraxi.cz), v Olomouci exrektorka Univerzity Palackého Jana Mačáková (jana.macakova@upol.cz), zakladatel a bývalý ředitel Poradny pro rodinu Olomouckého kraje Luboš Smékal (lsmekal@gmail.com), primátor Olomouce Martin Novotný (Martin.Novotny@olomouc.eu) nebo ze zahraničí Olomoučan, přední světový vědec léčivých kanabinoidů a léčivých látek v konopí Ondřej Lumír Hanuš z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě (lumirh@ekmd.huji.ac.il)

Dušan a Radomíra Dvořákovi se souhlasem všech členů zřizovatelů od roku 2006 vykonávali funkci ředitele (DD) a účetní (RD) Ateliéru ALF a Edukativní konopné kliniky, přičemž další zřizovatelé kliniky Art Language Factory, o.s. a Konopí je lék,o.,s. jsou ryze dobrovolnické organizace bez zaměstnanců a obchodní činnosti (obě o.s. přijímaly pouze dary, obchodní činnost a zaměstnance měl pouze Ateliér ALF,o.s.). Žalobci (DD a RD) zajišťovali finanční a odborné partnery a mecenáše vzdělávání, výzkumu, řídili koncepční i administrativní práce a odborné výkony dle jejich profese apod.  Žalobkyně JD byla letitým dobrovolníkem a mecenášem.

Kromě řady darů rovněž půjčili žalobci v druhé polovině roku 2010 a 2011 společně se svými rodiči a dětmi na provoz Edukativní konopné kliniky a zajištění výzkumného programu „Konopí je lék“ 500 tisíc Kč (viz příloha 8) a Dušan Dvořák, aby nákladný provoz kliniky udržel, si rovněž na konci roku 2010 snížil plat ředitele na základní mzdu 8 tisíc korun za stovky hodin nad rámec normálních pracovního hodin a víkendových služeb, neboť věřil, že vláda dá Edukativní konopné klinice písemný dekret, že na výzkumu „Konopí je lék“ nebude zneužívána policie proti nemocným lidem a odborným pracovníkům, kteří těmto lidem pomáhají a bude do lepšího právního vyřešení celé agendy aplikován paragraf 31, odst. 1 trestního zákoníku (přípustné riziko) a vyslyšena žádost o policejní ochranu marně urgovaná u policejního prezidenta od roku 2009. Proto také Dušan Dvořák neustále jednal s poslanci a ministerskými úředníky, leč tito zcela ignorovali, že dochází k hrubému porušování ústavy, mezinárodních úmluv i zákonů (zákon o návykových látkách, § 5,odst. 5 a řada ustanovení zákona o zdraví lidu včetně hrubého porušení § 2 zákona o policii.

Po jednání Dušana Dvořáka a Zbyňka Kopřivy s poslanci Sociálního výboru parlamentu 6.dubna 2011, který vzal pouze na vědomí zprávu o zabíjení a mrzačení, hanění, okrádání a neoprávněné kriminalizaci občanů státními orgány a nemožnosti se dovolat dodržování zákonů státními orgány, Dušan Dvořák po konzultaci s představenstvem Ateliéru ALF,o.s. svolal v druhé polovině dubna 2011 na 18. květen 2011 Valné hromady členů zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (viz příloha 7) a předem oznámil odstoupení z funkce statutárních zástupců kliniky u Konopí je lék,o.s. a Ateliér ALF,o.s, protože byl za plnění poslání kliniky v dubnu 2011 podruhé OSZ Prostějov obžalován a v březnu 2011 odsouzen Krajským soudem v Brně (nyní řeší Ústavní soud, Evropská komise a Ministerstvo spravedlnosti) za pěstování léčivého konopí pro nemocné a výzkum „Konopí je lék“ a současně byl dlouhodobě vážně nemocný a zcela vyčerpaný. Kvůli nemožnosti některých členů se VH 18. května 2011 účastnit byl termín VH po dohodě mezi členy přesunut na 11. května 2011 a jednání probíhalo na Edukativní konopné klinice.

Podle dohody zřizovatelů Edukativní konopné kliniky – členů přítomných na Valné hromadě 11.května 2011 - měla být klinika na konci května 2011 uzavřena, pokud Jan Marie Bém nepřiveze z Francie údajně předjednané finanční prostředky, protože finanční situace kliniky byla naprosto neudržitelná a nebylo tak možné splácet půjčku manželům Dvořákovým a současně zajistit nákladný provoz kliniky a výzkum „Konopí je lék“ šel díky pracovišti v Jižních Čechách realizovat i bez finančně náročného provozu kliniky v Praze. Jan Marie Bém však do Francie neodjela, sdělila, že ztratila cestovní pas (Jan Marie Bém a Naomi Zamazalová jsou občané USA, zda jsou rovněž občané ČR, nevíme, pravděpodobně ano, veškerá dokumentace je uložena na klinice, kam je žalobcům odepřen přístup).

Statutární zástupci a členové představenstev zřizovatelů kliniky v červnu 2011 souhlasili s dalším provozem kliniky a ředitele Dušana Dvořáka přesvědčili, aby Dušan Dvořák jako pro majitele objektu důvěryhodná osoba domluvil s majiteli objektu vyjednání bezplatného tříměsíčního nájmu a šel na nemocenskou (mj. snížení výdajů) a přijali argumentaci Jan Marie Bém a Naomi Zamazalové, že dokáží zajistit finanční prostředky mj. i prodejem jakési cenné známky jejich přítele Vlastimila Smetáka údajně v hodnotě několika set tisíc Kč a Jan Marie Bém slíbila zajistit podání úspěšného grantu, předjednaných peněz ze zahraničí a vůbec se prý nemají žalobci bát, že by financování kliniky a výzkumu nešlo zajistit. Dušan Dvořák byl žalovanými na začátku června 2011 oklamán a podveden, když žalovaní slíbili platit nájemné nejpozději od srpna 2011 (tvrzení Jan Marie Bém je doložitelné majiteli účastnících se společného jednání 8.června 2011 na Edukativní konopné klinice), a proto Dušan Dvořák souhlasil s jednáním s majiteli objektu o odpuštění nájmu s ohledem na předchozí investice do objektu a solidní vztahy a řádně placené nájemné od roku 2006. Pokud by Dušan Dvořák znal úmysly žalovaných neplatit za dodávky služeb (a to nejen majitelům objektu), nikdy by nesvolil k takovémuto jednání, protože si majitelů objektu vážil a měl s nimi korektní vztahy a takovéto podvody nepraktikuje.

Před odchodem Dušana Dvořáka na konci června 2011 na nemocenskou statutární zástupci podepsali 13. června 2011 téměř 100 milionovou pohledávku, kterou manželé Dvořákovi vytvořili a je dobře právně vymahatelná (viz příloha 8) a Dušan Dvořák  získal pro Edukativní konopnou kliniku grant Výboru dobré vůle na výzkum léčby astmatu a léčby rakoviny fytokanabinoidy. Současně Dušan Dvořák v květnu a červnu 2011 jednal s vědeckovýzkumným nadačním fondem Karla Janečka a dvěma významnými mecenáši předjednal setkání pro Juraje Kořínka a Naomi Zamazalovou a byla naděje na zajištění provozu kliniky aktivitami Dušana Dvořáka. Bohužel pověření zástupci (Zamazalová a Kořínek) s předjednanými mecenáši vůbec nejednali! Současně Dušan Dvořák v květnu a červnu 2011 zajistil sponzorskou podporu na tisk kartiček (25 tisíc výtisků) s dárcovskými esemeskami ROK ALF pro letní hudební festivaly, kulturní a vzdělávací akce, což vyjednával s Fórem dárců přes půl roku, stejně jako schůzky s mecenáši! Nejdůležitější však bylo v červnu 2011 jednání Dušana Dvořáka se zástupcem zahraniční společnosti k prodeji 100 milionové pohledávky za třetinovou cenu 33 mil. Kč, avšak po podpisu pohledávky 13.června 2011 statutární zástupci odmítli Dušanu Dvořákovi po jeho odchodu na nemocenskou až do dnešních dnů vydat plnou moc a znemožnili její prodej. To může kromě níže uvedených členů dosvědčit rovněž pan Bedřich Dvořák (email:bedrichdvorak@email.cz, telefon 728703586,  narozen 11.2.1947, K Raškovci 159, Kolín 5, 280 02), který se zahraničními zájemci jednal, byť nemůže zaručit, že by pohledávka byla právě za takovou cenu zahraničním zájemcem odkoupena. Podle pana Bedřicha Dvořáka však budou finanční prostředky za analogické pohledávky zahraničními zájemci vyplaceny již v dubnu 2012.

Při odchodu Dušana Dvořáka na nemocenskou na konci června 2011 byl ekonomický obrat Edukativní konopné kliniky od 1.ledna do 30.června  2011 celkem 700 tisíc Kč, na účtech kliniky a v pokladně bylo k 1. červenci 20111 celkem 155 tisíc Kč, cena léčiva na skladu kliniky v hodnotě  cca milion Kč a žádné nesplacené závazky dodavatelům kromě měsíčního nájemného, o čemž však bylo s majiteli vedeno jednání.

Jako osoba pověřená vedením Edukativní konopné kliniky po odchodu Dušana Dvořáka na nemocenskou na konci června 2011 byl zřizovateli odsouhlasen návrh ředitele Dušana Dvořáka na místopředsedkyni Ateliér ALF,o.s. Naomi Zamazalovou, kterou Dušan Dvořák od ledna 2011 na doporučení Jan Marie Bém zacvičoval ve vedení práce s klienty, provozu kliniky a důležitých kontaktech i pro případ, že by skončil ve vězení nebo v nemocnici, neboť jeho zdravotní stav byl dlouhodobě velmi špatný.
Zbyňkovi Kopřivovi a Naomi Zamazalové dal Dušan Dvořák před svým odchodem přístup k účtům, aby měli ekonomickou kontrolu nad vedením kliniky v době nepřítomnosti ředitele. Předseda Zbyněk Kopřiva odešel na nemocenskou ve stejný den jako ředitel Dvořák.

Avšak ihned po odchodu ředitele Dušana Dvořáka na nemocenskou jej a Radomíru Dvořákovou jako účetní s valnou hromadou schválenou účetní kanceláří v Olomouci nám neznámí statutární zástupci kliniky zbavili podvodným způsobem přístupu k účtům (oklamali banku, v níž byly účty vedeny, neúplnými informacemi a učinili tak v rozporu s Valnou hromadou členů (nejvyšší orgán) schválenými ekonomickými směrnicemi, stanovami, smlouvou o spolupráci, zaměstnaneckými poměry apod. a bez jakéhokoliv mandátu Valné hromady jako nejvyššího orgánu sdružení viz přílohy 5 a 6 - stanovy.

Dušan Dvořák a Radomíra Dvořáková byli opakovaně stvrzeni ve svých pracovních funkcích ředitele a účetní valnými hromadami bez výhrad a nikdy nezazněl požadavek na ukončení jejich pracovního poměru, přestože své funkce jak Dušan Dvořák, tak Radomíra Dvořáková opakovaně avizovali ukončit, ale nikdo nechtěl jejich práci – a už vůbec ne za takové peníze – dělat a nikdo ze členů nechtěl vzít úvěr nebo poskytnout půjčku a neuměl zajistit mecenáše a partnery.

Členové představenstev kliniky nepředložili na Valné hromadě 11. května 2011 nebo i později členům obou o.s. žádný návrh na změnu stanov, ekonomických směrnic a zaměstnaneckých poměrů a směřování kliniky a výzkumu a členové představenstev a dozorčí rada (což jsou čestné neplacené funkce založené na dobrovolnictví) odmítali přes protesty členů a zakladatelů a mecenášů cokoliv vysvětlit ke svému jednání po odchodu ředitele kliniky Dvořáka na nemocenskou a odmítali svolat valnou hromadu členů, aby se případné „nedorozumění“ vysvětlilo a nebylo potřeba věc řešit soudní cestou!

Ekonomické směrnice s podpisovými vzory a přístupu k účtům a místu účetní kanceláře v Olomouci a zaměstnanecké smlouvy Dušana a Radomíry Dvořákových jsou uvedeny v příloze 9 – 11.

Za vedení kliniky Dušanem Dvořákem a vedení účetnictví Radomírou Dvořákovou bylo vždy umožněno členům o.s. znát stav hospodaření a majetky a byly zpracovávány výroční zprávy. Na Valné hromadě zřizovatelů kliniky 11.května 2011 pak bylo účetnictví a závěrka za rok 2010 a zpráva o hospodaření za rok 2011 schválena všemi členy bez jakýchkoliv výhrad a kopie dokumentace včetně podrobného pokladního deníku byla k dispozici všem členům! Členové představenstev a dozorčí rada byli vždy emailem od ředitele průběžně informováni o hospodaření a pokladna kliniky byla i z hlediska kontroly přístupná všem jeho pracovníkům (předseda o.s. Ateliér ALF,o.s. Zbyněk Kopřiva i ředitel Dušan Dvořák v únoru – březnu 2011 nesouhlasil s převzetím hmotné odpovědnosti za pokladnu kliniky některým z pracovníků kliniky po odchodu pokladní – dobrovolnice a členky Konopí je lék,o.s. Jany Matějkové, protože tuto funkci nikdo nechtěl dělat a pracovníkům kliniky – dobrovolníci - důvěřovali).

Pouze dozorčí rada Jaroslav Kabilka na Valnou hromadu 11.května 2011 bez omluvy nepřijel, ač vyzván žalobcem Dušanem Dvořákem písemně před Valnou hromadou, odmítal se seznámit s hospodařením, ač měl na Valné hromadě 11.května 2011 povinnost podat zprávu o hospodaření od dozorčího rady, viz stanovy! Vymluvil se a napsal až 13.června 2011, že prý mu někdo ze  členů představenstev (nespecifikoval) řekl, že Valná hromada 11.května 2011 nebude, avšak tito byli na VH všichni přítomni, viz příloha 7.

Žalovaní odmítali žalobcům pod odchodu Dušana Dvořáka na nemocenskou bez jakéhokoliv vysvětlení splácet smlouvami podepřených 500 tisíc korun, které měli do 31.12.2011 splatit, odmítali s nimi o čemkoliv jednat a odmítali vysvětlit své chování členům obou o.s. , odmítali vysvětlit, proč neplatí dodavatelům a způsobují klinice takové finanční škody a škody na značkách Konopí je lék a Ateliér ALF a v rozporu se zákoníkem práce a zákonem o zaměstnanosti podali 11. září 2011 výpověď Dušanovi a Radomíře Dvořákové dle paragrafu 55 s okamžitým ukončením pracovního poměru jen proto, aby žalobcům nemuseli vyplácet odstupné (bez ohledu na nezbytnost toto nejprve projednat se všemi členy na Valné hromadě a změnit směrnice, viz stanovy, nebo se alespoň pokusit nějak se žalobci dohodnout). Neplatnost okamžitého ukončení pracovního poměru dle paragrafu 55 nyní řeší OS Praha 3 v rámci žaloby podané Dušanem a Radomírou Dvořákovými.

Současně pak statutární zástupci zřizovatelů kliniky po odchodu Dušana Dvořáka na nemocenskou hrubým a nepravdivým způsobem opakovaně veřejně na velmi navštěvovaném webu www.konopijelek.eu pomlouvali, utiskovali je a poškozovali na již tak poničeném zdraví za letitou kriminalizaci za plnění poslání obou občanských sdružení, což dokládáme v příloze 12 – 14 společně s veřejně šířenými trestněprávně postižitelnými pomluvami a hanobením na cti a odbornosti a dobrého jména a zamezení součinnosti při jednání žalobce a podkladech pro obhajobu a účinnou žalobu na ministerstvo zdravotnictví a rovněž tak v příloze 13 dokládáme podvodné a záměrně nepravdivá sdělení a pomluvy žalovaných ve výpovědi Kateřiny Cerinové pro policii, která byla 1.července 2011 pověřena žalovanými jakousi nespecifickou konsolidací kliniky.

Současně žalovaní odmítali jednat o plných právech manželů Dušana a Radomíry Dvořákových k prodeji téměř 100 mil. pohledávky a určení umístění vymožených prostředků, na jejichž vzniku a vymáhání neměli žalovaní sebemenší podíl, což rovněž zakládá přípravu podvodného trestněprávně postižitelného jednání, zvláště pak, když statutární zástupci Dušana Dvořáka v lednu 2012 vyloučili z obou o.s. právně neplatnými Valnými hromadami na internetu per rollam bez odůvodnění svolání takovéto valné hromady realizované jen ve velké v nouzi a bez možnosti kontroly a s jediným bodem k projednání, a to vyloučením Dušana Dvořáka z obou o.s. a bez jakýchkoliv  zpráv představenstev o splacení půjček a škod, vydání majetků a sdělení práv k vymoženým prostředkům pohledávek a rozhodování o jejich sociálně prospěšném použití na vzdělání, rozvoj kvality a inovace zdravotně a sociálně prospěšných projektů, za což má Dušan Dvořák řadu českých a zahraničních cen včetně cen tří premiéru (Tony Blair, Vladimír Špidla, Jan Fischer).

Žalovaní svolali řádnou Valnou hromadu členů zřizovatelů Edukativní konopné kliniky až poté, co právně neplatnými Valnými hromadami na internetu vyloučili Dušana Dvořáka z obou o.s., a svolání VH oznámili emailem jen některým členům a to pouhé tři dny (13.3.2012) před konáním Valné hromady 17. března 2012 v Praze v Akropolis (členové jsou z celé ČR) a rovněž nepozvali na VH zájemce o členství z řad rodiny Dvořákových z Olomouce, kteří o to písemně prostřednictvím Radomíry a Dušana Dvořáka žádali, což mohou členové níže uvedení dosvědčit a tito svědci na Valnou hromadu 17.března 2012 nešli, protože nemohli nebo již odmítli být členy takového nedemokraticky jednajícího občanského sdružení porušujícího stanovy a zákony – z historie obou o.s. je doložitelné, že obvykle se termín Valné hromady oznamoval členům až měsíc dopředu, pokud nenastala mimořádná a písemně předem zdůvodněná situace a vhodný termín se se členy případně vyjednával, nikoliv direktivně oznamoval! Důkazy a pozvánky obou VH v roce 2012 jsou uvedeny na  http://edicepetlice.blogspot.com/2012/03/valne-hromady-v-roce-2012.html

Toto výše uvedené jednání žalovaných od červena 2011 mohou rovněž dosvědčit členové  Ateliér ALF,o.s a Konopí je lék,o.s. Oto Kaděrka (tel: 731557952, email: info@otosport.cz, narozen 7.11 1963,  Zedníkova 113/12, 779 00 Olomouc),  Hana Barešová (tel: 723816095, email: hana.bares@bluetone.cz, narozena 31.10.1959, Slezská 14, Praha 2, 120 00), Radúz Šmahel (tel: 605378991, email: raduz@volny.cz, narozen 24. 7. 1958, K Pérovně 27 Praha 10, 102 00) a Hanka Skálová (telefon: 605 371 542, email: hankaska@gmail.com, narozena 27.9.1958, V pláni 531/5, Lhotka, Praha-Praha 4, 142 00) a řada dalších členů a exčlenů (Jakub Balabán, Jana Matějková, Jana Jesenská, Ludvík Antonů, Milan Špaček ad.), kteří byli v roce 2011 a 2012 svědky hrubého porušování stanov a zákonů a elementární kolegiality, neboť svědci dostávali pravidelně emailovou komunikaci s dotazy žalobců a neodpověďmi žalovaných na zásadní otázky a hrubé pomluvy a zadržované finanční prostředky a majetky.

Žalovaní dodnes Radomíře Dvořákové neproplatili bez jakéhokoliv vysvětlení mzdy za srpen a září 2011 a na Radomíru Dvořákovou vázané vyplacené daňové bonusy na vyživované děti od finančního úřadu, přestože věděli, že rodina Dvořákova do bezbariérového vzdělávání a podpory lidem zdravotně postiženým (viz příloha 2 - nominace manželů Dvořákových od zřizovatelů kliniky na cenu Via Bona 2010) od roku 2000 a zejména pak od roku 2005 investovala nemalé soukromé prostředky a společně s dalšími členy rodiny stovky hodin bezplatné práce dobrovolníků a společně s řadou umělců jako je Jaromíra Moserová, Jindřich Štreit, Jaroslav Vacl, Anežka Hošková, Monika Načeva, David Koller a desítky dalších umělců a mecenášů jako nadace Konto Bariéry, firmy Olympus, Oqilvy, Schneider elektric, Microsoft, Skala a desítky dalších Ateliér ALF a Edukativní konopnou kliniku vybavili a zajistili umělecké objekty, malby, fotografie, grafický a fotografický ateliér a celkový  technický provoz pro bezbariérové vzdělávání oceněné cenou Evropské unie (duben 2009) a vznik evropsky ojedinělého vědeckovýzkumného pracoviště.
Aby žalovaní zamaskovali své podvodné jednání, mezi pracovníky kliniky, jejími partnery a veřejně na internetu lživě tvrdili, že Dušan a Radomíra Dvořáková machinovali s majetky a neodevzdali účetnictví, což jako holou nepravdu může nejlépe dosvědčit osoba pověřená převzetím pouhého finančního účetnictví pan Petr Fric (tel: 585423732, email: Fric@ged.cz, IČO: 47977337, Chválkovická 137/70, 77900, Olomouc) a navíc záměrně špatně datovaného pro pověření převzetí finančního účetnictví pouze pro rok 2011 k 31. srpnu, což nebylo technicky proveditelné, protože účetní byla již dva měsíce podvodným způsobem odstavena od banky a pokladny. Pan Fric nedostal pověření k převzetí kompletního účetnictví včetně mzdového účetnictví Ateliér ALF,o.s. od roku 2008), viz příloha 15 – 16 s pověřovacími dekrety pro pana Frice.  

Petr Fric sdělil osobně v listopadu 2011 žalobcům Dušanovi a Radomíře Dvořákovým, že odpovědné zástupce zřizovatelů kliniky marně žádal o získání právně platného pověření, což však odmítali vydat, resp. nechtěli reagovat a neodpovídali, protože by tak sami na sebe důkazně doložili trestněprávně postižitelné jednání při zbavení Radomíry Dvořákové přístupu k účtům obou o.s. a přehledu o hospodaření, což ukládal zaměstnecký poměr a ekonomické směrnice schválené valnými hromadami členů.

Jedinou změnou ekonomických směrnic v letech 2010 – 2011 bylo schválení usnesení na Valné hromadě 19.ledna 2011 o předchozím souhlasu dvou statutárních zástupců Ateliéru ALF,o.s. s neplánovanými výdaji nad 5 tisíc Kč, nikoliv jen ředitelem Dušanem Dvořákem, pokud nešlo o výdaje domluvené za rok 2011 jako např. odměna dozorčího rady Jaroslava Kabilky za práce na smlouvě o spolupráci mezi Ateliérem ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s., kdy měl dozorčí rada v roce 2010 tři měsíce přístup k veškeré dokumentaci, hospodaření, účetnictví, smlouvám apod., a přesto pak v roce 2011 od cca března 2011 v zákulisí šířil o žalobcích nepodložené pomluvy a lži o jakýchsi machinacích, které však neuměl jakkoliv specifikovat, upřesnit a doložit a odmítl přijet na Valnou hromadu 11.května 2011 a předložit zprávu dozorčího rady, což po celý rok 2011 neučinil.
Snad jediným neplánovaným, leč vždy odsouhlaseným výdajem nad 5 tisíc korun byla v období leden – červen 2011 letenka Jan Marie Bém do Španělska k získání zahraničních partnerů výzkumu, která byla kryta darem, který Jan Marie Bém pro kliniku zajistila na konci roku 2010.

Radomíra Dvořáková ještě před po vystoupením z obou o.s. 11.května 2011 žádala - zejména kvůli jednání a intrikám dozorčího rady - ukončení pracovního poměru, ale tuto práci nechtěl nikdo dělat a současně nikdo z vedení o.s. nebyl schopen zajistit provozní náklady kliniky a obchodní činnost či získaní grantů a vést rovněž celou právní agendu obou o.s. a žaloby na statní orgány a čelení žalob tří pracovníků kliniky od státních orgánů, vzdělávání veřejnosti a medializaci zabíjení a mrzačení a kriminalizaci nevinných občanů státními orgány, což je uvedeno s konkrétními důkazy ve stížnosti Evropské komisi k zastavení zločinů proti lidskosti na http://www.konopijelek.cz/Evropskekomisi/pdf.pdf

Když však žalobci Dušan a Radomíra Dvořákovi přijeli na začátku prosince 2011 na předem avizovanou návštěvu do Prahy a domáhali se vydání osobních majetků, přičemž žalovaní z dokumentace na klinice a účetní dokumentace předané od pana Petra Frice znali přesný inventurní soupis majetku Konopí je lék,o.s. a Ateliér ALF,o.s., který byl na adrese Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, 130 00 Praha 3, žalovaní namísto převzetí účetnictví a dokumentace a předání majetku zamezili žalobcům vstup do kliniky, což v příloze 17 potvrzuje majitel objektu Karel Havlíček a mohou rovněž svědecky doložit kriminalisté Prahy 3 (Petr Donátek a Jaroslav Kasl), kteří byli 8.prosince 2011 přímými svědky zamezení vstupu žalobce Dušana Dvořáka do kliniky a jimž byl téhož dne dopoledne sdělen trestní podnět na zřizovatele kliniky s podezřením na vyvádění majetků kliniky a možného šíření toxikomanie prodejem marihuany na černém trhu, namísto realizace vědeckovýzkumného projektu, protože podle řady svědků, kteří byli v kontaktu s Dušanem Dvořákem včetně majitele Karla Havlíčka se provoz na klinice po jeho odchodu spíše podobal sídlu party kuřáků marihuany.

Jak lze svědecky ověřit výše uvedenou členkou Konopí je lék,o.s. Hanou Barešovou, která byla 8.prosince 2011 na místě samém osobně přítomna, Radomíru Dvořákovou žalovaní brutálně vytlačili při vstupu na kliniku při domáhání se odevzdat účetnictví, se kterým již neměla nic společného a bylo potřeba jej ze zákona archivovat (cesta autem s šanony stála jen na benzínu z Olomouce do Prahy téměř 1500 Kč) a členové Jaroslav Sobíšek a Jakub Gerš Radomíru Dvořákovou fyzicky napadli a znemožnili předat přítomné Jan Marii Bém a Naomi Zamazalové účetnictví a převzít osobní majetky, které specifikujeme v části III v přiloženém soupisu.

Tímto dávají všichni tři žalobci OS Praha 3 plnou moc vyžádat si u níže uvedených ošetřujících lékařů důkazy o těžkém ublížení na zdraví v důsledku jednání žalovaných a jejich hrubého útisku, stresu, psychické zátěže z pomluv, sociálního a ekonomického kolapsu v době vážné nemoci Dušana Dvořáka, lidské a občanské cti a dobrého jména a odborného postavení Dušana a Radomíry Dvořákových, naprosté bezmoci domožení se práv a ohrožování práv při řešení trestněprávních soudních pří Dušana Dvořáka za realizaci a naplňování poslání výzkumu „Konopí je lék“ a Edukativní konopné kliniky, nekoordinace a nesoučinností a nemožností dostání se k dokumentaci na klinice.
Ošetřující lékař u žalobce Jana Dvořáková: MUDr. Hana Slámová, SPEA, Náměstí Hrdinů, 779 00 Olomouc
Ošetřující lékaři u žalobce Radomíra Dvořáková: MUDr. Miloslav Novák, Palackého 626/3, 779 Olomouc a MUDr. Zdeňka Štěpánová, Poliklinika, Tř. Svobody 32, 772 00
Ošetřující lékaři u žalobce Dušan Dvořák: MUDr. Věra Táborská, Poliklinika, Tř. Svobody 32, 772 00 a MUDr. Dagmar Šmídová, Krapkova 279/5, 779 00  Olomouc

K tomu dokládáme: Pokud jde o trestněprávní spory žalobce Dušana Dvořáka (k tomu cca 30 správních řízení a společně s manželkou 7 civilních soudních pří ve vztahu k realizaci poslání kliniky a výzkumu), konkrétně jde o odsouzení Dušana Dvořáka za 800 rostlin konopí k výzkumu Konopí je lék v roce 2011, přestože soudu potvrdil i rektor Palackého univerzity, že konopí bylo určeno k předjednanému výzkumu, je nyní řešeno u Ústavního soudu, Evropské komise a Ministerstva spravedlnosti – stížnost na porušení zákona OSZ a OS Prostějov (v policejních skladech se ztratilo cca 300 kilo léčivého konopí a měření THC probíhalo v naprostém rozporu se zákonem a byly doložitelně a důkazně poškozeni konkrétní občané a vědeckovýzkumný projekt), za úrodu léčivého konopí z výzkumnické farmy v Ospělově v roce 2010 je podána na Dušana Dvořáka OSZ Prostějov žaloba u OS Prostějov a jednání soudu stanoveno na 26.dubna 2012, za úrodu 2011 podala Policie ČR Prostějov na žalobce Dušana Dvořáka v březnu 2012 obvinění, přestože policie hrubě a důkazně porušila zákony nejen pro měření  obsahu THC v rostlinách z výzkumnické farmy manželů Dvořákových v Ospělově dle nařízení vlády jak v roce 2010 , tak v roce 2011, a to se souhlasem OSZ Prostějov (!), ale především opět zmařila lidské životy a zdraví nevinných občanů, což policie předem věděla z trestního spisu a výpovědi svědků, lékařů, nemocných a přípisu soudního znalce OS Prostějov a letitých marných žádostí o policejní ochranu.
Dále je na žalobce Dušana Dvořáka podána OSZ Praha 1 u OS Praha 1 žaloba za vydírání poslankyně Karoliny Peake a Dagmar Navrátilové, které dne 10. ledna 2011 v přítomností svědků a členů Konopí je lék, o.s. Hanky Skálové a zesnulého onkologicky nemocného Zbyňka Kopřivu za Ateliér ALF,os. těmto rukoudáním po právním poučení a doložení důkazů slíbily, že budou okamžitě v řádu dnů u ministra spravedlnosti a ministra vnitra dožadovat plnění § 31, ods. 1 trestního zákoníku pro občany pěstující si k léčbě a vědeckému výzkumu léčivé konopí po předložení jednoduché a snadno ověřitelné kartičky a nezneužívána policie a rovněž notifikován zákon o návykových látkách u Evropské komise, jak nařizuje všem státům EU směrnice 98/34 ES, protože ČR hrozí díky podvodům úředníků ministerstva zdravotnictví miliardová arbitráž za právně neplatný zákon o NL (a vztažný trestní zákoník) a následné odškodnění a škoda na státním rozpočtu se každý den navyšuje, avšak tyto poslankyně po 5 měsíců žádný takový krok neučinily a do protokolu policii uvedly lživé důvody, že je Dušan Dvořák a zřizovatelé Edukativní konopné kliniky žádali změnit zákony a že to nejde ze dne na den, což žalobce Dušan Dvořák více než tyto lhostejné poslankyně pochopitelně věděl a 4 roky posílali nemocní na popud žalobce Dušana Dvořáka do parlamentu tisíce protestních a prosebných dopisů včetně právního rozkladu porušení ústavy, mezinárodních úmluv a zákonů a návrhů na legislativní řešení a důkazy o utrpení nemocných, zejména lidé onkologicky nemocní a jejich rodiny!
Naopak žalobce Dušan Dvořák a další členové kliniky tyto poslankyně 10.ledna 2011 žádali zákony dodržovat a správně aplikovat a neporušovat takovým brutálním způsobem zákon o Policii ČR § 2, který policii ukládá chránit životy a majetky občanů!

Zpracování veškeré podkladové dokumentace v této kauze pro Policii ČR a nyní pro OS uveřejněné na veřejnosti neznámé internetové adrese http://edicepetlice.blogspot.com/ pro účely archivace právního řešení sporu a návrhů k jednání a mimosoudní vyrovnání s žalovanými, kteří na žádné návrhy nereagovali a sami žádné návrhy nepředkládali, je 200 hodin práce a administrace a studování zákonů a konzultace s právníky, a to v době, kdy by se měli žalobce Dušan Dvořák, který toto zajistil, léčit a nežít s rodinou v takovém enormním stresu a bezmoci, že žalobce nakonec okradli a podvedli a pomluvili bývalí kolegové, které žalobci finančně a materiálně podporovali a zajišťovali právní podporu a pomoc a možnost vzdělávání se a zajistili evropsky ojedinělé vědeckovýzkumné pracoviště Edukativní konopná klinika, kdy je např. Ing. Juraj Kořínek odborně roky napřed před všemi vědeckými pracovníky a vývojáři nových léčiv z konopí nejen v ČR a získal v letech 2010 – 2011 zdarma obrovské odborné znalosti a zkušenosti a možnost přímé reflexe nemocnými, kteří vždy spolupracovali s lékaři, pokud chtěli být zařazeni do výzkumu „Konopí je lék“, což byly pravidla, která žalobci zavedli včetně měření účinných kanabinoidů (zejména CBD a THC) a tvrdých pravidel pro kvalitu poskytovaného léčivého konopí a jeho odborné zpracování.

V příloze číslo 18 jsou pak na jednom místě souhrnně uvedeny pohledávky za a) nezajištění pětileté udržitelnosti Ateliér ALF státními orgány, jak nařizují pravidla EK pro čerpání prostředků Strukturálních fondů, a b) pohledávka za zmařeným vědeckovýzkumný projekt Konopí je lék znehodnocením úrody léčivého konopí na výzkumnické farmě manželů Dvořákových v Ospělově státními orgány v roce 2009, které, jak je uvedeno výše, manželé Dvořákovi vytvořili, financovali a i za velmi těžké situace způsobené jednáním státních orgánů zajišťovali v letech 2009 – 2011 jejich udržitelnost a rozvoj. 


Další důkazy jsou uvedeny v digitálně zpracovaných přílohách:

Příloha 8 – V příloze jsou uvedené a vyčíslené přímé finanční škody způsobené rodině Dvořákových včetně uvedení podepsané půjčky a odměny, kdy manželé Dušan a Radomíra Dvořákovi za finanční podpory rodičů pracovali v letech 2009 a 2010 zcela zdarma a bez dávek státních orgánů a současně, vypláceli všem zaměstnancům a pracovníkům Ateliéru ALF řádně mzdy a platili všechny dodavatele, je zde uvedena signovaná téměř 100 milionová pohledávka Konopí je lék,o.s datovaná 13. června 2011 (bylo cca týden řešené v internetové diskusi všech členů představenstev a klíčových pracovníků kliniky a sdružení s ústním pověřením předsedy Konopí je lék,o.s. Radka Matlacha k podpisu Naomi Zamazalové jako osoby pověřené vedením kliniky po odchodu ředitele Dušana Dvořáka na nemocenskou a současně místopředsedkyně a právního zástupce Ateliér ALF,o.s., dále signovali Juraj Kořínek a Dušan Dvořák, neboť pohledávku za Konopí je lék mohl žalobce Dušan Dvořák v červnu nebo v září 2011 prodat zahraničnímu zájemci a žádal třetinu vymožené částky 33 mil. Kč, nedostal však bez jakéhokoliv vysvětlení od žalovaných plnou moc k prodeji, což by zajistilo bezproblémový provoz a vybavení Edukativní konopné kliniky a výzkumného programu Konopí je lék a spolupráci s univerzitami a umožnilo dostupnost cannabisterapie rovněž chudým lidem a uhradilo všechny způsobené škody majitelům objektu a dodavatelům atd. http://edicepetlice.blogspot.com/2011/11/atelier-alf-os-borivojova-90-praha-3.html

Příloha 9 – Ekonomické směrnice Ateliéru ALF,o.s., které díky smlouvě o spolupráci s Konopí je lék,o.s. z roku 2010, kdy byl jako společný projekt založena Edukativní konopná klinika, platily i pro Konopí je lék,o.s., Art Language Factory, o.s. nevedlo žádné účetnictví a majetky byly dávány bez jakékoliv dokumentace ve prospěch všech dalších zřizovatelů kliniky bez omezení, například vyřazené majetky Art Language,o.s., které bylo jako právnická osoba zakladatelem všech zřizovatelů kliniky, což mohou výše uvedené osoby a důkazy uvedené v přílohách 1-18 doložit.

Příloha 10 – Smlouva Dušana Dvořáka jako ředitele Ateliér ALF, o.s.

Příloha 11 –  Smlouva Radomíry Dvořákové jako finanční a mzdové účetní Ateliér ALF,os.

Příloha 12 – Zpráva Evropské komise z února 2012 o právní přípustnosti stížnosti žalobce Dušana Dvořáka na porušení práva Společenství s hrubým dopadem na lidská a občanská práva a majetky žalobce a dalších občanů ČR, ústavní stížnost žalobce projednává Ústavní soud od března 2012 pod značkou II.ÚS 664/12

Příloha 13Výpověď Kateřiny Cerinové pro Policii ČR, které žalovaní sdělili nepravé a záměrně klamavé informace o žalobcích, kdy ji žalovaní požádali 1.července 2011 o jakousi nikomu ze členů obou o.s. nevysvětlenou a nezdůvodněnou konsolidaci Edukativní konopné kliniky  a podání výpovědi z pracovního poměru Radomíře Dvořákové, a to bez jakéhokoliv pověření, která potvrzuje, jak se cítí žalovanými oklamána, podvedena a zneužita http://edicepetlice.blogspot.com/2011/12/smlouva-o-auditu-konsolidaci-kliniky.html

Příloha 14 – web - A  – Hrubé nepravdivé pomluvy žalobců od žalovaných měsíc šířené na internetu na www.konopijelek.eu (cca 7 – 10 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně!), kde bylo od 15. prosince 2011 do 18.ledna 2012 uvedeno, že Dvořákovi machinovali s prostředky kliniky a že se po odchodu Dušana Dvořáka na nemocenskou klinice dobře vede a prosperuje, avšak pravdou byly především způsobené škody a nesplácení závazků
a zde je na konci dokumentu vizuální grafická podoba webu s textem pomluv http://edicepetlice.blogspot.com/2011/12/normal-0-21-false-false-false.html
Příloha 14 – web - B – Zachycená vizuální změna webu kliniky ihned po odchodu žalobce na nemocenskou v červenci 2011  (nyní tento web v takovéto grafické a redakční podobě od srpna 2011 neexistuje,  za web kliniky vyplatil Dušan Dvořák v roce 2010 téměř 60 tisíc korun, což byly prostředky, které žalovaní nevydělali a žalovaným o.s. neposkytli)
Příloha  14 – web - C – Žádost žalobce Dušana Dvořáka o stažení lživých pomluv z webu kliniky s důkazy, že jde o veřejně šířenou lež o Dušanu Dvořákovi, zaslaná žalovaným v srpnu 2011 v kopii advokátovi s oznámením, že jde o trestněprávně postižitelné jednání, a´t se proboha vedení obou o.s. vzpamatuje a vysvětlí, co se stalo, atd atd, což lze doložit bohatou emailovou komunikace, kterou soud nezatěžujeme a odkazujeme na svědky z řad členů obou o.s. a případně všech o.s., které bezbariérovou školu pro dospělé a kliniku založily

Příloha 15 – Pověření Ing. Petra Frice převzetím účetnictví Ateliéru ALF,o.s.

Příloha 16 – Pověření Ing. Petra Frice převzetím účetnictví Konopí je lék, o.s.

Příloha 17 – Výpověď majitele objektu Edukativní konopná klinika Karla Havlíčka policii

Příloha 18 – Pohledávky vytvořené Dušanem a Radomírou Dvořákovými

Svědectví, že Dušan Dvořák pravděpodobně jako první na světě publikoval kazuistiku neamputace končetin u tzv. diabetické nohy (až 3.000 občanů ročně!) díky konopné masti z výzkumného programu „Konopí je lék“, může doložit lékařka záchranné služby ve Frýdku Místku Irina Huberňáková, která má ke kasuistice podrobnou fotodokumentaci zhojení nekrotických tkání (email: HubenakovaIrina@seznam.cz, telefon: 723880838)


III.          Uvedení, čeho se žalobce na žalovaných domáhá – petit žaloby:

Omlouváme se, že OS neuvádíme bližší identifikační data statutárních zástupců, jsou uloženy na Edukativní konopné klinice a žalobci k nim nemají přístup, znají pouze adresy u Radka Matlacha, Jan Marie Bém a Jaroslava Kabilky.

Žalobci žádají soud, aby na základě výše uvedených důkazů a níže přiložené dokumentace se soupisem majetku vydal žalovaným za povinnost, že:  
Radek Matlach a Juraj Kořínek jako právně odpovědní statutární zástupci Konopí je lék,o.s. a Jan Marie Bém a Naomi Zamazalová jako právně odpovědní statutární zástupci Ateliér ALF,o.s. a Jaroslav Kabilka jako dozorčí rada obou žalovaných o.s. v letech 2011 - 2012 jsou každý osobně pod sankcí úhrady 1/5 podílu z níže uvedené škody z jejich osobního majetku nejpozději 14 dnů po vydání rozsudku povinni žalobcům jménem žalovaných o.s. zajistit:  

1.     Vyplacení přímých finančních škod způsobených žalovanými žalobcům na nevyplacené půjčce, odměnách, mzdách, neproplacených cestovních příkazech a dalších účtech a uvedených výdajích, přičemž tyto škody žalobci doložili a vyčíslili k 31.12.2011 v příloze 8 na částku 621.591,-Kč  + dluh na sociálním a zdravotním pojištění a na dani manželů Dvořákových ve výši 37.750,-Kč. Od 1.ledna 2012 pak bude k této částce připočten úrok 8,5 % p.a.  ke dni vyplacení. Společné číslo účtu žalobců 4305710001/5500.
2.     Vyplacení škody za újmy způsobené na zdraví žalobců ve výši 500.000,- Kč žalobci Dušanu Dvořákovi, 500.000,- Kč žalobkyni Radomíře Dvořákové a 100.000,- Kč korun žalobkyni Janě Dvořákové.
3.     Vyplacení škody za újmy na cti a dobrém jméně ve výši 500.000,- Kč žalobci Dušanu Dvořákovi, 500.000,- Kč žalobkyni Radomíře Dvořákové způsobené veřejně šířenými hrubými a nepravdivými pomluvami a ohrožováním jejich dobrého jména u odborné a laické veřejnosti.
4.     Vyplacení škody 7. mil. Kč způsobené znemožněním součinnosti a předání plné moci žalobci Dušanu Dvořákovi k prodeji pohledávky zahraničnímu zájemci, a to pohledávky vytvořených žalobci a jejich rodinami a v důsledku toho pak znemožnění rozvoje vědeckovýzkumného projektu „Konopí je lék“ a jeho věrohodné a transparentní prezentace odborné a laické veřejnosti, investorům, univerzitám a dalším partnerům.
5.     Vydání osobního majetku žalobců dle níže přiloženého soupisu na náklady žalovaných a jeho předání žalobcům v místě jejich bydliště Olomouci, Tylova 2 pod sankcí 300.000,- Kč při odmítnutí jeho vydání do 14 dnů po vydání rozsudku soudu.  
6.     Okamžité převzetí účetnictví Konopí je lék,o.s. a Ateliér ALF,o.s. od žalobkyně Radomíry Dvořákové na náklady žalovaných pod sankcí  100.000,- Kč při odmítnutí jeho převzetí 14 dnů po vydání rozhodnutí soudu.
7.     Dále žádají žalobci soud o vydání soudního usnesení/rozhodnutí, které žalovaným nařídí uhradit veškeré právní služby spojené s žalobou a soudní poplatky do doby pravomocného rozhodnutí soudu a předběžným opatřením odebere žalovaným práva vymáhat pohledávky za Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. vytvořené žalobci v letech 2008 – 2011 a darované v dobré víře oběma o.s. a) při zajišťování ČR garantované pětileté udržitelnosti provozu bezbariérového vzdělávání dospělých Ateliér ALF od 1. září 2008 – 1. července 2010 vůči EU v souladu s Nařízením Rady Evropského společenství 1260/1999 ze dne 21. června 1999 a 1083/2006 ze dne 11. července 2006, zejména pak články 57 a 98  a čerpání fondů EU v programovacím období 2006 – 2006 a 2006 – 2015, kdy pohledávka jen za „Ateliér ALF“ je vyčíslena v příloze 18 na více než 4 mil. Kč a dále pak b) všech pohledávek za znehodnocený vědeckovýzkumný projekt „Konopí je lék“  státními orgány znehodnocením léčivého konopí vypěstovaného na výzkumnické farmě léčivého konopí manželů Dušana a Radomíry Dvořákových v Ospělově v rozporu právem garantovaným EU ve smyslu čl. 1 odst. 3, 4 a 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 a ústavně a mezinárodními úmluvami garantovaných práv občanů EU a zákony ČR, zejména pak  § 5, odst. 5 a § 29 zákona o návykových látkách, výzkumu realizovaného v souladu s článkem 15 odst. 2 LZPS, kdy však bylo státními orgány léčivé konopí omylem znehodnoceno a zaměňováno za marihuanu a šíření toxikomanie a na výzkumném programu a občanech ČR a SR zapojených nebo chtějících se zapojit do výzkumu způsobena celková škoda řádově více než 700 mil. Kč.
8.     Dále žádáme OS Praha 3 k vydání rozhodnutí o právní neplatnosti výše uvedených Valných hromad obou žalovaných o.s. v roce 2012 a současně podnět ke zvážení, zda výše uvedeným jednáním obě žalovaná o.s. hrubým způsobem neporušila zákon o sdružování občanů 83/1990 Sb., konkrétně § 3, odst 2 a § 4, písm. b, § 5 a nezakládají tak svým jednáním důvod k jejich zrušení soudem. 

Seznam majetku žalobců zadržovaných žalovanými na adrese Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, 130 00 Praha:

1.     Veškerý majetek v Edukativní konopné klinice, který není v majetku Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. a není osobní majetkem jednotlivých členů obou o.s., zejména pak majetek podložený čestnými prohlášeními o daru pro žalobce v příloze 3 včetně digitálních dat (zejména fotografií a grafických návrhů a logotypů) uložených na žalobci Dušanu Dvořákovi darovaném serveru od Jakuba Balabána v pořizovací hodnotě serveru cca 100 tisíc Kč, který je v majetku žalobců a dále pak majetky z osobního vlastnictví žalobců uvedených pod bodem A a B.
2.     Notářsky ověřené kopie dokumentace z korespondence Ateliéru ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. od 1.9. 2008 do 17.3. 2012 (datum VH zřizovatelů kliniky, kde bylo potvrzeno vyloučení Dušana Dvořáka z obou o.s.) se státními a veřejnoprávními orgány, zejména pak korespondence s ministerstvem práce a sociálních věcí, Úřadem práce hlavního města Prahy, Magistrátem hlavního města Prahy, Ministerstvem zdravotnictví České a Slovenské republiky, prezidentem republiky, poslanci parlamentu a Úřadem vlády ČR pro potřeby úspěšného vymožení pohledávek a řešení probíhajících soudních sporů a správních řízení.
3.     Kopie třídních knih a docházkových listů studentů první české bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF v rekvalifikačních a tématických kurzech Ateliéru ALF od 1. září 2008 – 1. července 2010 pro potřeby úspěšného vymožení pohledávky za Ateliér ALF za nezajištění udržitelnosti školy ČR. 
4.     Kopie knihy se záznamy o evidenci vzorků konopných extraktů Edukativní konopné kliniky a ½ množstevní váhy všech archivovaných vzorků extraktů Cannabis (cca nejméně 110), které byly ve výzkumu do 26. červena 2011 (den odchodu žalobce na nemocenskou) použity.
5.     Na CD popř. na server v majetku Art Langauge Factory,o.s. nahrané fotografie Zbyňka Kopřivy z let 2010 a 2011 uložené v počítači, který Zbyňkovi Kopřivovi žalobce Dušan Dvořák společně s fotoaparátem z majetku Ateliéru ALF,o.s v roce 2010 zapůjčil a po úmrtí Zbyňka Kopřivy v roce 2012 počítač i s fotoaparátem jeho manželka v lednu 2012 vrátila zřizovatelům Edukativní konopné kliniky, zejména pak fotografie ze slavnostního otevření Edukativní konopné kliniky v roce 2010, návštěv významných českých a zahraničních hostů na klinice v roce 2010 - 2011, fotografie z akcí Adventní pouť 2010, Revoluce s kytkou v ruce 2010, karneval Bořivojky 2010, MMM 2010 - 2011 a sklizně Cannabis ruderalis na Jižní Moravě v roce 2010 a všech soudních jednání s manželi Dvořákovými v letech 2010 - 2011.

A) Osobní majetky Dušana Dvořáka: a) Originál diplomu pro Dušana Dvořáka za vzdělávání veřejnosti v léčbě konopím prostřednictvím www.konopijelek.cz od premiéra Jana Fischera z roku 2009 na návrh Vládního výboru pro zdravotně postižené včetně rámu, b) účastnickou kartu se jménem Dušan Dvořák na evropské konferenci v dubnu 2009 v Praze, kde byla první česká bezbariérová škola pro dospělé Ateliér ALF uvedena mezi příklady dobré praxe Evropské unie, c) 12 anglické vydání knihy Spiknutí proti konopí Jacka Herera darované prostřednictvím autorova asistenta Chucka  Jacobse (USA) v říjnu 2009 Dušanovi Dvořákovi na turné Konopí je lék s předními zahraničními osobnostmi vědeckého výzkumu, léčby a léčitelství (Praha –Olomouc) d) dary dvou odborných knih od doktorky Olgy Ivsin (USA), které žalobci autorka darovala a předala je Jan Marie Bém, která je žalobci nepředala, e) knihu Konopí a konopné drogy, f) české vydání knihy Spiknutí proti konopí a další odborné a osvětové knihy o konopí, jejichž evidenci žalobce nevedl a nejsou v majetku ani evidenci Ateliéru ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. a členů o.s. a souvisí s léčbou konopím, přičemž žalobce mnohé z těchto knih kvůli prevenci zcizení označil razítkem Ateliéru ALF, neboť Art Language Factory, o.s., ani Konopí je lék,o.s. neměly a nepoužívaly razítko, g) cca 30 – 50 knih Historie dávná i nedávná, kterou žalobce ve spolupráci se studenty a lektory Ateliéru ALF vydal o kraji, ve kterém se nachází ospělovská výzkumnická farma léčivého konopí, v roce 2009 a na výtisk knihy zajistil dar,  h) CD Degenerace od Hudby Praha s věnováním skladby Jinej svět věnované manželům Dvořákovým a výzkumnému programu Konopí je lék na popud kapelníka skupiny Michala Ambrože, ch) CD s filmem o Jaroslavě Moserové a nástěnné banery o Jaroslavě Moserové z galerie Jaroslavy Moserové v objektu kliniky (obrazy Jaroslavy Moserové jsou v majetku rodiny Davidovy), i) cca 30 – 50 fotografií a koláží v rámech cca 70 x 50 od studentů a umělců a zejména pak koláž YOKO ONO, j) autorské DVD s filmem Konopné pašije  s úvodním klipem z benefičního koncert na podporu manželů Dvořákových a Konopí je lék a vznik Edukativní konopné kliniky v Praze v Akropolis 11.května 2010 darované od režiséra Olivera M. Maliny, k) sošku jelena a „slaměný“ vějíř darované Dušanu Dvořákovi rodinou Fričovou od paraguayských Indiánů, l), CD Alabama darované od zakládajícího člena JSP Petra Motýla, m) umělecké pohlednice (cca 20 – 50 ks), n) 2 kaligrafie darované od Boba Hochmana o rozměrech cca 30x20 cm, o) cca 20 CD o Ateliéru ALF vydané v roce 2008 Art Language,o.s., p) cca 5-10.000 kusů nálepek s označením Konopná apatyka a odkazem na web www.konopijelek.cz (klinika používá www.konopijelek.eu) a případně další osobní majetky, které jsou dle žalovaných v majetku žalobce -  vzhledem k nemožnosti osobní vizuální konfrontace na místě samém se již žalobce nedokáže na další drobné a upomínkové předměty upomenout. 

B) Osobní majetky Radomíry Dvořákové: a) světlý věšák na oblečení z ohýbaného dřeva (výrobce TON) s kroucenou hlavicí zapůjčené bez jakékoliv dokumentace k vybavení Ateliéru ALF v roce 2006, b) 3 velké květináče se vzrostlou klívií z doby zahájení provozu Ateliéru ALF v roce 2006 a Edukativní konopné kliniky v roce 2010 zapůjčené bez jakékoliv dokumentace.

Olomouc, 28.března 2012

Dušan Dvořák…………………………………………………………………


Radomíra Dvořáková ………………………………………………………….


Jana Dvořáková …………………………………………………………..


Od: dusan.dvorak@konopijelek.cz
Datum: 20. června 2012 16:36
Předmět: doplnění žaloby sp.zn. "18 NC 5655/2011"
Komu: podatelna@osoud.pha3.justice.cz
Kopie: naomiekk@gmail.com, kovarikova@akkovarikova.cz

Obvodní soud pro Prahu 3, Jagellonská 1734/5, 130 05 Praha


Věc: doplnění žaloby sp.zn. "18 NC 5655/2011" žalobcem Dušan Dvořák,  narozen 12.ledna 1962, r.č. 6201122213, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc

Žalovaní: Ateliér ALF,o.s., IČ 22680101, Bořivojova 90, Praha 3 a Konopí je lék, o.s., IČ 227 27 281, Bořivojova 90, Praha 3  jako dva ze tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (http://www.konopijelek.eu) se sídlem tamtéž.

Doplňte prosím seznam žalovanými zadržovaného majetku žalobce Dušana Dvořáka uvedený v bodu III. (viz http://edicepetlice.blogspot.cz/2012/01/policie-soud-doplneni.html) o tyto majetky:
1.      Stará historická havířská helma zapůjčená žalobci od Dušana Janovského (telefon: 608769545, email: dusanjanovsky@seznam.cz)
2.      Zcela nový humidor z ebenového dřeva s barometrem k úschově bylin v ceně cca 4 tisíc Kč darovaný žalobci na benefičním koncertě pro manžele Dušana a Radomíru Dvořákovi 11.května 2010 v Paláci Akropolis na Žižkově – svědek Hana Barešová (kontakt již ve spisu uveden) a Jana Jesenská (telefon: 732623930, email: jessijana@gmail.com)

V Olomouci dne 20.6.2012

S pozdravem Dušan DvořákDne 21. června 2012 7:26 <podatelna@osoud.pha3.justice.cz> napsal(a):

Vaše podání ve věci "doplnění žaloby sp.zn. "18 NC 5655/2011"" s evidenčním číslem: "bd8698fa-808c-45c8-8b21-01b4741ce09e" a běžným číslem 39713/2012, doručené dne 20.06.2012 v 16:36:47 a ověřené dne 20.06.2012 v 16:38:48, bylo přiřazeno ke spisové značce "18 NC 5655/2011" a ke zpracování dne 21.06.2012 v 07:26:54.

Obvodní soud pro Prahu 3

------------------------------